Pravila o zaštiti prava na privatnost


Pravila o zaštiti privatnosti

1. Opće odredbe

  Preduzeće Medis International d.o.o. sa svojim povezanim društvima poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišem nivou zaštite vaših ličnih podataka. Zbog toga smo obavezani provoditi naše aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima čije odredbe određuju zaštitu ličnih podataka, a posebno u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama te Općom uredbom Evropske unije o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka (GDPR). Svrha izjave o zaštiti ličnih podataka jest da vas informišemo o tome zašto se vaši podaci prikupljaju i o načinu njihove upotrebe te o pravima koja imate u vezi sa podacima koje čuvamo o vama i kako ih ostvariti.

  Medis International d.o.o. sa svojim povezanim društvima obavezuje se da će se prikupljeni podaci koje nam pošaljete upotrebljavati u skladu sa Izjavom o zaštiti ličnih podataka, da se vaši podaci neće prodavati, posuđivati niti slati trećoj strani na bilo kakav način, osim u slučajevima navedenima u ovoj izjavi.

  2. Kontrolor podataka

   Kontrolor vaših ličnih podataka je društvo Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, gdpr(at)medis.com, broj telefona (033) 559-381.

   Pošto nam je vaša privatnost izuzetno bitna, u tu svrhu imenovali smo ovlašćenu osobu za zaštitu ličnih podataka kojoj se možete obratiti ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka u našem društvu je JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.

   Da biste stupili u kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu ličnih podataka, pošaljite poruku e-mailom na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (033) 559-381.

   Sve teme i sadržaji koje obrađuje ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka su strogo povjerljivi.

   Ova izjava o zaštiti ličnih podataka odnosi se na:

   • korisnike naše internet stranice,
   • primaoce naših e-novosti,
   • učesnike na našim događanjima,
   • prijavljene osobe i učesnike kliničkih ispitivanja,
   • krajnje korisnike naših usluga (učesnici naših nagradnih konkursa, pojedinci koji naručuju besplatne uzorke na našim internet stranicama, članovi kluba lojalnosti za proizvode bez recepta),
   • učesnike konkursa Medis Awards,
   • stručnu javnost sa kojom sarađujemo u okviru neposrednog oglašavanja naših proizvoda,
   • pojedince koji nam prijave neželjena dejstva lijekova,
   • kandidate koji se prijave na naše raspisane konkurse za slobodna radna mjesta.

   3. Vrste ličnih podataka

    Vaše lične podatke obrađujemo samo na bazi jasno navedenih i zakonitih osnova koji su određeni u ovim pravilima. Preduzeće Medis International d.o.o. je predano načelu najmanjeg obima podataka, što znači da prikupljamo, čuvamo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni.

    Vaše lične podatke prikupljamo direktno od vas (npr. kada nam svoje podatke pošaljete sa narudžbom naših usluga, učestvovanjem na našim događanjima, putem vaših pitanja ili na bilo koji drugi način na koji nam proslijedite svoje podatke).

    Vaše lične podatke možemo također prikupiti iz javno dostupnih evidencija. Lični podaci koje obrađujemo mogu obuhvatati:

    • opće informacije, kao što su ime i prezime (uključujući prefiks ili titulu), pol, starost i datum rođenja, JMBG;
    • podatke za kontakt, kao što su adresa, službena adresa, e-mail, broj telefona, broj ličnog mobilnog telefona;
    • podatke o zanimanju, kao što su podaci o vašem obrazovanju, akademska titula, kvalifikacije, zaposlenje/položaj/uloga, specijalizacija, interni referentni broj, službena lična iskaznica, članstvo u nekim strukovnim organizacijama, vaša biografija;
    • tehničke informacije i informacije o interakciji, kao što su:
     • informacije o uređaju koji upotrebljavate tokom interakcije sa našim preduzećem informacije o prethodnim interakcijama ili informacije o danim prezentacijama;
     • informacije o vašem preferiranom načinu stupanja u kontakt sa vama ili vašem preferiranom kanalu komunikacije;
     • podaci o trajanju interakcije sa našim preduzećem, o mjestu tih interakcija i o vašoj reakciji na različite interakcije sa našim predstavnikom.

    4. Svrha obrade podataka i vrste ličnih podataka

     Svi lični podaci koje nam proslijedite obrađuju se povjerljivo i upotrebljavaju se samo u svrhu u koju su proslijeđeni. Ako postoji potreba za daljom obradom vaših podataka u drugu svrhu, stupit ćemo sa vama u kontakt i zatražiti vašu saglasnost.

     Svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke razvrstali smo radi bolje preglednosti u tri grupe:

     • svrhe obrade za stručnu javnost
     • opće svrhe obrade

     Svrhe obrade za stručnu javnost

     U nastavku su navedene svrhe obrade ličnih podataka pojedinca stručne javnosti (definiciju kategorije stručne javnosti potražite u zadnjoj tački ovih pravila) i učesnika kliničkih ispitivanja.

     Stručno obavještavanje o lijekovima, dodacima prehrani, medicinskim sredstvima i događajima za stručnu javnost na području zdravstva i farmacije

     Ime, prezime, adresa i podaci za kontakt i edukaciju te podaci o radnom mjestu profesionalnih osoba na području zdravstva i farmacije prikupljaju se u svrhu stručnog obavještavanja o lijekovima, dodacima prehrani i medicinskim sredstvima koje zastupa i prodaje navedeno preduzeće te o događajima koje organizuje.

     Stručno obavještavanje se vrši na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za stručno obavještavanje možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obavijesti su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Stručne obavijesti šalju se na osnovu osnovnog prilagođavanja sadržaja u pogledu vašeg područja (zdravstvo, farmacija) i u pogledu vaših odgovora na određene sadržaje i vaših preferencija. To prilagođavanje se provodi na osnovu našeg zakonskog interesa ponude aktuelnih rješenja za lijekove za interakciju sa klijentima.

