Politika zasebnosti za kadrovske zadeve

MEDIS, d.o.o.

1. Splošno

Podjetje Medis, d.o.o., s svojimi povezanimi družbami, spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri izvajanju naših aktivnosti zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošni uredbi EU o varstvu podatkov. Kot informacijo za dajalce podatkov smo pripravili to Politiko zasebnosti za kadrovske namene (v nadaljevanju Politika). Namen te Politike je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas in kako jih uveljavljati.

Podjetje Medis, d.o.o., s svojimi povezanimi družbami, se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Politiko , da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v primerih, opredeljenih v tej Politiki.

2. Upravljalec podatkov

  Upravljalec vaših osebnih podatkov je podjetje Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana - Črnuče, gdpr(at)medis.com, (01)589 69 00 (v nadaljevanju te Politike tudi ˝delodajalec˝, ˝mi˝ ali ˝nas˝).

  Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri nas je JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana.

  Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov gdpr(at)medis.com ali pokličite na telefonsko številko (01)589 69 00.

  Kakršnakoli vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov oz. izvrševanjem pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko naslovite na kateregakoli od kontaktov navedenih v tem poglavju (tako kontaktov delodajalca kot tudi kontaktov naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov). Na vsa vprašanja in morebitne zahteve bomo odgovorili brezplačno.

  Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

  Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za:

  • zaposlene pri delodajalcu,
  • študente in dijake, ki pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom,
  • štipendiste in kandidate za štipendijo,
  • potencialne kandidate, ki so se prijavili na katerikoli razpis delodajalca za prosto delovno mesto,
  • potencialne kandidate, ki so prošnjo za zaposlitev poslali preko Zaposlitvenega obrazca, na kariernem portalu ali pisno na naslov podjetja oz. preko e-pošte izven aktualnih razpisov za delovno mesto pri delodajalcu in
  • neizbrane kandidate, ki so podali soglasje z hrambo osebnih podatkov, za namene prihodnega kadrovanja.

  3. Namen obdelave podatkov

   Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kakršenkoli drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

   Nameni, za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so naslednji:

   1. Nameni obdelave, ki se nanašajo na delavce:

   • sklenitev in izvrševanje pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena z delodajalcem ter izpolnjevanje drugih obveznosti delodajalca, ki izvirajo iz delovnega razmerja (sem spada npr. obračun in izplačilo plače, plačilo davkov in prispevkov…),
   • nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, ki za posameznega delavca izvirajo iz delovnega razmerja ter vodenje disciplinskih postopkov, postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sodnih postopkov zoper delavca,
   • omogočanje dostopa do Idejnice in aplikacije za e-učenje za delavce,
   • vodenje evidenc o delavcih, ki smo jih dolžni voditi na podlagi zakona,
   • sklenitev in izvrševanje drugih pogodb z zaposlenimi (npr. pogodba o izobraževanju, pogodba o uporabi službenega vozila ali službene opreme) ter vodenje evidenc, ki izhajajo iz takšnih pogodb (npr. evidenca službenih vozil in avtomobilov),
   • posredovanje osebnih podatkov delavca tretjim osebam, kadar za to obstaja pravna podlaga,
   • sklenitev in izvrševanje pogodbe o štipendiranju,
   • objava rojstnega dne v Outlook vizitki (v kolikor podate privolitev),
   • objava fotografije pri predstavitvi novo zaposlenih ( v kolikor podate privolitev),
   • objava fotografij, posnetih na dogodkih (v kolikor podate privolitev),
   • objava slogana z imenom in priimkom in po potrebi delovnim mestom na ekranih in kadrovskih oglasih v podjetjih v skupini (v kolikor podate privolitev),
   • obdarovanje otrok in fotografiranje z otroki (v kolikor podate privolitev).

   Nameni, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi in/ali zaposlene, se smiselno uporabljajo tudi za delavce, ki opravljajo delo kot študentje ali dijaki.

