Isikuandmete puutumatuse eeskiri

1. Üldine

Medis d.o.o. ja ettevõtte sidusettevõtted peavad lugu teie õigusest eraelu puutumatusele ning püüavad tagada parima isikuandmete kaitse. Seetõttu oleme kõigis oma tegevustes alati pühendunud, et toimida isikuandmete kaitset reguleerivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Eelkõige järgime isikuandmete kaitse seaduse, elektroonilise side seaduse ning ELi isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid. Isikuandmete puutumatuse eeskirja eesmärk on teavitada teid isikuandmete kogumise eesmärkidest ning nende kasutamise viisidest, teie õigustest seoses teabega, mida teie kohta säilitame, ning sellest, kuidas neid õigusi saate kasutada.

Medis d.o.o. ja ettevõtte sidusettevõtted kohustuvad tagama, et teie esitatud isikuandmeid kasutatakse vastavalt isikuandmete puutumatuse eeskirjale ning neid ei müüda, laenata, ega edastata muul viisil ühelegi kolmandale isikule. Välja arvatud selles eeskirjas esitatud juhtudel.

2. Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB „Medis Pharma Lithuania“, Kuršių g. 7-23, Kaunas, gdpr(at)medis.com, +370 68 735 006.

Kuna teie eraelu puutumatus on meie jaoks väga tähtis, nimetasime ametisse volitatud andmekaitseametniku, kelle poole peaksite pöörduma isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral. Meie volitatud andmekaitseametnik on JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana. Vastutavaks isikuks on määratud Matija Jamnik.

Andmekaitseametniku poole pöördumiseks saatke palun e-kiri aadressile gdpr(at)medis.com või helistage numbrile +370 68 735 006.

Kõik teemad ja sisu, millega volitatud andmekaitseametnik tegeleb, on rangelt konfidentsiaalsed.

Isikuandmete puutumatuse eeskiri kehtib:

 • meie veebilehe kasutajatele;
 • meie uudiskirja saajatele;
 • meie üritustel osalejatele;
 • meie kliinilistes katsetes osalema registreerunud ning nendes osalevatele inimestele;
 • meie teenuste lõppkasutajatele (sh meie internetipoe kasutajatele, meie auhinnamängudes osalejatele, meie veebilehtedelt tasuta näidiseid tellivatele inimestele, Novalaci toodete püsiklientide klubi liikmetele, Defendyli püsiklientide klubi liikmetele ning Medisplus.si püsiklientide klubi liikmetele);
 • konkursil Medis Awards osalejatele;
 • ekspertidele, kellega suhtleme toodete otseturunduse eesmärgil;
 • isikutele, kes teatavad meile ravimite kõrvaltoimetest, meie töökohtadele kandideerijatele.

3. Isikuandmete liigid

Töötleme teie isikuandmeid ainult selles eeskirjas määratletud selgelt täpsustatud ning õigustatud eesmärkide alusel. Medis d.o.o. järgib võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet, mis tähendab, et kogume, säilitame ja töötleme ainult andmeid, mida vajame andmete kogumise eesmärkide täitmiseks.

Kogume teie isikuandmeid otse teilt (nt esitate meile enda isikuandmeid teenuseid tellides, meie üritustel osaledes või esitades päringuid).

Võime teie isikuandmeid hankida ka avalikest registritest. Võime töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • teie üldine teave – nt ees- ja perekonnanimi (sh tiitel), sugu, vanus ning sünnikuupäev;
 • kontaktandmed – nt aadress, juriidiline aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teie isiklik mobiiltelefoni number;
 • teie elukutse teave – nt teie hariduse teave, akadeemiline tiitel, ametialased kvalifikatsioonid, töökoht/ametikoht/toll, eriala, kliendikonto viitenumber, meditsiinialane huvi, ametlik ID, erialaühingutesse kuulumine, teie CV;
 • tehniline teave ja teave suhtluse kohta – nt:
  • seadme teave , mida kasutate meiega suhtlemiseks, varasema suhtluse teave või teave tehtud esitluste kohta;
  • teie eelistatud suhtlusvahendite või suhtluskanali teave; o teave selle kohta, kui palju aega olete kulutanud meiega suhtlemisele, suhtluse toimumise koha kohta ning teie reaktsioon suhtlusele meie esindajaga ning
  • andmed teie varasemate suhete kohta mõne teise tervishoiuorganisatsiooniga.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja isikuandmete liigid

Kõiki meile esitatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning neid kasutatakse ainult sellel eesmärgil, mille jaoks need esitati. Kui tekib vajadus teie andmeid ka mõnel teisel eesmärgil töödelda, võtame teiega eelnevalt ühendust ning küsime selleks teie nõusolekut.