     Obrada povratnih informacija stručne javnosti na području zdravstva i farmacije u svrhu personalizovanog slanja obavijesti

     Povratne informacije koje prikupljaju naši predstavnici na terenu i putem ankete o zadovoljstvu našim uslugama prikupljaju se u svrhu prilagođavanja slanja obavijesti preferencijama pojedinca. To su informacije o preferencijama za stupanje u kontakt sa vama putem vašeg preferiranog komunikacijskog kanala, podaci o trajanju interakcije sa našim preduzećem, o mjestu tih interakcija, o vašem odgovoru na različite interakcije sa našim predstavnikom i pojedinosti o bilo kakvim prethodnim vezama sa drugim zdravstvenim organizacijama. U interesu omogućavanja efikasnog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem i u interesu ponude aktuelnih rješenja za interakciju sa klijentima za naše proizvode u skladu sa zakonom obrađujemo gore navedene podatke. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu ličnih podataka možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Direktno oglašavanje farmaceutskih proizvoda zaposlenima u apotekama i veledrogerijama

     Ime, prezime, JMBG, adresu i podatke za kontakt, obrazovanje i podatke o radnom mjestu stručnjaka na području farmacije upotrebljavamo u svrhu direktnog oglašavanja lijekova, dodataka prehrani, medicinskih sredstava i medicinske opreme koje zastupa i prodaje navedeno preduzeće.

     Gore navedene podatke obrađujemo u interesu omogućavanja efikasnog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem te u svrhu ponude aktuelnih rješenja za interakciju sa klijentima za naše proizvode u skladu sa zakonom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu ličnih podataka možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Provođenje kliničkih ispitivanja u različitim oblastima medicine

     Ime, prezime, JMBG, pol, starost, podatke za kontakt i zdravstveno stanje upotrebljavamo u svrhu provođenja kliničkih ispitivanja i slanja obavijesti o aktuelnim kliničkim ispitivanjima. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti. Saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obavijesti su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Sklapanje ugovora o edukaciji i autorskih ugovora te provođenje njihovih odredbi

     Vaše ime, prezime, adresu, podatke za kontakt, IBAN, JMBG upotrebljavamo u svrhu sklapanja ugovora o edukaciji i autorskog ugovora te za provođenje njihovih odredbi.

     Ti podaci se obrađuju na osnovu odredbi ugovora. Više o ugovoru kao osnovu za obradu ličnih podataka možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Opće svrhe obrade

     U ovoj tački su navedene svrhe obrade koje mogu biti relevantne za obje grupe; tj. za stručnu javnost i za krajnje korisnike.

     Ispunjavanje zahtjeva određenih zakonskim propisima

     U određenim slučajevima zakonski propisi mogu od nas zahtijevati obradu, odnosno prosljeđivanje vaših ličnih podataka. U tom slučaju vaše lične podatke obrađujemo na osnovu zakonskih odredbi; takva obrada, odnosno prosljeđivanje ličnih podataka je obavezno.

     Čuvanje podataka neodabranih kandidata na konkursima za slobodno radno mjesto koje proslijedi kandidat

     Ime, prezime, e-mail, adresu, mobilni telefon i biografiju upotrebljavamo u svrhu provođenja konkursa za slobodno radno mjesto i slanja obavijesti o aktuelnim radnim mjestima. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Provođenje nagradnih konkursa i promotivnih kampanja koje organizuje preduzeće Medis International d.o.o.

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo u svrhu provođenja nagradnih konkursa i promotivnih kampanja . Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za obavještavanje o nagradnim konkursima i promotivnim kampanjama možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Slanje besplatnih uzoraka pretplatnicima

     Ime, prezime pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo u svrhu slanja besplatnih uzoraka. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje besplatnih uzoraka možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Omogućavanje pristupa klubu lojalnosti Novalac i njegove upotrebe

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i uzrast deteta upotrebljavamo za klub lojalnosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje obavijesti o novostima kluba lojalnosti Novalac možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Omogućavanje pristupa klubu lojalnosti Imunoglukan i njegove upotrebe

     Ime, prezime, pol starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za klub lojalnosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Komunikacija sa korisnicima na osnovu vaših pitanja, bez obzira na komunikacijski kanal (e-pošta, ispunjavanje formulara za kontakt na našoj internet stranici, telefonski poziv itd.)

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za odgovore na vaša pitanja. U interesu upoznavanja naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonskim osnovom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu ličnih podataka možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Provođenje konkursa Medis Awards

     Ime, prezime, JMBG, adresu i kontakt, obrazovanje, radno iskustvo, podatke o prijavljenom projektu i podatke o radnom mjestu stručnih lica na području zdravstva upotrebljavamo za provođenje konkursa Medis Awards. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje obavijesti i za konkurs Medis Awards možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Slanje e-novosti krajnjim korisnicima

     Ime, prezime, pol starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za slanje e-novosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje e-novosti možete povući u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     E-novosti šalju se na osnovu osnovnog prilagođavanja sadržaja proizvoda za koje ste izrazili interes. U svrhu upoznavanja naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonom.

