Политика за поверителност


Политика за поверителност

1. Общи положения

Медис Фарма България ЕООД със своите партньорски компании уважава вашето право на неприкосновеност на личния живот и се стремим да осигурим най-високо ниво на защита на вашата лична информация. Поради това, при извършване на нашите дейности, ние се ангажираме да действаме в съответствие със законновите и подзаконовите актове, уреждащи защитата на личните данни. По-специално Законът за защита на личните данни, Законът за електронните съобщения и Общият регламент за защита на данните на ЕС. Целта на тази Декларация за поверителност е да ви информираме за целите, за които ще бъде придобита вашата лична информация и как тя ще бъде използвана, какви са Вашите права във връзка с информацията, която поддържаме за вас и как можете да упражнявате тези права.

Медис Фарма България ЕООД със своите партньорски дружества се ангажира, че предоставената от вас лична информация ще бъде използвана в съответствие с тази Декларация за поверителност и няма да бъде продавана, предоставена назаем или прехвърляна по друг начин на трети лица, освен в случаите, предвидени в тази Декларация.

2. Администратор на лични данни

Администратора на вашите лични данни е Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. Проф.Атанас Иширков 31, офис № 6, България, gdpr(at)medis.com, +359 2 427 49 58.

Тъй като поверителността ви е изключително важна за нас, назначихме оторизиран защитник на лични данни, към когото можете да се обърнете, ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни. Нашият оторизиран Администратор на лични данни е the JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana.

За да се свържете с оторизираното лице за защита на личните данни, моля, изпратете имейл до gdpr(at)medis.com или се обадете на +359 2 427 49 58.

Всички теми и съдържание, които ще бъдат разгледани от упълномощено лице за защита на данните, ще бъдат обект на строга поверителност.

Тази Декларация за поверителност важи за:

 • Потребители на уеб страници,
 • Получателите на нашите бюлетини до,
 • Участници в наши мероприятия
 • Регистрирани и участващи в клинични изпитвания лица,
 • Крайни потребители на нашите услуги (участниците в нашите наградни игри, лицата, които заявяват безплатни мостри на нашите уебсайтове, членовете на клуба за лоялност на продуктите на Novalac, членовете на клуба за лоялност на Defendyl и членовете на клуба за лоялност на Medisplus.si),
 • Участниците в надпреварата за наградите на Медис,
 • Експертна общественост, които са ангажирани с директния маркетинг на нашите продукти,
 • Лица, които докладват за нежелани лекарствени ефекти за нас,
 • Лицата кандидатстващи за нашите свободни работни места.

3. Видове лични данни

Ние обработваме вашите Лични данни само въз основа на ясно заявени и легитимни цели, които са определени в тази Политика. Медис Фарма България се ангажира с принципа за свеждане до минимум на данните, което означава, че събираме, съхраняваме и обработваме само данните, които са ни необходими, за да изпълним целите, за които те се събират.

Събираме вашите лични данни директно от Вас (напр. предоставяте вашите лични данни, когато поръчвате нашите услуги, участвате в нашите събития или правите запитвания).

Вашата лична информация може да бъде получена и от обществено достъпни записи. Личните данни, които обработваме, може да включват:

 • обща информация за вас - например име и фамилия (включително префикс или заглавие), пол, възраст и дата на раждане;
 • информация за контакт - като фирмен адрес, имейл адрес, телефон / факс номер, телефонен номер на вашия мобилен телефон;
 • информация за професията - като например информация за вашето образование, академично звание, професионална квалификация, длъжност / позиция / роля, специализации, референтен номер на клиента, медицински интерес, официална идентификация, членство в определени професионални организации, вашата автобиография;
 • техническа информация и информация за взаимодействие - например:
  • информация за устройството, което използвате за взаимодействие с нас, информация за предишни взаимодействия или информация за дадени презентации;
  • информация за вашите предпочитания за контакт, за да се свържем с вас или с вашия предпочитан комуникационен канал;
  • информация за времето, през което сте прекарали във взаимодействие с нас, местоположението на тези взаимодействия и отговора Ви на различните взаимодействия, които имате с нашия представител; и
  • подробности за всички предишни връзки, които сте имали с друга здравна организация.