Suurema läbipaistvuse tagamiseks jagasime teie isikuandmete töötlemise eesmärgid kolme rühma:

 1. a) ekspertidega seotud töötlemise eesmärgid;
 2. b) üldised töötlemise eesmärgid;
 3. c) internetipoega seotud töötlemise eesmärgid.

a) ekspertidega seotud töötlemise eesmärgid;

Alljärgnevalt toome välja eesmärgid, mille täitmiseks töötleme isikuandmeid ekspertide hulka kuuluvate isikute jaoks (täpsemat teavet ekspertide kategooriasse kuuluvate isikute kohta leiate selle eeskirja viimasest lõigust) ning kliinilistes katsetes osalevate inimeste jaoks. 

Tervishoiu ja farmaatsia valdkonna ekspertide andmed seoses ravimite, toidulisandite, meditsiiniseadmete ja üritustega ametialase teabe edastamiseks

Tervishoiu- ja farmaatsiavaldkonnas töötavate inimeste ees- ja perekonnanimesid, aadresse ja kontaktandmeid, hariduse ja töökogemuse ning töökoha andmeid kogutakse neile ettevõtte müüdavate ravimite, toidulisandite ning meditsiiniseadmete ja ettevõtte korraldatavate ürituste kohta ametialase teabe esitamiseks.

Neid andmeid töödeldakse teie nõusolekul. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku võtta tagasi igal ajal. Teie ametialase teabe edastamisega seotud õiguste kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Ametialast teavet edastatakse vastavalt teie tegevusvaldkonnale (tervishoid, farmaatsia) kohandatud tavalisele nõusolekule, mille olete andnud, ning sõltuvalt teie reaktsioonidest spetsiifilisele sisule ja eelistustele. Kohandamine toimub meie õigustatud huvi alusel, et tutvustada klientidele ravimite teemal suheldes uusimaid lahendusi.

Tervishoiu- ja farmaatsiavaldkonna ekspertidelt saadud tagasiside töötlemine isikustatud teabevahetuse eesmärgil

Meie esindajatelt saadud ja klientide rahulolu-uuringute teel kogutud tagasisidet kasutatakse teabe isikustamiseks vastavalt isiklikele eelistustele. Töödeldavate andmete seas on teie eelistatud kanalite teel ühenduse võtmiseks kasutatavad kontaktandmed või teie eelistatud suhtluskanal; teave selle kohta, kui palju aega olete kulutanud meiega suhtlemisele; kontaktide toimumise koht ning teie reaktsioonid erinevatele kontaktidele meie esindajaga; samuti teave teie varasemate suhete kohta teise tervishoiuorganisatsiooniga. Seda teavet töödeldakse meie õigustatud huvi alusel toetada ettevõtte tõhusat ja edukat haldamist ning juhtimist. Lisaks pakkuda klientidele uusimaid lahendusi suheldes ravimite teemal. Õigustatud huvi kui isikuandmete töötlemise aluse kohta leiate täpsemat teavet eeskirja 6. punktist.

Farmaatsiatoodete otseturundus apteekide ja ravimite hulgimüügi ettevõtete töötajatele 

Farmaatsiavaldkonnas töötavate inimeste ees- ja perekonnanimesid, aadresse ja kontaktandmeid, hariduse ja töökogemuse ning töökoha andmeid kogutakse ettevõtte müüdavate ravimite, toidulisandite ning meditsiiniseadmete otseturunduse eesmärgil.

Teavet töödeldakse meie õigustatud huvi alusel tagada meie ettevõtte tõhus ja edukas haldamine ja juhtimine. Õigustatud huvi kui isikuandmete töötlemise aluse kohta leiate täpsemat teavet eeskirja 6. punktist.