     Slanje e-novosti našim partnerima i potencijalnim partnerima

     Ime, prezime i e-mail upotrebljavamo za slanje e-novosti. U svrhu omogućavanja efikasnog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu ličnih podataka možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Prijava neželjenih reakcija lijekova i medicinskih sredstava

     Podatke o pacijentu (datum rođenja, informacije o zdravlju, zdravstvena anamneza) i podatke o izvještaču (ime i prezime, kontakt, profesija) upotrebljavamo u svrhu praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava. Kao farmaceutsko preduzeće po zakonu smo dužni pratiti bezbjednost svih Medisovih proizvoda diljem svijeta koje razvijamo ili prodajemo u bilo kojoj zemlji. Svrha praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava je omogućiti nama i nadležnim regulatornim organima (na primjer Evropskoj agenciji za lijekove i drugim organima) upravljanje neželjenim reakcijama te zaštitu javnog zdravlja i obezbjeđivanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti proizvoda. U naše obaveze praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava također spada obrada određenih podataka iz kojih možemo neposredno ili posredno identificirati izvještača neželjene reakcije (“lični podaci”) da možemo izvršiti stroge obaveze u vezi sa stalnim ocjenjivanjem koristi i rizika za proizvode i da regulatorne organe možemo obavijestiti o sumnji na neželjena dejstva ili neželjene događaje.

     5. Korisnici podataka

      Kontrolor podataka može proslijediti vaše lične podatke trećoj strani. Pristup treće strane vašim podacima i obrada podataka od treće strane ograničeni su na svrhe u koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima proslijedimo vaše lične podatke su obavezane pridržavati se važećih zakona i odredaba Izjave o zaštiti ličnih podataka.

      Vaše lične podatke možemo proslijediti:

      1. našim povezanim društvima koja su navedena u nastavku:
      • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
      • Medis Group, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
      • Medis GmbH, campus 21, Europaring F15/301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austrija
      • Medis International Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bugarska
      • Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10000 Zagreb, Hrvatska
      • Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Mađarska
      • MEDIS MAKEDONIJA DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče 50/2–11, 1000 Skopje, Severna Makedonija
      • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poljska
      • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Rumunjska
      • Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Srbija
      • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103, Slovačka
      • Medis Pharma Lithuania UAB, Kuršių g. 7-23, LT-48107 Kaunas, Litva
      • Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Češka
      1. društvima koja obezbjeđuju pomoćne usluge za normalan rad našeg preduzeća (pružaocima poštanskih usluga, pružaocima usluga otpreme, pružaocima usluga uništavanja dokumenata i nosilaca podataka, pružaocima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme, pružaocima usluga internet alata za slanje e-novosti i druge e-pošte (Sendinblue), pružaocima usluga CRM (Veeva), pružaocima pravnih usluga, administratoru i administratoru internet stranice itd.)
      2. organima javne uprave i sudovima prosljeđujemo podatke kada zakonski propisi to od nas zahtijevaju (npr. poreski organi, zahtjev suda itd.)
      3. veledrogerijama i apotekama kod kojih direktno oglašavamo (odnosi se na zaposlene grupacije Medis)
      4. organizacijama, odnosno ustanovama sa područja zdravstva prosljeđujemo lične podatke kada to zakonski propisi od nas zahtijevaju (npr. slanje obavijesti agenciji za lijekove, medicinska sredstva, dodatke prehrani, hranu i medicinsku opremu o neželjenim dejstvima lijekova – farmakovigilansa – i zavodu za zdravstveno osiguranje).
      5. Zbog izvršavanja naših obaveza na području praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava možda ćemo proslijediti i/ili otkriti vaše lične podatke:

      • u sklopu preduzeća Medis radi analize i obrade prijavljene neželjene reakcije;
      • nadležnim regulatornim organima u vezi sa sumnjom na neželjenu reakciju;
      • trećim stranama, davaocima usluga za grupaciju Medis; ti davaoci usluga mogu obuhvatati kontrolore baza podataka, operatere u pozivnim centrima i našeg istraživača tržišta ako ste mu otkrili detalje o vašoj sumnji na neželjenu reakciju. Želimo da znate da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će obezbijediti zaštitu ličnih podataka kod davalaca usluga kojima grupacija Medis posreduje lične podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
      • drugim farmaceutskim preduzećima s kojima sarađujemo pri prodaji ili distribuciji te drugim licencnim partnerima grupacije Medis kada obaveze za Medisov proizvod zahtijevaju takvu razmjenu informacija o bezbjednosti. Molimo da imate na umu da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će obezbediti zaštitu ličnih podataka kod poslovnih partnera kojima grupacija Medis šalje lične podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
      • trećim stranama kao pravnim nasljednicima u slučaju prodaje, ustupanja ili prenosa određenog Medisovog proizvoda, s tim povezanog projekta ili terapijskog područja; u tom slučaju zahtijevat ćemo da kupac, preuzimalac ili primalac postupa s ličnim podacima u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka;
      • kad objavljujemo informacije o neželjenim reakcijama (na primjer prikaze slučajeva ili sažetke); u tom slučaju odstranit ćemo identifikacijske oznake iz svih publikacija i čuvati tajnost vašeg identiteta.

       Određene lične podatke razmjenjujemo sa prethodno navedenim trećim licima. Obezbijedit ćemo da trećim licima pristup bude omogućen samo u svrhe određene u ovoj izjavi. Preduzet ćemo odgovarajuće mjere da bismo osigurali da pristup vašim ličnim podacima imaju samo osobe zaposlene kod bilo koje navedene treće strane, a kojima je pristup ličnim podacima potreban radi obavljanja njihovog posla.

       Pristup ličnim podacima ograničavamo preduzeću Medis International i zaposlenima u našim povezanim društvima. Sve zaposlene osobe koje imaju pristup ličnim podacima obavezne su zaštititi lične podatke koje obrađuju.

       Preduzeće Medis International i prethodno navedene treće strane mogu obrađivati vaše lične podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora koji obuhvata i države koje možda ne obezbjeđuju onoliki stepen zaštite ličnih podataka koji je na snazi unutar Evropskog ekonomskog prostora.

       U skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti preduzet ćemo odgovarajuće mjere da bismo osigurali da vaši lični podaci ostanu zaštićeni pri svakom prijenosu. Te mjere ćemo odrediti prihvatanjem odgovarajućih ugovornih okvira koji određuju stepen zaštite ličnih podataka.