4. Цел на обработката на данни и категории лични данни

Всички предоставени от Вас лични данни ще бъдат третирани поверително и ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени. Ако има нужда от по-нататъшна обработка на вашите данни за друга цел, ние ще се свържем с Вас предварително и ще поискаме вашето съгласие

За да улесним прозрачността, категоризирахме целите, за които обработваме вашата лична информация в три набора:

 1. цели на обработката, свързани с експертната общественост
 2. Обща цел на обработката


1. Цели на обработката свързани с Експертната общественост

По-долу излагаме целите, за които се обработват личните данни за лица, които са част от експертната общественост (моля, направете справка в последния раздел на тази политика за дефиниция на кой принадлежи към категорията на експертната общественост) и за участниците в клинични изпитвания.

Професионално информиране от специалисти в областта на здравеопазването и фармацията за лекарства, хранителни добавки, медицински изделия и събития

Име, фамилия, адрес и контакт, образование и професионален опит и данни за работното място на специалисти в областта на здравеопазването и фармацията се събират с цел предоставяне на експертна информация за лекарствата, хранителните добавки и медицинските изделия, продавани от това дружество, и събитията, които то организира.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, направете справка в раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация относно вашите права относно съобщаването на професионална информация.

Съобщаването на професионална информация се извършва въз основа на персонализиране на основното съдържание според вашата област на дейност (здравеопазване, фармация) и в зависимост от вашите отговори на конкретно съдържание и вашите предпочитания. Това персонализиране се извършва въз основа на легитимния ни интерес към предоставяне на актуални решения при взаимодействие с клиентите по отношение на лекарствата.

Обработване на обратна информация от специалисти в областта на здравеопазването и фармацията за персонализирани информационни цели

Обратната информация, събрана от нашите представители в областта и чрез проучването за удовлетвореността, се събира, за да се адаптира към предпочитанията на индивида. Това са предпочитания за връзка с вас или вашият предпочитан комуникационен канал; информация за времето, през което сте прекарали взаимодействие с нас, местоположението на тези взаимодействия и отговора Ви на различните взаимодействия, които имате с нашия представител, и подробности за всички предишни връзки, които сте имали с друга здравна организация. Тази информация се обработва въз основа на законните ни интереси за улесняване на ефикасното и успешно администриране и управление на нашия бизнес и предоставяне на най-съвременни решения при взаимодействие с клиентите по отношение на лекарствата. Моля, направете справка в раздел 6 на тази Политика за повече информация относно законния интерес като основа за обработката на лични данни.

Директен маркетинг на фармацевтични продукти на служители в аптеки и складове на едро

Име, фамилия, адрес и контакт, образование и професионален опит и данни за работното място на специалисти в областта на фармацията се използват за целите на директния маркетинг на лекарства, хранителни добавки и медицински изделия, продавани от тези компании.

Тази информация се обработва въз основа на законните ни интереси, за улесняване на ефикасното и успешно администриране и управление на нашия бизнес, и предоставяне на най-съвременни решения при взаимодействие с клиентите по отношение на лекарствата. Моля, направете справка в раздел 6 на тази Политика за повече информация относно законния интерес като основа за обработката на лични данни.

Провеждане на клинични проучвания в различни области на медицината

Име, фамилия, пол, възраст, контакт и медицинско състояние се използват с цел извършване на клинични изследвания и предоставяне на информация относно текущите клинични изпитвания. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, направете справка в раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация относно вашите права относно съобщаването на професионална информация.

Сключване и прилагане на договор за обучение и авторско право

Име, фамилия, адрес, контакт, банкова сметка и данъчен номер се използват за сключване и прилагане на договори за обучение и авторско право.

Тази информация се обработва въз основа на споразумение. Моля, направете справка в Раздел 6 на тези Политика за повече информация относно споразумението като основа за обработка на лична информация.

2. Общи цели на обработката

Този раздел определя целите на обработката, които могат да бъдат от значение за двете групи; експертната общественост и крайните потребители.

Съответствие с изискванията, предвидени в закони и разпоредби

В някои случаи законовите и подзаконовите нормативни актове може да изискват от нас да обработваме или съобщаваме вашата лична информация. В такива случаи ние обработваме вашата лична информация въз основа на закона; такава обработка или предаване на лични данни е задължителна.