Kliinilised katsed mitmesugustes meditsiinivaldkondades

Kliiniliste katsete ja käimasolevate kliiniliste katsete kohta teabe esitamise eesmärgil töödeldakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, kontaktandmeid ning teavet meditsiinilise seisundi kohta. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Teie ametialase teabe edastamisega seotud õiguste kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Koolitus- ja autoriõiguste lepingute sõlmimine ning täitmine

Koolitus- ja autoriõiguste lepingute sõlmimise ning täitmise eesmärgil kasutatakse isiku ees- ja perekonnanime, aadressi, kontaktandmeid, pangakonto andmeid ja maksukohuslase numbrit. Teavet töödeldakse lepingu alusel. Lepingu kui isikuandmete töötlemise aluse kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun eeskirja 6. punkti.

b) Üldised töötlemise eesmärgid

Selles lõigus on välja toodud töötlemise eesmärgid, mis võivad kehtida mõlema rühma (nii ekspertide kui lõppkasutajate) korral.

Seaduste ja eeskirjadega sätestatud nõuete täitmine

Mõnedel juhtudel võime olla kohustatud teie isikuandmeid töötlema või edastama seaduste või eeskirjade alusel. Sel juhul töötleme teie isikuandmeid seaduse alusel ning selline isikuandmete töötlemine või edastamine on kohustuslik.

Ebaedukateks osutunud kandidaatide värbamisandmete säilitamine

Värbamisprotsessis ja vabadest töökohtadest teatamiseks kasutatakse isikute ees- ja perekonnanimesid, e-posti aadresse, mobiiltelefoni numbreid ning elulookirjeldusi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Medis d.o.o. korraldatud auhinnamängude korraldamine

Auhinnamängude korraldamise eesmärgiks kasutatakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, eposti aadressi ning aadressi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Tellijatele tasuta näidiste saatmine

Tasuta näidiste saatmise eesmärgil töödeldakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, e-posti aadressi ja aadressi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Püsiklientide klubile Medisplus.si juurdepääsu ja selle kasutamise võimaldamine

Püsiklientide klubiga seotud eesmärkidel töödeldakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, eposti aadressi, aadressi, ostude ajalugu ning võidetud auhindade teavet. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal.

 Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Novalaci püsiklientide klubile juurdepääsu võimaldamine ja selle kasutamine

Püsiklientide klubiga seotud eesmärkidel töödeldakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, eposti aadressi, aadressi ning lapse vanust. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Defendyli/Imunoglukani püsiklientide klubile juurdepääsu võimaldamine ja klubi kasutamine Püsiklientide klubiga seotud eesmärkidel töödeldakse isiku ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, eposti aadressi ja aadressi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Suhtlemine taotluse esitanud kasutajaga sõltumata taotluse esitamise kanalist (e-post, kontakteerumisvormi täitmine meie kodulehel, telefonikõne jms)

Teie taotlustele vastamise eesmärgil töödeldakse ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, e-posti aadressi ja aadressi. Seda teavet töödeldakse meie õigustatud huvi alusel anda meie klientidele teenuste täiustamise eesmärgil täiendavat teavet ning edastada esitlusi. Õigustatud huvi kui isikuandmete töötlemise aluse kohta leiate täpsemat teavet eeskirja 6. punktist.

Konkursi Medis Awards korraldamine

Konkursi Medis Awards korraldamine eesmärgil kasutatakse tervishoiutöötajate ees- ja perekonnanimesid, aadresse ja kontaktandeid, hariduse, töökogemuse ja töökoha andmeid. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku igal tagasi võtta ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Lõppkasutajatele uudiskirjade saatmine

Uudiskirjade saatmiseks kasutatakse ees- ja perekonnanime, sugu, vanust, e-posti aadressi ning aadressi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“. Uudiskirju saadetakse nõusoleku alusel, mida on kohandatud vastavalt toodetele, mille vastu olete näidanud üles huvi või mida olete ostnud meie internetipoest. See kohandamine toimub meie õigustatud huvi alusel anda meie klientidele meie teenuste portfelli täiustamise eesmärgil täiendavat teavet ning edastada esitlusi.