   2. Nameni obdelave, ki se nanašajo na kandidate:

   • obdelava osebnih podatkov, ki jih posreduje kandidat v okviru zaposlitvenega postopka, ki teče pri delodajalcu ( npr. življenjepis, podatki, ki nam jih posredujete preko Vprašalnika ob vlogi za zaposlitev) z namenom izbrati ustreznega kandidata za prosto delovno mesto,
   • obdelava osebnih podatkov, ki jih posreduje kandidat preko Zaposlitvenega obrazca na kariernem portalu, z namenom ugotoviti ali je kandidat ustrezen za morebitno razpisano prosto delovno mesto oz. ali gre za kandidata, ki ima potencial za zaposlitev v bližnji prihodnosti (v slednjem primeru, vas bomo za hrambo podatkov prosili za privolitev),
   • obdelava osebnih podatkov, ki jih posreduje kandidat pisno na naslov podjetja oz. preko e-pošte izven aktualnih razpisov za delovno mesto pri delodajalcu, z namenom ugotoviti ali je kandidat ustrezen za morebitno razpisano prosto delovno mesto oz. ali gre za kandidata, ki ima potencial za zaposlitev v bližnji prihodnosti (v slednjem primeru, vas bomo za hrambo podatkov prosili za privolitev),
   • hramba podatkov potencialnih kandidatov, ki so svoje osebne podatke posredovali na podlagi katere izmed zgornjih treh alinej točke b) te Politike.

   Hramba podatkov potencialnih kandidatov, je možna le ob predhodni privolitvi potencialnega kandidata. Takšna hramba se izvaja leto dni od prejema osebnih podatkov posameznika. Po preteku roka se podatki trajno izbrišejo.

   4. Vrste osebnih podatkov

    Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih in zakonitih namenov, ki so opredeljeni v tej Politiki. Predani smo načelu najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da zbiramo, hranimo in obdelujemo zgolj tiste podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.

    Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas (npr. ko nam posredujete življenjepis ali pa nam podatke posredujete ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi).

    Osebne podatke vodimo po evidencah, ki so vam dostopne v kadrovski službi delodajalca. Določene evidence so dostopne tudi preko internih aplikacij. Takšne evidence so označene z znakom *.

    Delodajalec vodi naslednje evidence dejavnosti obdelave:

    • Evidenca o zaposlenih delavcih,
    • Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom,
    • Evidenca podatkov o kandidatih za štipendijo in štipendistih,
    • Evidenca o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih,
    • Evidenca o izrabi delovnega časa,
    • Evidenca o poškodbah pri delu,
    • Evidenca o zdravstvenih pregledih,
    • Evidenca o izobraževanjih delavcev,
    • Evidenca službenih avtomobilov in voznikov*,
    • Evidenca prijav za delovna mesta
    • Evidenca neizbranih kandidatov, katerih podatke hranimo na podlagi njihove izrecne privolitve

    5. Uporabniki podatkov

     Pri delodajalcu vaše osebne podatke obdelujejo zgolj tiste osebe, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščene. Pooblastilo je lahko izrecno (npr. dano s strani direktorja ali vodje oddelka) ali pa splošno (takšno pooblastilo izhaja že iz samega opis nalog posameznega delovnega mesta).

     Upravljalec lahko vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam. Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb sta omejena na namene, za katere so bili takšni podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke so zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi določb te Izjave o varovanju osebnih podatkov.

     Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

     1. Našim povezanim družbam, ki so naštete spodaj:

     • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
     • Medis GmbH, campus 21, Europaring F15/301, A-2345 Brunn am Gebirge, Avstrija
     • Medis Pharma Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bolgarija
     • Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna in Herzegovina
     • Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10000 Zagreb, Hrvaška
     • Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Madžarska
     • MEDIS MAKEDONIJA DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče 50/2–11, 1000 Skopje, Severna Makedonija
     • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Varšava, Poljska
     • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Romunija
     • Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 2 sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija
     • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103
     • Medis Pharma Lithuania UAB, Kuršių g. 7-23, LT-48107 Kaunas, Litva

     2. Našim pogodbenim obdelovalcem, ki zagotavljajo določene storitve.

     3. Organom javne uprave in sodiščem podatke posredujemo, kadar to od nas zahteva zakonodaja (sem spadajo npr. finančna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zahteve sodišč ipd.).