       6. Zakonski osnovi za upotrebu ličnih podataka

        Osnovi na bazi kojih upotrebljavamo vaše lične podatke su navedeni u nastavku:

        • Vaša izričita dozvola – možda ćemo od vas zatražiti dozvolu za upotrebu vaših ličnih podataka u jednu svrhu ili više njih. Dodatne informacije o pravima koja imate ako obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše dozvole potražite u poglavlju „Vaša prava“.
        • Zakonski interesi – upotreba vaših ličnih podataka olakšava nam upravljanje našim poslovanjem i njegovo poboljšanje te smanjivanje smetnji pri pružanju usluga koje vam možemo obezbijediti. Upravo zato nam upotreba vaših ličnih podataka omogućuje da naša komunikacija sa vama bude relevantnija i prilagođena i da su vaša iskustva našim uslugama i proizvodima efikasna i uspješna. Zakonski interesi mogu obuhvatati:
         • omogućavanje efikasnog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovo vođenje;
         • omogućavanje brzog i jednostavnog pristupa naših klijenata proizvodima;
         • održavanje usklađenosti sa našim unutarnjim postupcima i politikama upravljanja odnosima sa klijentima;
         • ponuda aktuelnih rješenja za interakciju sa klijentima za lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani, hranu te medicinsku opremu;
         • upoznavanje naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga.

        Svaki put kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu zakonskih interesa, eksplicitno ćemo to navesti u ovim pravilima ili ćemo vas prethodno obavijestiti u posebnom formularu.

        • Ugovorni, odnosno predugovorni odnos – vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno u svrhu sklapanja ugovora sa vama i provođenja njegovih odredaba. Vaše lične podatke obrađujemo tokom perioda trajanja ugovora, uključujući garantni ili bilo koji drugi period koji proizlazi iz sklopljenog ugovora.
        • Zakonski propisi – vaše lične podatke obrađujemo kada to od nas zahtijevaju zakonski propisi (npr. poreski zakoni).
        • Medis obrađuje lične podatke koji su važni iz vidika praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava, uključujući posebne vrste ličnih podataka u skladu s GDPR-om:

         • za proučavanje neželjene reakcije;
         • za osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obavezama koje definišu važeći zakoni i propisi na području praćenje bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava i zbog svojih zakonitih interesa pri osiguravanju svrhe praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava (Član 6. GDPR-a) uz uvažavanje činjenice da je evropsko i nacionalno zakonodavstvo članica EU na području praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava prihvaćeno zbog važnog javnog interesa na području javnog zdravlja i bezbjednosti lijekova ili medicinskih sredstava (Član 9. GDPR-a)

        Lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu zakonskih propisa obavezni ste nam proslijediti. Prosljeđivanje ličnih podataka za sklapanje (i ispunjavanje odredaba) ugovora je dobrovoljno. Međutim, upozoravamo vas da vam ne možemo pružiti usluge ako nam ne proslijedite lične podatke koji su nam potrebni za pružanje tih usluga.

        Prilikom obrade vaših ličnih podataka na osnovu pristanka na prosljeđivanje ličnih podataka je uvijek dobrovoljno i bez negativnih posljedica za vas. Međutim, upozoravamo vas da određene usluge ne možemo pružiti bez vašeg pristanka ili nakon povlačenja vašeg pristanka (npr. upotreba kluba lojalnosti Novalac).

        7. Period čuvanja

         Sve lične podatke koje obrađujemo čuvamo u skladu sa zakonskim propisima i onoliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu u koju su se podaci prikupljali.

         Kada je vreme čuvanja ličnih podataka zakonski propisano, čuvamo ih u skladu sa odredbama zakona.

         Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju na osnovu odredbi ugovora, trajanje čuvanja podataka je čitav period važenja ugovora, uključujući garantne ili bilo kakve rokove koji proizlaze iz sklopljenog ugovora.

         Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg eksplicitnog pristanka, vaše lične podatke ćemo čuvati trajno, odnosno dok ne povučete pristanak. Ako je svrha u koju su se podaci obrađivali ispunjena, vaše podatke ćemo izbrisati čak i ako niste povukli svoj pristanak. Na primjer pri organizaciji nagradnog konkursa svrha prikupljanja i obrade ispunjava se kada se nagrade podijele i zato ćemo sve podatke o učesnicima izbrisati (uz iznimku onih koji su nam potrebni iz zakonskih razloga), čak i ako ne povučete svoj pristanak jer je ispunjena svrha prikupljanja (odnosno podjela nagrada).

         8. Način zaštite vaših ličnih podataka

          Medis International d.o.o. obavezuje se zaštititi lične podatke koje nam proslijedite. Medis International d.o.o. učinit će sve da lične podatke zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zloupotrebe.

          Lične podatke čuvamo u štampanom ili digitalnom obliku. Svi štampani dokumenti sa vašim ličnim podacima čuvaju se u zaštićenim prostorijama, a naši kompjuterski sistemi su zaštićeni tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprečavaju nenamjerno ili namjerno uništavanje, gubitak, oštećenje, izmjenu ili neovlašteno otkrivanje vaših ličnih podataka ili pristup vašim ličnim podacima.

          Tehničke i organizacijske mjere koje upotrebljavamo za zaštitu vaših ličnih podataka uključuju:

          • redovnu izradu sigurnosnih kopija koje su zaštićene na odgovarajući način,
          • ograničenje pristupa ličnim podacima,
          • brigu za obrazovanje zaposlenih osoba sa područja zaštite ličnih podataka i kontrolu rada zaposlenih osoba,
          • sistem lozinki,
          • upotrebu odgovarajućih programskih zaštita.

          Nakon isteka perioda čuvanja, odnosno povlačenja datog pristanka podaci se (uključujući moguće kopije) odmah nepovratno i trajno brišu. Uništavaju se, odnosno trajno se brišu i svi mogući nosioci ličnih podataka na kojima se ti podaci nalaze.

          Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti ličnih podataka, o kršenju ćemo odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ. U BiH je nadležni nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.

          Više o funkciji nadležnog organa možete pročitati na njihovoj internet stranici. Ako bi pri kršenju zakonskih odredbi o zaštiti ličnih podataka postojala sumnja na krivično djelo, odmah ćemo o tome obavijestiti policiju, odnosno nadležnog tužioca.

          Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti ličnih podataka i ako to predstavlja veliki rizik za prava i slobode pojedinaca čije podatke obrađujemo, odmah ćemo vas o tome obavijestiti.

          9. Vaša prava

           Medis International d.o.o. garantuje ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

           Odjava od slanja stručnih obavijesti o proizvodima

           Ako ne želite dobijati obavijesti o proizvodima koje zastupa i prodaje preduzeće Medis International d.o.o. i povezana društva, možete nas o tome obavijestiti na gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (033) 559-381 ili obavijestite našeg stručnog saradnika (ako ste stručnjak na području zdravstva ili farmacije).

           Pojedinac na kojeg se odnose lični podaci može bilo kada zatražiti sljedeće od preduzeća Medis International d.o.o.:

           • potvrdu o tome da li se njegovi podaci obrađuju ili ne;
           • omogućavanje pristupa ličnim podacima:
            pristup ličnim podacima omogućuje se nakon naše potvrde da obrađujemo vaše lične podatke; imate pravo zahtijevati informacije o tome koje informacije obrađujemo i koji je njihov izvor;
           • omogućavanje ispravka netačnih ili nepotpunih ličnih podataka:
            pozivamo vas da nas obavijestite o svakoj izmjeni vaših ličnih podataka što prije jer samo tako možemo osigurati tačnost i potpunost ličnih podataka koje bilježimo, o promjenama nas možete obavijestiti putem kontakata navedenih u tački 10. ovih pravila;
           • omogućavanje ispisa ličnih podataka koje nam je proslijedio pojedinac u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalno čitljivom obliku;
           • omogućavanje ostvarivanja prava brisanja ličnih podataka (tzv. pravo na zaborav):
            pravo na brisanje ličnih podataka je ograničeno; ne možemo izbrisati vaše lične podatke koje obrađujemo na osnovu zakonskih propisa ili na osnovu ugovornog odnosa sa našim društvom (uključujući moguće garantne ili druge rokove koji proizlaze iz pojedinačnog ugovora);
           • omogućavanje ostvarivanja prava na ograničenje obrade (npr. zahtjev za ograničenjem obrade je moguć kada je u toku provjera potpunosti vaših ličnih podataka koje obrađujemo);
           • omogućavanje ostvarivanja prava na ulaganje prigovora na obradu:
            pravo na ulaganje prigovora na obradu ličnih podataka ograničeno je na obradu na osnovu zakonskog interesa (kada je zakonski interes osnov za obradu vaših ličnih podataka, to je navedeno u ovim pravilima, odnosno o tome ćemo vas prethodno obavijestiti na odgovarajući način) i obradu u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje;
           • omogućavanje ostvarivanja prava na prenosivost podataka i prosljeđivanje podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i digitalno čitljivom obliku ili neposredno prosljeđivanje drugom kontroloru;
           • omogućavanje ostvarivanja prava na povlačenje pristanka kada se lični podaci obrađuju na osnovu pristanka pri čemu povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka do njenog ukidanja.

           Pojedinac može povući pristanak na bilo koji način koji je naveden u tački 10. ovih pravila. Povlačenje pristanka za vas nema nikakve negativne posljedice. Može se dogoditi da vam nakon povlačenja pristanka ne možemo ponuditi određene usluge ako se te usluge ne mogu pružati bez prosljeđivanja vaših ličnih podataka (npr. bez obrade vašeg e-maila ne možemo nuditi usluge slanja obavijesti putem e-maila). Svaki pojedinac na kojeg se odnose lični podaci ima pravo uložiti žalbu kod službenika za informisanje.

           Svoja prava možete ostvariti tako da nam se obratite e-mailom na adresu: gdpr(at)medis.com sa oznakom zaštita ličnih podataka ili pozivom na broj telefona (033) 559-381.

           Medis International d.o.o. se obavezuje da će na zahtjeve pojedinaca na koga se odnose lični podaci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonski propisanom roku.

           10. Kontakt

            Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima odgovorit će vam odgovorna osoba za zaštitu ličnih podataka. Da biste stupili u kontakt sa ovlaštenom osobom za zaštitu ličnih podataka, pošaljite poruku e-mailom na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite glavni broj telefona preduzeća (033) 559-381.

            11. Definicije

             U ovoj tački su navedene definicije pojmova koje upotrebljavamo u ovim pravilima.

             Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.

             Obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje tih podataka.

             Kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa. Za potrebe ovih pravila kontrolor ličnih podataka je preduzeće Medis International d.o.o.

             Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

             Stručna javnost označava fizičke osobe koje rade u medicinskoj ili farmaceutskoj struci (kao npr. zdravstvene ustanove, apoteke) i osobe zaposlene u veledrogerijama sa kojima sarađujemo.

             Primalac znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ kojem se otkrivaju podaci i koje upotrebljava naše usluge, članovi kluba lojalnosti itd.).

             12. Izmjene

              Pridržavamo pravo, po potrebi, povremenog prilagođavanja predmetne izjave o zaštiti ličnih podataka činjeničnim odnosima i zakonskim propisima sa područja zaštite ličnih podataka. Zbog toga prije svakog prosljeđivanja ličnih podataka provjerite aktuelnu verziju da biste dobili informacije o izmjenama i dopunama.

