Zadovoljstvo v Medisu ostaja visoko

Zadovoljstvo v Medisu ostaja visoko

Neobičajno leto 2020 se je nadaljevalo v leto 2021, ki ga je prav tako v veliki meri zaznamovalo delo od doma, spletni sestanki in okrnjena druženja. A ljudje smo prilagodljiva bitja: na nove delovne razmere smo se že privadili in ohranili nivo zadovoljstva pri delu. Leto 2021 tako zaznamuje visoko zadovoljstvo pri delu, ki je ponovno doseglo rekorden povprečni rezultat – kar 6,00.

Malo statistike …

Na anketo je odgovorilo 309 zaposlenih, kar 7 % zaposlenih več kot v lanskem letu. To je odličen rezultat, saj vsako mnenje šteje. Skupno smo analizirali skoraj 35 tisoč odgovorov, na podlagi katerih smo pripravili individualna poročila za vodje. Številke v oklepajih predstavljajo primerljive podatke za leto 2020. Poleg skupne ocene tudi posamezni odgovori nakazujejo na visoko zadovoljstvo pri delu, saj je delež odgovorov, ocenjenih s 5, 6 in 7, znašal 78 %, kar je 1 % več kot lansko leto.

S čim smo medisovci najbolj zadovoljni?

Na splošno je najvišje zadovoljstvo z odnosom neposredno nadrejenega, z odnosi s sodelavci znotraj sektorja in delovnim okoljem/delovnimi razmerami. V letošnjem letu pa je najvišje povečanje zadovoljstva na že omenjenem področju odnosa neposredno nadrejenega ter na področjih odnosa direktorja sektorja in možnosti izobraževanja. To kaže, da odnosi ostajajo zelo pomemben vidik zadovoljstva z delom v Medisu, prav tako pa lahko vidimo, da je bilo v letošnjem letu več možnosti za udeležbo na različnih izobraževanjih. 

Po drugi strani se je zadovoljstvo v primerjavi z lanskim letom najbolj znižalo na področju ugodnosti (dopust, delovni čas …), delovnega okolja/delovnih razmer in odnosov s sodelavci znotraj sektorja. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da so bila navedena področja v lanskem letu zelo visoko ocenjena in da kljub upadu zadovoljstvo s slednjimi ostaja zelo visoko. 
Na splošno gledano je najnižje zadovoljstvo, enako kot že več let zapored, z možnostmi napredovanja in z organiziranostjo podjetja.

Povprečne ocene merjenih področij za leti 2021 in 2020, razvrščene padajoče glede na leto 2021. 

Področja zadovoljstva z delom

2021

2020

Odnos mojega neposredno nadrejenega do mene

6,34

6,22

Odnosi s sodelavci znotraj sektorja

6,30

6,40

Delovno okolje/delovne razmere (sredstva za delo, ustreznost delovnih prostorov)

6,20

6,32

Odnos direktorja sektorja do mene

6,19

6,09

Vrsta dela, ki ga opravljam

6,19

6,17

Stopnja samostojnosti pri opravljanju dela

6,18

6,15

Ugodnosti (dopust, delovni čas ...)

6,15

6,26

Stopnja moje odgovornosti pri delu

6,08

6,05

Odnosi s sodelavci, s katerimi sodelujem v drugih sektorjih v podjetju

6,05

5,99

Vodenje

5,98

5,94

Občutek lastne uspešnosti pri delu

5,97

6,04

Možnost izobraževanja (interno in eksterno)

5,95

5,85

Možnost osebnega in/ali poklicnega razvoja

5,89

5,84

Status, ki ga imam v podjetju

5,83

5,85

Priznanja in pohvale za dosežke

5,75

5,78

Organiziranost podjetja

5,54

5,53

Možnost napredovanja

5,39

5,43

Povprečje

6,00

5,99

V Medisu ostajamo delovno zavzeti ...

Letos smo že tretjič izmerili delovno zavzetost zaposlenih v Medisu. Delovno zavzetost lahko opredelimo kot visok nivo energije, predanosti delu, entuziazma med delom in vpetosti v delovne aktivnosti. Zaposleni, ki je zavzet, je bolj produktiven, bolj pripaden podjetju, manj pod stresom ter bolj zadovoljen z osebnim življenjem. Delo mu ne predstavlja bremena, temveč nove izzive. Povprečna ocena delovne zavzetosti za skupino Medis je 5,90 točke (na lestvici od 1 do 7), kar je za 0,19 točke več kot lani. 

Zadovoljstvo pri delu

... in bi podjetje priporočili tudi drugim

Dober glas o podjetju seže daleč, zato smo bili radovedni, koliko zaposlenih bi podjetje Medis priporočilo drugim. S tem namenom smo letos že drugič izračunali Indeks NPS (Net Promoter Score), s katerim se sicer večkrat preverja priporočila strank o podjetju. Ponosni smo, da Medisov Indeks NPS znaša odličnih +81 (+2 v primerjavi z lani). To pomeni, da bi velika večina zaposlenih podjetje Medis z veseljem priporočila drugim

Sorodne novice