     Osebne podatke, ki jih lahko posredujemo povezanim družbam, opredeljenim v 1. točki, posredujemo v okviru skupnega upravljanja in na podlagi dogovora »Agreement on sharing of Personal data« (Dogovor o posredovanju osebnih podatkov), sklenjenega med podjetji v skupini. Skladno s tem dogovorom se podatki s področja kadrovanja obdelujejo tako z naše strani kot s strani drugih relevantnih podjetij v skupini. Glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvaja Medis, d.o.o., se lahko obrnete na nas ali na Medis Group, d.o.o. na kontakt gdpr(at)medis.com. Prav tako lahko pri vseh družbah uveljavljate pravice v zvezi z obdelavo (pravice so podrobneje opredeljene v 9. točki spodaj). Obveščamo vas, da bodo vse morebitne zahteve po izbrisu osebnih podatkov obravnavane s strani vseh relevantnih družb. Osebni podatki se lahko obdelujejo zgolj za namene, opredeljene v tej Politiki.

     Kadar osebne podatke delimo s tretjimi osebami iz 2. točke, bomo poskrbeli, da je dostop tretjim osebam omogočen za zgolj za namene, določene v tej Politiki. Prav tako bo dostop do vaših podatkov omejen na tiste zaposlene pri katerekoli od navedenih tretjih oseb, ki dostop do osebnih podatkov potrebujejo za opravljanje njihovega dela. Vsi zaposleni, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

     Kadar podatke posredujemo tretjim osebam iz 3. točke, jih posredujemo v obsegu in na način kot nam ga predpisuje veljavna zakonodaja.

     Vaše osebne podatke lahko delodajalec in zgoraj navedene tretje osebe obdelujejo tudi izven Evropskega gospodarskega prostora, kar vključuje tudi države, ki morda ne zagotavljajo tolikšne zaščite za varstvo osebnih podatkov, ki je v veljavi znotraj Evropskega gospodarskega prostora. 

     V skladu z relevantnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da vaši osebni podatki, pri vsakem prenosu, ostanejo zaščiteni in varni. Te ukrepe bomo opredelili s sklenitvijo ustreznih pogodbenih okvirov, ki bodo opredeljevali varstvo osebnih podatkov.

     6. Pravne podlage za uporabo osebnih podatkov

      Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

      • Zakon – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar nam tako veleva zakon (sem spada predvsem zakon o delovnih razmerjih, ki služi kot podlaga za večino obdelav, ki izvirajo iz delovnega razmerja oz. vodenja zaposlitvenih postopkov. Kot podlaga pa lahko služijo tudi drugi zakoni kot npr. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki delodajalcu nalaga obveznost vodenja evidenc o zaposlenih).
      • Pogodbeni oz. predpogodbeni odnos – kadar osebnih podatkov ne obdelujemo na podlagi zakona, kot podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko služi pogodbeni odnos, v katerem je zaposleni z delodajalcem. S tem je lahko mišljena pogodba o zaposlitvi ali pa kakšna druga pogodba, kot npr. pogodba o izobraževanju. Med take podatke tako sodijo predvsem, zasebna (kontaktna) telefonska številka, zasebni (kontaktni) e-naslov, podatki o izobraževanjih, podatki o službenih vozilih ipd.).
      • Zakoniti interesi – vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov. Vselej kadar bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi zakonitih interesov, bomo to izrecno navedli v tej Politiki ali vas predhodno obvestili na posebnem obrazcu. Na podlagi našega zakonitega interesa nudenja zdravega in varnega delovnega okolja ter izboljšanja komunikacije z zaposlenimi, obdelujemo vaše osebne podatke v okviru aplikacije Idejnica, ki jo nudi delodajalec. Na podlagi našega zakonitega interesa optimizacije organizacije službenih potovanj v mreži Medis, lahko osebne podatke zaposlenega posredujemo eni izmed povezanih družb, za namene organizacije namestitve, prevoza in udeležbe posameznih zaposlenih na dogodku oz. službenem potovanju.
      • Vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Kadarkoli bo pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev, vas bomo o tem predhodno obvestili.