              Aktuelna verzija ovih pravila je dostupna na našoj internet stranici: https://www.medis-health.com/ba/data-protection


              Pravila o zaštiti privatnosti u svrhu praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava, obezbjeđivanja kvaliteta proizvoda

              1. Opće odredbe

              Preduzeće Medis International d.o.o. sa svojim povezanim društvima poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišem nivou zaštite vaših ličnih podataka. Zbog toga smo obavezani provoditi naše aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima čije odredbe definišu zaštitu ličnih podataka, a naročito u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama te Općom uredbom Evropske unije o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka (GDPR). Svrha izjave o zaštiti ličnih podataka jest da vas informišemo o tome zašto se vaši podaci prikupljaju i o načinu njihove upotrebe te o pravima koja imate u vezi sa podacima koje čuvamo o vama i kako ih ostvariti.

              Medis International d.o.o. sa svojim povezanim društvima obavezuje se da će se prikupljeni podaci koje nam pošaljete upotrebljavati u skladu s Izjavom o zaštiti ličnih podataka, da se vaši podaci neće prodavati, posuđivati niti slati trećoj strani na bilo kakav način, osim u slučajevima navedenim u ovoj izjavi.

              2. Kontrolor podataka

              Kontrolor vaših ličnih podataka je društvo Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, gdpr(at)medis.com, broj telefona (033) 559-381.

              Pošto nam je vaša privatnost izuzetno bitna, u tu svrhu imenovali smo ovlašćenu osobu za zaštitu ličnih podataka kojoj se možete obratiti ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka u našem društvu je JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.

              Da biste stupili u kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu ličnih podataka, pošaljite poruku e-mailom na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (033) 559-381.

              Sve teme i sadržaji koje obrađuje ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka su strogo povjerljivi.

              Ova izjava o zaštiti ličnih podataka odnosi se na:

              • osobe koje nam prijave neželjene reakcije lijekova.
              • osobe koje postave pitanja o kvalitetu proizvoda koje prodaje, odnosno distribuira preduzeće Medis International d.o.o. Sarajevo.

              3. Vrste ličnih podataka

              Vaše lične podatke obrađujemo samo na bazi jasno navedenih i zakonitih osnova koji su određeni u ovim pravilima. Preduzeće Medis International d.o.o. je predano načelu najmanjeg obima podataka, što znači da prikupljamo, čuvamo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni.

              Vaše lične podatke prikupljamo direktno od vas.

              Vaše lične podatke možemo također prikupiti iz javno dostupnih evidencija. Lični podaci koje obrađujemo mogu obuhvatati:

              • opće informacije, kao što su ime i prezime (uključujući prefiks ili titulu), pol, starost i datum rođenja, JMBG;
              • podatke za kontakt, kao što su adresa, službena adresa, e-mail, broj telefona, broj ličnog mobilnog telefona;
              • neželjene reakcije koje osoba prijavi.

              4. Svrha obrade podataka i vrste ličnih podataka

              Prijava neželjenih reakcija lijekova i medicinskih sredstava

              Podatke o pacijentu (ime i prezime, datum rođenja, informacije o zdravlju, zdravstvena anamneza) i podatke o izvještaču (ime i prezime, kontakt, profesija) upotrebljavamo u svrhu praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava. Kao farmaceutsko preduzeće po zakonu smo dužni pratiti bezbjednost svih Medisovih proizvoda diljem svijeta koje razvijamo ili prodajemo u bilo kojoj zemlji. Svrha praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava je omogućiti nama i nadležnim regulatornim organima (na primjer Evropskoj agenciji za lijekove i drugim organima) upravljanje neželjenim reakcijama te zaštitu javnog zdravlja i obezbjeđivanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti proizvoda. U naše obaveze praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava također spada obrada određenih podataka iz kojih možemo neposredno ili posredno identificirati izvještača neželjene reakcije (“lični podaci”) da možemo izvršiti stroge obaveze u vezi sa stalnim ocjenjivanjem koristi i rizika za proizvode i da regulatorne organe možemo obavijestiti o sumnji na neželjena dejstva ili neželjene događaje.

              Odgovaranje na pitanja o kvalitetu proizvoda

              Podatke o zdravstvenim radnicima i o opštoj javnosti (ime i prezime, kontaktne podatke, profesiju) upotrebljavamo za odgovaranje na pitanja o kvalitetu proizvoda koje prodaje, odnosno distribuira Medis International.

              5. Korisnici podataka

              Kontrolor podataka može proslijediti vaše lične podatke trećoj strani. Pristup treće strane vašim podacima i obrada podataka od treće strane ograničeni su na svrhe u koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima proslijedimo vaše lične podatke su obavezane pridržavati se važećih zakona i odredaba Izjave o zaštiti ličnih podataka. 

              Zbog izvršavanja naših obaveza na području praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava možda ćemo proslijediti i/ili otkriti vaše lične podatke:

              • u sklopu preduzeća Medis radi analize i obrade prijavljene neželjene reakcije;
              • nadležnim regulatornim organima u vezi sa sumnjom na neželjenu reakciju;
              • trećim stranama, davaocima usluga za grupaciju Medis; ti davaoci usluga mogu obuhvatati kontrolore baza podataka, operatere u pozivnim centrima i našeg istraživača tržišta ako ste mu otkrili detalje o vašoj sumnji na neželjenu reakciju. Želimo da znate da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će obezbijediti zaštitu ličnih podataka kod davalaca usluga kojima grupacija Medis posreduje lične podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
              • drugim farmaceutskim preduzećima s kojima sarađujemo pri prodaji ili distribuciji te drugim licencnim partnerima grupacije Medis kada obaveze za Medisov proizvod zahtijevaju takvu razmjenu informacija o bezbjednosti. Molimo da imate na umu da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će obezbediti zaštitu ličnih podataka kod poslovnih partnera kojima grupacija Medis šalje lične podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
              • trećim stranama kao pravnim nasljednicima u slučaju prodaje, ustupanja ili prenosa određenog Medisovog proizvoda, s tim povezanog projekta ili terapijskog područja; u tom slučaju zahtijevat ćemo da kupac, preuzimalac ili primalac postupa s ličnim podacima u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka;
              • kad objavljujemo informacije o neželjenim reakcijama (na primjer prikaze slučajeva ili sažetke); u tom slučaju odstranit ćemo identifikacijske oznake iz svih publikacija i čuvati tajnost vašeg identiteta.