Uudiskirjade saatmine meie partneritele ja võimalikele partneritele

Uudiskirjade saatmiseks kasutatakse ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Seda teavet töödeldakse meie õigustatud huvi alusel toetada meie ettevõtte tõhusat ja edukat haldamist ja juhtimist. Õigustatud huvi kui isikuandmete töötlemise aluse kohta leiate täpsemat teavet eeskirja 6. punktist.

c) Internetipoe teenuse osutamisega seotud eesmärgid

See kategooria hõlmab internetipoe kasutamisega seotud töötlemise eesmärke.

Kasutajale aadressil www.medisplus.si töötavas internetipoes kontole Medis Group d.o.o. internetikontole juurdepääsu ja selle kasutamise võimaldamine (internetipoe kliendiks registreerumine ning selle kasutamine)

Internetipoes tehtud tellimuste täitmiseks kasutatakse ees- ja perekonnanime, sugu, e-posti aadressi ning aadressi. Neid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel. Võite reklaamisõnumite saamiseks antud nõusoleku tagasi võtta igal ajal. Täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku „Teie õigused“.

Kliendi andmete, tellimuste ning võimalike ostjate statistilised analüüsid

Teavet töödeldakse meie õigusliku huvi alusel Medis d.o.o. reklaami- ja muu tegevuse optimeerimiseks.

Kui Medis d.o.o.-l tekib vajadus isikuandmeid töödelda täiendavatel eesmärkidel, mis ei ühti ülaltoodud eesmärkidega, teatame teile sellest ette ning küsime selliseks töötlemiseks teie nõusolekut.

5. Andmete kasutajad

Vastutav töötleja võib teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kolmandate isikute juurdepääs teabele ja nende isikute andmete töötlemine piirdub eesmärkidega, mille täitmiseks andmed koguti. Kõik kolmandad isikud, kellele teie isikuandmeid edastame, on kohustatud järgima kehtivaid seadusi ja eeskirju ning selle isikuandmete kaitse eeskirja sätteid.

Võime teie isikuandmeid edastada järgmistele isikutele:

 1. meie sidusettevõtted:
  • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Sloveenia;
  • Medis GmbH, St. campus 21, Europaring F15 301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austria;
  • Medis Group, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, Sloveenia;
  • Medis Pharma Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bulgaaria;
  • Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmed Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina;
  • Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10000 Zagreb, Horvaatia;
  • Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Ungari;
  • Medis Makedonija DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče br. 50/2-6, Skopje-Centar, Makedoonia;
  • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poland
  • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Romania
  • Medis Pharma d.o.o. Belgrade, Milutina Milankovića 11b, 2 floor, 11070 Novi Beograd, Serbia;
  • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103.
    
 2. Meie ettevõtte tavapäraseks toimimiseks vajalikke tugiteenuseid (postiteenused, tarneteenuseid, failide hävitamise ja andmekandjate hävitamise teenuseid, tarkvara hooldamise kontekstis IT-teenuseid osutavad ettevõtted, internetipõhiste uudiskirjade ja teiste e-kirjade saatmiseks vajalike töövahendite pakkujad (Sendinblue), kliendisuhete halduse teenuse osutajad (VEEVA), õigusteenuste osutajad, administraatorid ja veebihaldurid jt).
 3. Edastame andmeid seaduste ja eeskirjadega ettenähtud juhtudel riigiasutustele ning kohtutele (nt maksuametile, kohtu nõudel jne).
 4. Ravimite hulgimüügiettevõtted ja apteegid, kus tegeleme otseturundusega.
 5. Esitame isikuandmeid seadusega ettenähtud juhtudel teatud organisatsioonidele ja tervishoiuasutustele (näiteks Sloveenia Vabariigi Ravimi- ja Meditsiiniseadmete Ameti teavitamine ravimi kõrvaltoimetest – ravimiohutus).

Vahetame eespool loetletud kolmandate isikutega teatud isikuandmeid. Tagame, et kolmandad isikud saavad andmetele juurdepääsu ainult eeskirjas täpsustatud eesmärkidel. Rakendame piisavaid meetmeid tagamaks, et teie isikuandmetele saavad juurdepääsu ainult need ülaltoodud kolmandate isikute töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmiseks juurdepääsu isikuandmetele. Nii Medis Group kui meie sidusettevõtete töötajate juurdepääs isikuandmetele on piiratud. Kõik töötajad, kellel on juurdepääsu isikuandmetele, on kohustatud kaitsma töödeldavaid isikuandmeid.