Запазване на информация за набиране на персонал, подадена от кандидатите , които са преминали селекцията неуспешно.

Име, фамилия, имейл, адрес, мобилен телефон и автобиография се използват с цел извършване на наемане и уведомяване за текущите свободни работни места. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Провеждане на наградни игри организирани от Медис Фарма България

Име, фамилия, пол, възраст, електронна поща и адрес се използват за целите на провеждането на наградни игри. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Изпращане на безплатни мостри на абонати

Име, фамилия, пол, възраст, електронна поща и адрес се използват за изпращане на безплатни мостри. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Осигуряване на достъп и използване на Defendyl клуб за лоялност

Име, фамилия, пол, възраст, имейл и адрес се използват за целите на клуба за лоялност. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Комуникиране с потребители по Ваша заявка, независимо от канала на заявката (имейл, попълване на формуляра за връзка на нашия уеб сайт, телефонно обаждане и т.н.)

Име, фамилия, пол, възраст, електронна поща и адрес се използват за целите на отговора Ви. Тази информация се обработва въз основа на легитимния ни интерес да запознаем клиентите си с допълнителна информация и презентации с цел подобряване на услугите ни. Моля, направете справка в раздел 6 на тази Политика за повече информация относно законния интерес, като основа за обработката на лични данни.

Провеждане на конкурса за наградите на Медис

Име, фамилия, адрес и контакт, образование, професионален опит и данни за работата на здравните специалисти се използват за целите на провеждането на конкурса за наградите на Медис. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Разпространение на бюлетини до крайни потребители

Име, фамилия, пол, възраст, имейл и адрес се използват за разпространение на бюлетини. Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални съобщения. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация.

Разпространението на бюлетини се извършва въз основа на персонализиране на основното съдържание според продуктите, които сте проявили интерес или сте закупили в нашия онлайн магазин. Такова персонализиране се извършва въз основа на законния ни интерес да запознаем клиентите си с допълнителна информация и презентации, за да подобрим нашето портфолио от услуги.

Разпространение на бюлетини до нашите партньори и потенциални партньори

Име, фамилия и имейл се използват за разпространение на бюлетини. Тази информация се обработва въз основа на легитимния ни интерес към улесняване на ефективната и успешна администрация и управление на нашия бизнес. Моля, направете справка в раздел 6 на тази Политика за повече информация относно законния интерес като основа за обработката на лични данни.

5. Потребители на данни

Администратора може да предаде вашите лични данни на трети страни. Достъпът на трети страни до информацията и обработката на данни от тези страни са ограничени до целите, за които са събрани такива данни. Всички трети страни, на които можем да предоставим вашите лични данни, трябва да спазват приложимите закони и разпоредби, както и разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.

Може да предоставим личната ви информация:

 1. Нашите филиали, изброени по-долу:
  • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Любляна, Словения
  • Медис ГмбХ, Св. Вейтер Щрасе 34/3, А-9020 Клагенфурт в Уортерзее, Австрия
  • Medis International d.o.o. Сараево, Ахмед Муратбеговица 2, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина
  • Medis Adria doo, Buzinska 58, 10000 Загреб, Хърватия
  • Medis Hungary Kft., Център VIV, Hosszúrét u. 1. 2045 г. Тьоркбалтин, Унгария
  • Medis Pharmaceutical Society d.o.o - Представителство Скопие, Ул. Наум Наумковски бр. 50 / 2-6, Скопие-Център, Македония
  • Medis Pharma d.o.o. Белград, Milutina Milankovića 11б, 2 етаж, 11070 Нови Бегоград, Сърбия
  • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Полша
  • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Румъния
  • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103, Словакия
  • Medis Pharma Lithuania UAB, Lvovo str. 105, LT-08104, Vilnius, Литва
  • Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Чехия
    
 2. Компании, които предоставят необходимите услуги за поддържане на нормалното функциониране на нашата компания (пощенски услуги, доставчици на кораби, унищожаване на файлове и унищожаване на носители на данни, доставчици на ИТ услуги в контекста на обслужване и поддръжка на софтуер, доставчици на онлайн инструменти за разпространение на бюлетини и други електронни писма (Sendinblue), доставчици на CRM услуги (VEEVA), доставчици на правни услуги, администратори и уебмастъри и т.н.
 3. Предоставяме данни на органите на публичната администрация и съдилищата, когато ни се изискват съгласно законови и подзаконови актове (например данъчни органи, съдебни искания и др.).
 4. Търговия на едро с аптеки и аптеки, където извършваме директен маркетинг.
 5. Предоставяме лични данни на организации или здравни заведения, когато това се изисква от закона.