      Za privolitev bomo zaprosili kandidate, za izpolnitev določenih delov Zaposlitvenega obrazca in Vprašalnika ob vlogi za zaposlitev, naše zaposlene pa bomo za privolitev zaprosili pri objavi podatkov rojstnega dne v Outlook vizitki, objavi fotografije pri predstavitvi novo zaposlenih, objavi slogana z osebnimi podatki na ekranih in kadrovskih oglasih v podjetjih v skupini, objavi fotografij z dogodkov in pri obdelavi podatkov otrok za namene obdarovanja ter objavi fotografij dogodkov z otroki. Prav tako bomo za privolitev zaprosili neizbrane kandidate, katerih osebne podatke želimo hraniti za namene prihodnjega kadrovanja. Oglejte si razdelek Vaše pravice za informacije o pravicah, ki jih imate, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vaše privolitve.

      Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi zakona ste nam dolžni posredovati. Posredovanje osebnih podatkov za sklenitev (in izpolnitev) pogodbe je prostovoljno. Kljub temu pa vas opozarjamo, da v kolikor nam osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujemo za izvedbo storitve, ne posredujete, vam takšne storitve ne moremo zagotavljati (npr. posredovanje podatkov o osebnem avtomobilu, ki ga zaposleni želi uporabljati kot službeno vozilo, je nujno za sklenitev pogodbe o uporabi službenega vozila).

      Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve, je posredovanje osebnih podatkov vedno prostovoljno in brez negativnih posledic za vas. Kljub temu pa vas opozarjamo, da vam določenih storitev brez vaše privolitve ali po preklicu vaše privolitve, ne bomo mogli zagotavljati (npr. hrambe vaših osebnih podatkov z namenom kontaktirati vas, ko se odpre za vas relevantno delovno mesto).

      7. Obdobje hrambe

       Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo hranimo skladno z zakonodajo in le toliko časa, kolikor je potrebno, da dosežemo namene, za katere so bili podatki zbrani.

       Kadar čas hrambe osebnih podatkov predpisuje zakon, jih hranimo skladno z določili tega zakona.

       Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogodbe, predstavlja čas hrambe podatkov celotno obdobje veljavnosti pogodbe, vključno z jamčevalnimi ali katerikoli drugimi roki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

       Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi vaše izrecne privolitve, bomo vaše osebne podatke hranili trajno oz. do preklica. V primeru da pride do izpolnitve namena za katere smo podatke obdelovali, pa bomo vaše podatke izbrisali četudi preklica privolitve ne boste podali. Na primer, če se odločimo, da fotografij novo zaposlenih ne bomo več objavljali, bomo izbrisali tudi vse že objavljene slike, brez da bi vi preklicali soglasje.

       8. Način varstva vaših podatkov

        Delodajalec se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete. Delodajalec se zavezuje storiti vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

        Osebne podatke hranimo v pisni obliki (v personalnih mapah, v zaklenjenih omarah) in v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali namerno uničenje, izgubo, poškodbo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

        Med drugim so tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov tudi:

        • redna izdelava varnostnih kopij, ki so ustrezno zaščitene,
        • omejitev dostopa do osebnih podatkov,
        • skrb za izobraževanje zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov in nadzor nad delom zaposlenih.

        Tehnični oz. organizacijski ukrepi za varstvo osebnih podatkov, ki izhajajo iz te politike so podrobneje opredeljeni s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki je v veljavi pri delodajalcu.

        Po poteku roka hrambe oz. preklicu danega soglasja, se podatki (vključno z vsemi morebitnimi kopijami) nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo. Uničijo oz. trajno izbrišejo se tudi vsi morebitni nosilci osebnih podatkov, kjer se ti podatki nahajajo.

        V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o kršitvi nemudoma obvestili pristojni nadzorni organ. Za Slovenijo predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov informacijski pooblaščenec. Več o funkciji pristojnega organa si lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.ip-rs.si/. Kadar bi se ob kršitvi varstva osebnih podatkov porajal sumu o izvršitvi kaznivega dejanja, bomo to nemudoma sporočili tudi policiji oz. pristojnemu tožilstvu.

        V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, kjer obstaja veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, katerih osebne podatke obdelujemo, vas bomo o takšni kršitvi obvestili brez nepotrebnega odlašanja.