Medis Group ja ülaltoodud kolmandad isikud võivad teie isikuandmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas riikides, kus ei pruugi olla tagatud Euroopa Majanduspiirkonna isikuandmete kaitse.

Vastavalt kehtivatele andmekaitse ja eraelu puutumatuse alastele eeskirjadele rakendame piisavaid meetmeid, et iga kord tagada teie isikuandmete edastamise turvalisus ning ohutus. Nende meetmete kindlaks määramiseks sõlmine piisavad isikuandmete kaitset tagavad lepingulised raamistikud.

 1. Isikuandmete kasutamise õiguslikud alused Teie isikuandmete kasutamise alused:
 • teie selge nõusolek – võime aegajalt teie isikuandmete ühel või mitmel põhjusel kasutamiseks küsida teie nõusolekut. Palun lugege lõigust „Teie õigused“ täpsemalt, missugused on teie õigused, kui töötleme nõusoleku alusel teie andmeid;
 • õigustatud huvi – teie isikuandmete kasutamine aitab meil juhtida ja parandada meie tegevust ning vähendada teenuste osutamisel esinevaid katkestusi. Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil ka teile asjakohasemat ning edastada teie huvidele ja vajadustele vastavat teavet ning tagab, et saate meie teenuseid ja tooteid kasutades tõhusa ja eduka kogemuse. Õhustatud huvi võib olla:
  • meie tegevuse efektiivse ja tulemusliku haldamise ning juhtimise hõlbustamine;
  • meie klientidele toodetele kiire ja lihtsa juurdepääsu tagamine; o kinnipidamine meie sise-eeskirjadest ja kliendisuhete haldamise eeskirjadest; o klientidega ravimite teemadel suheldes uusimate lahenduste pakkumine; o teenuste tõhustamise eesmärgil meie klientidele täiendava teabe ning esitluste edastamine.

Kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, toome selle eeskirjas sõnaselgelt välja või teatame teile sellest ette kasutades spetsiaalset vormi;

 • lepinguline või lepingueelne suhe – teie isikuandmeid töödeldakse siis, kui see on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks. Töötleme teie isikuandmeid lepinguperioodi lõpuni, sealhulgas garantiiaja ja teiste sõlmitud lepingust tulenevate tingimuste kehtivuse lõpuni (nt internetipoes teie tellimuste täitmine);
 • seadus – teie isikuandmeid töödeldakse, kui see on nõutud seadusega (nt maksude alased õigusaktid).

Olete kohustatud meile esitama seaduste ja eeskirjade alusel kogutavaid ning töödeldavaid isikuandmeid. Lepingu sõlmimiseks (ja täitmiseks) esitate meile isikuandmed vabatahtlikult. Juhime siiski tähelepanu asjaolule, et kui te meile teatud teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid ei esita, ei ole meil võimalik teile osutada vastavat teenust (nt selleks, et saaksime teie tellimuse täita, peate meile internetipoes tellimust esitades andma enda e-posti aadressi).

Teie nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete korral on isikuandmete esitamine alati vabatahtlik ja sellega ei kaasne negatiivseid tagajärgi. Juhime siiski teie tähelepanu asjaolule, et meil ei ole võimalik teie nõusolekuta, või kui olete antud nõusoleku tagasi võtnud, teile teatud teenuseid osutada (nt Novalaci püsiklientide klubi kasutamine).

7. Säilitamisaeg

Säilitame kõiki isikuandmeid, mida töötleme, vastavalt seadustele ja eeskirjadele ning ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärgil, mille täitmiseks andmed kogusime.

Kui isikuandmete säilitamise periood on seadusega kehtestatud, säilitame andmeid vastavalt kehtiva seaduse sätetele.

Kui kogume ja töötleme isikuandmeid lepingu alusel, säilitame andmeid lepingu lõpuni, sealhulgas garantiiaja ja kõigi teiste sõlmitud lepingust tulenevate perioodide lõpuni.