              Određene lične podatke razmjenjujemo s prethodno navedenim trećim stranama. Obezbijedit ćemo da trećim stranama pristup bude omogućen samo u svrhe određene u ovoj izjavi. Preduzet ćemo odgovarajuće mjere da bismo osigurali da pristup vašim ličnim podacima imaju samo osobe zaposlene kod bilo koje navedene treće strane, a kojima je pristup ličnim podacima potreban radi obavljanja njihovog posla.

              Pristup ličnim podacima ograničavamo preduzeću Medis International i zaposlenima u našim povezanim društvima. Sve zaposlene osobe koje imaju pristup ličnim podacima obavezne su zaštititi lične podatke koje obrađuju.

              Preduzeće Medis International i prethodno navedene treće strane mogu obrađivati vaše lične podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora koji obuhvata i države koje možda ne obezbjeđuju onoliki stepen zaštite ličnih podataka koji je na snazi unutar Evropskog ekonomskog prostora.

              U skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti preduzet ćemo odgovarajuće mjere da bismo obezbijedili da vaši lični podaci ostanu zaštićeni pri svakom prenosu. Te mjere ćemo odrediti prihvatanjem odgovarajućih ugovornih okvira koji određuju stepen zaštite ličnih podataka.
               

              6. Zakonski osnovi za upotrebu ličnih podataka

              Osnovi na bazi kojih upotrebljavamo vaše lične podatke su navedeni u nastavku.

              Medis obrađuje lične podatke koji su važni iz vidika praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava, uključujući posebne vrste ličnih podataka u skladu s GDPR-om:

              • za proučavanje neželjene reakcije;
              • za osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obavezama koje definišu važeći zakoni i propisi na području praćenje bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava i zbog svojih zakonitih interesa pri osiguravanju svrhe praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava (Član 6. GDPR-a) uz uvažavanje činjenice
              • da je evropsko i nacionalno zakonodavstvo članica EU na području praćenja bezbjednosti lijekova i medicinskih sredstava prihvaćeno zbog važnog javnog interesa na području javnog zdravlja i bezbjednosti lijekova ili medicinskih sredstava (Član 9. GDPR-a)
              • za pripremu odgovora na pitanja koja dobije od stručne i opšte javnosti;
              • za izvršavanje ugovornih obaveza prema preduzećima s kojima sarađujemo kod prodaje, odnosno distribucije proizvoda.

              Lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu zakona dužni ste nam dati.

              Prilikom obrade vaših ličnih podataka na osnovu vaše dozvole prosljeđivanje ličnih podataka je uvijek dobrovoljno i bez negativnih posljedica za vas. Međutim, upozoravamo vas da određene usluge ne možemo pružiti bez vaše saglasnosti ili nakon povlačenja vaše saglasnosti (npr. upotreba Kluba vjernosti Novalac).

              7. Period čuvanja

              Sve lične podatke koje obrađujemo čuvamo u skladu sa zakonskim propisima i onoliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu u koju su se podaci prikupljali.

              Kada je vreme čuvanja ličnih podataka zakonski propisano, čuvamo ih u skladu sa odredbama zakona.

              Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju na osnovu odredbi ugovora, trajanje čuvanja podataka je čitav period važenja ugovora, uključujući garantne ili bilo kakve rokove koji proizlaze iz sklopljenog ugovora.

              Kada se lični podaci prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg eksplicitnog pristanka, vaše lične podatke ćemo čuvati trajno, odnosno dok ne povučete pristanak. Ako je svrha u koju su se podaci obrađivali ispunjena, vaše podatke ćemo izbrisati čak i ako niste povukli svoj pristanak.
               

              8. Način zaštite vaših ličnih podataka

              Medis International d.o.o. obavezuje se zaštititi lične podatke koje nam proslijedite. Medis International d.o.o. učinit će sve da lične podatke zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zloupotrebe.

              Lične podatke čuvamo u štampanom ili digitalnom obliku. Svi štampani dokumenti sa vašim ličnim podacima čuvaju se u zaštićenim prostorijama, a naši kompjuterski sistemi su zaštićeni tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprečavaju nenamjerno ili namjerno uništavanje, gubitak, oštećenje, izmjenu ili neovlašteno otkrivanje vaših ličnih podataka ili pristup vašim ličnim podacima.

              Tehničke i organizacijske mjere koje upotrebljavamo za zaštitu vaših ličnih podataka uključuju:

              • redovnu izradu sigurnosnih kopija koje su zaštićene na odgovarajući način,
              • ograničenje pristupa ličnim podacima,
              • brigu za obrazovanje zaposlenih osoba sa područja zaštite ličnih podataka i kontrolu rada zaposlenih osoba,
              • sistem lozinki,
              • upotrebu odgovarajućih programskih zaštita.

              Nakon isteka perioda čuvanja, odnosno povlačenja datog pristanka podaci se (uključujući moguće kopije) odmah nepovratno i trajno brišu. Uništavaju se, odnosno trajno se brišu i svi mogući nosioci ličnih podataka na kojima se ti podaci nalaze.

              Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti ličnih podataka, o kršenju ćemo odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ. U BiH je nadležni nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.

              Više o funkciji nadležnog organa možete pročitati na njihovoj internet stranici. Ako bi pri kršenju zakonskih odredbi o zaštiti ličnih podataka postojala sumnja na krivično djelo, odmah ćemo o tome obavijestiti policiju, odnosno nadležnog tužioca.

              Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti ličnih podataka i ako to predstavlja veliki rizik za prava i slobode pojedinaca čije podatke obrađujemo, odmah ćemo vas o tome obavijestiti.

              9. Vaša prava

              Medis International d.o.o. garantuje ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

              Odjava od slanja stručnih obavijesti o proizvodima

              Ako ne želite dobijati obavijesti o proizvodima koje zastupa i prodaje preduzeće Medis International d.o.o. i povezana društva, možete nas o tome obavijestiti na gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (033) 559-381 ili obavijestite našeg stručnog saradnika (ako ste stručnjak na području zdravstva ili farmacije).

              Pojedinac na kojeg se odnose lični podaci može bilo kada zatražiti sljedeće od preduzeća Medis International d.o.o.:

              • potvrdu o tome da li se njegovi podaci obrađuju ili ne;
              • omogućavanje pristupa ličnim podacima:

              pristup ličnim podacima omogućuje se nakon naše potvrde da obrađujemo vaše lične podatke; imate pravo zahtijevati informacije o tome koje informacije obrađujemo i koji je njihov izvor;

              • omogućavanje ispravka netačnih ili nepotpunih ličnih podataka:

              pozivamo vas da nas obavijestite o svakoj izmjeni vaših ličnih podataka što prije jer samo tako možemo osigurati tačnost i potpunost ličnih podataka koje bilježimo, o promjenama nas možete obavijestiti putem kontakata navedenih u tački 10. ovih pravila;

              • omogućavanje ispisa ličnih podataka koje nam je proslijedio pojedinac u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalno čitljivom obliku;
              • omogućavanje ostvarivanja prava brisanja ličnih podataka (tzv. pravo na zaborav):

              pravo na brisanje ličnih podataka je ograničeno; ne možemo izbrisati vaše lične podatke koje obrađujemo na osnovu zakonskih propisa ili na osnovu ugovornog odnosa sa našim društvom (uključujući moguće garantne ili druge rokove koji proizlaze iz pojedinačnog ugovora);

              • omogućavanje ostvarivanja prava na ograničenje obrade (npr. zahtjev za ograničenjem obrade je moguć kada je u toku provjera potpunosti vaših ličnih podataka koje obrađujemo);
              • omogućavanje ostvarivanja prava na ulaganje prigovora na obradu:
              • pravo na ulaganje prigovora na obradu ličnih podataka ograničeno je na obradu na osnovu zakonskog interesa (kada je zakonski interes osnov za obradu vaših ličnih podataka, to je navedeno u ovim pravilima, odnosno o tome ćemo vas prethodno obavijestiti na odgovarajući način) i obradu u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje;
              • omogućavanje ostvarivanja prava na prenosivost podataka i prosljeđivanje podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i digitalno čitljivom obliku ili neposredno prosljeđivanje drugom kontroloru;
              • omogućavanje ostvarivanja prava na povlačenje pristanka kada se lični podaci obrađuju na osnovu pristanka pri čemu povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka do njenog ukidanja.

              Pojedinac može povući pristanak na bilo koji način koji je naveden u tački 10. ovih pravila. Povlačenje pristanka za vas nema nikakve negativne posljedice. Može se dogoditi da vam nakon povlačenja pristanka ne možemo ponuditi određene usluge ako se te usluge ne mogu pružati bez prosljeđivanja vaših ličnih podataka (npr. bez obrade vašeg e-maila ne možemo nuditi usluge slanja obavijesti putem e-maila). Svaki pojedinac na kojeg se odnose lični podaci ima pravo uložiti žalbu kod službenika za informisanje.

              Svoja prava možete ostvariti tako da nam se obratite e-mailom na adresu: gdpr(at)medis.com sa oznakom zaštita ličnih podataka ili pozivom na broj telefona (033) 559-381.

              Medis International d.o.o. se obavezuje da će na zahtjeve pojedinaca na koga se odnose lični podaci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonski propisanom roku.

              Molimo da uvažavate da ta prava mogu biti ograničena zbog izvršavanja obaveza farmakovigilanse. Vaša prava su ograničena ako postoji pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, na primjer ne možemo izbrisati informacije koje su prikupljene u sklopu izvještaja o neželjenoj reakciji, osim ako su nepravilne. Možemo zahtijevati da se pravilno identificirate prije nego što uvažimo bilo koji zahtjev za pristupom ili ispravkom vaših ličnih podataka.

              10. Kontakt

              Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima odgovorit će vam odgovorna osoba za zaštitu ličnih podataka. Da biste stupili u kontakt sa ovlaštenom osobom za zaštitu ličnih podataka, pošaljite poruku e-mailom na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite glavni broj telefona preduzeća (033) 559-381.

              11. Definicije

              U ovoj tački su navedene definicije pojmova koje upotrebljavamo u ovim pravilima.

              Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.

              Obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje tih podataka.

              Kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa. Za potrebe ovih pravila kontrolor ličnih podataka je preduzeće Medis International d.o.o.

              Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

              Stručna javnost označava fizičke osobe koje rade u medicinskoj ili farmaceutskoj struci (kao npr. zdravstvene ustanove, apoteke) i osobe zaposlene u veledrogerijama sa kojima sarađujemo.

              Primalac znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugi organ kojem se otkrivaju podaci i koje upotrebljava naše usluge, članovi kluba lojalnosti itd.).

              12. Izmjene

              Pridržavamo pravo, po potrebi, povremenog prilagođavanja predmetne izjave o zaštiti ličnih podataka činjeničnim odnosima i zakonskim propisima sa područja zaštite ličnih podataka. Zbog toga prije svakog prosljeđivanja ličnih podataka provjerite aktuelnu verziju da biste dobili informacije o izmjenama i dopunama.