        9. Vaše pravice

         Delodajalec zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

         Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu delodajalec:

         • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
         • omogoči dostop do osebnih podatkov:
          dostop do osebnih podatkov se izvede le, kadar vam potrdimo, da obdelujemo vaše osebne podatke, pravico imate zahtevati informacije o tem katere podatke obdelujemo ter kakšen je izvor teh podatkov,
         • omogoči popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov v zvezi z njim:
          vabimo vas, da nam vsako spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite, saj le tako lahko zagotovimo točnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih vodimo, spremembe nam lahko sporočite na kontakte navedene v 10. točki te politike,
         • omogoči izpis osebnih podatkov, ki so nam bili posredovani s strani posameznika, v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki,
         • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe):
          pravica do izbrisa osebnih podatkov je omejena; ne moremo izbrisati tistih vaših osebnih podatkov, katere obdelujemo na podlagi zakona ali pa na podlagi pogodbenega odnosa z nami (vključno z morebitnimi jamčevalnimi in drugimi roki, ki iz posamezne pogodbe lahko izhajajo),
         • omogoči pravico do omejitve obdelave (npr. zahteva po omejitvi obdelave je možna, kadar je v teku preverjanje celovitosti vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo),
         • omogoči pravico do ugovora obdelavi:
          pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov je omejena na obdelavo, ki poteka na podlagi zakonitega interesa (kdaj je zakoniti interes podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, je navedeno v tej politiki oz. vas bomo o tem predhodno ustrezno obvestili) in obdelavo za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
         • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
         • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Privolitev lahko posameznik prekliče na katerikoli način, ki so zapisani v 10. točki te Politike. Preklic privolitve za vas ne tvori nikakršnih negativnih posledic. Lahko se zgodi, da vam po umiku privolitve ne bomo nuditi določenih storitev, v kolikor so te storitve takšne narave, da jih brez posredovanja vaših osebnih podatkov ne moremo izvajati (npr. brez obdelave vašega e-naslova vam ne moremo nuditi storitev obveščanja preko e-pošte).

         Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati pritožbo zoper nas pri Informacijskem pooblaščencu.

         Svoje pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko e-pošte na: gdpr(at)medis.com z označitvijo zadeve varstvo osebnih podatkov ali pokličite na telefonsko številko (01)589 69 00.

         Delodajalec se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

         10. Stik

          Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri delodajalcu in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov gdpr(at)medis.com ali pokličite na telefonsko številko (01)589 69 00.

          11. Definicije

           V tej točki so opredeljene definicije pojmov, ki jih uporabljamo v tej Politiki.

           Osebni podatek  je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika, kot so zlasti: ime, identifikacijska številka, spletni identifikatorji pa tudi dejavniki, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

           Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja z osebnimi podatki in vključuje zlasti zbiranje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, vpogled, priklic pa tudi izbris in uničenje teh podatkov.

           Upravljalec je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Za potrebe te Politike je upravljavec osebnih podatkov Medis, d.o.o.

           Obdelovalec je fizična ali pravna oseba pa tudi javni organ ali agencijo oz. drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

           Zaposleni je fizična oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali v okviru študentskega ali dijaškega dela ali obvezne prakse dijakov, študentov ali štipendistov.

           Kandidat je fizična oseba, ki delodajalcu posreduje svoje osebne podatke v okviru razpisanega delovnega mesta, preko Zaposlitvenega obrazca ali izven predvidenih postopkov preko e-pošte ali na sedež delodajalca.

           Potencialni kandidat je fizična oseba, ki je delodajalcu posredovala osebne podatke z namenom zaposlitve pri delodajalcu (ne glede na način posredovanja podatkov) pa za zaposlitev ni bil izbrana, vendar delodajalec hrani njene osebne podatke z namenom prihodnjega zaposlovanja.

           12. Spremembe

            Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti za kadrovske zadeve po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

            Aktualna različica te politike bo na voljo na naši spletni strani in v kadrovski službi.

            Različica: 1,0

            Veljavno od: 1.8.2018

            Direktorica podjetja:

            Martina Perharič