Teie isikuandmete sõnaselge nõusoleku alusel kogumise ja töötlemise korral säilitame teie isikuandmeid tähtajatult või nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui eesmärk, mille täitmiseks teie andmeid töötlesime, on täidetud, kustutame teabe ka siis, kui te ei võta antud nõusolekut tagasi. Näiteks auhinnamängu korraldamisel on andmete kogumise ja töötlemise eesmärk täidetud pärast auhindade välja andmist. Seega kustutame kõik osalejate andmed (välja arvatud need, mida vajame õiguslikel põhjustel) ka juhul, kui te ei võta andmete töötlemiseks antud nõusolekut tagasi, sest eesmärk, mille jaoks andmed koguti, on täidetud (st auhinnad on välja antud).

8. Isikuandmete kaitsmise meetodid

Medis d.o.o. on pühendunud teie esitatud isikuandmete kaitsmisele. Medis d.o.o. annab endast parima, et kaitsta isikuandmeid igasuguse rikkumise ja väärkasutamise eest.

Säilitame isikuandmeid paber- või digitaalsel kujul. Kõiki teie isikuandmetega paberdokumente hoitakse kaitstud kohtades ning meie arvutisüsteemid on kaitstud tehniliste ja korralduslike meetmetega, mis hoiavad ära teie isikuandmete juhusliku või tahtliku hävitamise, kaotamise, kahjustamise, muutmise, omavolilise avaldamise ning neile omavoliliselt juurdepääsu saamise.

Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks muuhulgas järgmisi tehnilisi ja korralduslikke meetmeid:

 • regulaarne, nõuetekohaselt kaitstud varundamine;
 • isikuandmetele juurdepääsu piiramine;
 • töötajate regulaarne koolitamine isikuandmete kaitse teemal ning töötajate järelevalve;
 • salasõnasüsteem;
 • piisava tarkvarakaitse kasutamine.

Pärast säilitamisaja lõppu või antud nõusoleku tagasi võtmist kustutatakse andmed (kaasa arvatud nendest tehtud koopiad) kohe taastamatult ja jäädavalt. Ka kõik isikuandmete kandjad, millel andmed asuvad, hävitatakse või kustutatakse jäädavalt.

Teatame isikuandmete katsega seotud rikkumistest kohe pädevale järelevalveasutusele. Sloveenias on isikuandmete kaitse eest vastutav pädev asutus teabevolinik. Pädeva asutuse ülesannete kohta täpsema teabe saamiseks külastage palun asutuse veebilehte. Kui teie isikuandmete kaitsega seotud rikkumise korral kahtlustatakse kriminaalkuriteo toimepanekut, teatame sellest kohe politseile või pädevale prokuratuurile.

Teie isikuandmete kaitsega seotud suure riskiga rikkumise korral, mis puudutab nende isikute õigusi ja vabadusi, kelle isikuandmeid töötleme, teavitame teid vastavast rikkumisest põhjendamatu viivituseta.

9. Teie õigused

Medis d.o.o. tagab teile võimaluse kasutada kõiki teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi.

Toodete uudiskirjade tellimuse tühistamine

Kui te ei soovi enam Medis d.o.o. ja sidusettevõtete turustatavate toodete kohta saada teavet, saatke meile e-kiri aadressile gdpr@medis-health.com, helistage numbrile +370 5251 2566 või teatage sellest meie professionaalsele partnerile tema külastuse käigus (kui olete tervishoiutöötaja või apteeker).

Andmesubjekt võib igal ajal nõuda, et Medis d.o.o.:

 • kinnitaks, kas andmesubjektiga seotud andmeid töödeldakse või mitte;
 • tagaks talle tema isikuandmetele juurdepääsu:
  isikuandmetele antakse juurdepääs ainult juhul, kui kinnitame, et teie isikuandmeid töödeldakse. Teil on õigus taotleda teavet, missuguseid teie isikuandmeid töötleme ja mis allikast need andmed pärinevad;
 • lubaks parandada andmesubjektiga seotud ebatäpseid või puudulikke isikuandmeid:
  palun teatage meile oma isikuandmete muutumisest alati esimesel võimalusel, kuna ainult nii saame tagada, et teie isikuandmed, mida säilitame, on täpsed ja terviklikud. Muudatustest teavitamiseks võite kasutada selle eeskirja 10. punktis loetletud kontaktandmeid;
 • võimaldaks andmesubjektil tema esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul välja trükkida;
 • lubaks andmesubjekti isikuandmete kustutamist (st õigus unustamisele):
  Isikuandmete kustutamise taotlemise õigus on piiratud, kuna me ei saa kustutada neid isikuandmeid, mida töötleme seaduse või eeskirjade alusel või meie vahelise lepingulise suhte alusel (kaasa arvatud konkreetse lepingu alusel tekkinud garantiiajal või muul perioodil);
 • võimaldaks isikuandmete töötlemist piirata (nt isikuandmete töötlemise piiramist saab taotleda meie töödeldavate isikuandmete terviklikkuse kontrollimise ajal);
 • lubaks isikuandmete töötlemise vastu esitada vastuväiteid:
  isikuandmete töötlemise vastu saab esitada vastuväiteid ainult nende andmete osas, mida töötleme õigustatud huvi alusel (juhtumid, mille korral teie isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, on loetletud selles eeskirjas või teatame teile nendest ette) ja andmete otseturunduse, sealhulgas profileerimise eesmärgil;
 • muudaks andmed edastatavaks ning esitaks andmesubjektile andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis või need edastaks otse teisele vastutavale töötlejale;

lubaks antud nõusoleku tagasi võtta, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, seejuures ei mõjuta nõusoleku tagasi võtmine enne tagasi võtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Inimene võib nõusoleku tagasi võtta mis tahes selle eeskirja 10. punktis kirjeldatud viisil. Nõusoleku tagasi võtmisega ei kaasne teile negatiivseid tagajärgi. Kui olete nõusoleku tagasi võtnud, ei paku me teile enam teatud teenuseid, kui me ei saa teenuseid nende iseloomu tõttu ilma teie isikuandmeid töötlemata osutada (nt me ei saa teile ilma e-posti aadressi töötlemata edastada e-posti teel teateid). Igal isikul, kellega on töödeldavad andmed seotud, on õigus esitada pädevale asutusele meie vastu kaebusi.

Oma õigusi saate kasutada e-posti teel meie poole pöördudes, märkides kirja teemaks „Isikuandmete kaitse“, või meile helistades.

Medis d.o.o. kohustub vastama andmesubjektide päringutele põhjendamatu viivitusega ja hiljemalt seadusega ettenähtud tähtaegade jooksul.

10. Kontaktid

Medis d.o.o. andmekaitseametnik vastab teie andmete konfidentsiaalsust, andmete kogumise ja töötlemise viise puudutavatele küsimustele ning andmetega seotud õiguste kasutamiseks esitatud taotlustele. 

Volitatud andmekaitseametniku poole pöördumiseks saatke palun e-kiri aadressile gdpr(at)medis.com või helistage numbrile +370 68 735 006.

11. Mõisted

Selles osas on välja toodud isikuandmete puutumatuse eeskirjas kasutatud mõisted.

Isikuandmed on igasugune konkreetse või tuvastatava isikuga seotud teave. Täpsemalt tema nimi, isikukood, internetis tema isiku tuvastamist võimaldavad andmed ja inimese füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile iseloomulikud tegurid.

Töötlemine on mis tahes isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, mis hõlmab eelkõige selliste andmete kogumist, korrigeerimist, säilitamist, muutmist, vaatamist, otsimist ja kustutamist.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes määratleb eraldi või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja meetodid. Selle eeskirja kontekstis on vastutav töötleja Medis d.o.o..

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb vastutava töötleja nimel isikuandmeid.

Eksperdid on meditsiini- või farmaatsiavallas (nt raviasutuses, apteegis) töötavad füüsilised isikud ning nende ravimite hulgimüügiettevõtete töötajad, kellega teeme koostööd.

Lõppkasutaja on meie teenuseid kasutav füüsiline isik (sh internetipoe kasutajad, püsiklientide klubide liikmed jt).

12. Muudatused

Meil on õigus selles isikuandmete puutumatuse eeskirjas teha aegajalt muudatusi, et tagada eeskirja valitsevale olukorrale ning isikuandmete kaitse alastele õigusaktidele. Seetõttu palume teil enne isikuandmete esitamist tutvuda eeskirja uusima versiooniga, et oleksite teadlik eeskirjas tehtud muudatustest ja uuendustest.

Eeskirja uusim versioon on avaldatud järgmisel veebilehel: www.medis.com/ee/isikuandmete-puutumatuse-eeskiri