Обменяме лична информация с третите страни, описани по-горе. Ще гарантираме, че достъпът ще бъде предоставен на трети страни само за целите, изложени в тази Декларация. Ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че достъпът до вашите лични данни ще се предоставя само на служителите на горепосочените трети страни, които имат нужда от достъп до лични данни, за да изпълняват своята работа.

Ние ограничаваме достъпа до лични данни както на Медис Фарма България, така и на служителите в нашите свързани компании. Всички служители, които имат достъп до лични данни, са отговорни за защитата на личните данни, които обработват.

Вашите лични данни могат също да бъдат обработени от Медис Фарма България и изброените по-горе трети страни извън Европейското икономическо пространство, включително държави, които не могат да предоставят такава защита на личните данни, каквато е в сила в рамките на Европейското икономическо пространство.

В съответствие с приложимите правила за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот ние ще вземем необходимите мерки, за да гарантираме, че вашите лични данни ще останат сигурни и безопасни във всеки трансфер. Ще определим тези мерки, като сключим подходящи договорни рамки, които ще определят защитата на личните данни.

6. Основания за използване на лични данни

Основанията, възоснова на които използваме личните ви данни, са следните:

 • Вашето изрично съгласие - понякога може да поискаме вашето съгласие да използваме личните ви данни за една или повече цели. Моля, вижте раздела, озаглавен "Вашите права", за повече информация относно правата, които имате при обработката на вашите данни въз основа на вашето съгласие;
 • Законнови интереси– използването на вашите лични данни ни помага да управляваме и подобряваме нашите операции и да намаляваме намесата в предоставянето на услуги. Освен това използването на вашите лични данни ни позволява да направим нашата комуникация по-подходяща и персонализирана за Вас и да ви даде ефективен и успешен опит с нашите услуги и продукти. Законните интереси могат да включват:
  • подпомага ефективното и ефикасно админисриране и управление на нашия бизнеса ни;
  • позволява на нашите клиенти бърз и лесен достъп до продуктите на Medis;
  • поддържа в съотвествие нашите вътрешно процедури и политиките за управление на връзките с клиенти;
  • предоставяне на актуални решения при взаимоотношения с клиенти касаещи лекарства;
  • запознаване на нашите клиенти с допълнителна информация и презентации, с цел подобряване на нашите.

Когато обработваме Вашите Лични данни въз основа на законнови интереси, ние ще посочим изрично това в тази Политика или ще Ви информираме предварително със специален формуляр.

 • Договорни или преддоговорни отношения – вашите лични данни се обработват при необходимост, с цел сключване и изпълнение на споразумение с вас. Ние обработваме вашите лични данни за срока на договора, включително гаранциионни или други условия, произтичащи от сключения договор (например изпълнение на Вашите поръчки в онлайн магазина).
 • Законът – Вашите лични данни се обработват, когато това се изисква от закона (напр. данъчното законодателство).

Вие сте задължени да предоставяте лична информация, която събираме и обработваме съгласно законновите и подзаконовите актове. Вие предоставяте личната си информация за целите на сключването (и изпълнението) на споразумение на доброволна основа. Въпреки това бихме искали да посочим, че ако не ни предоставите лична информация, от която се нуждаем, за да предоставим определена услуга, няма да можем да извършим тази услуга (напр. необходимо е да предоставите вашият имейл, когато правите покупка в нашия онлайн магазин, за да изпълним поръчката ви).

По отношение на обработката на лични данни въз основа на вашето съгласие, предоставянето на лична информация винаги е доброволно и няма никакви отрицателни последици за вас. Независимо от това, бихме искали да подчертаем, че няма да можем да предоставяме определени услуги без вашето съгласие или след като сте оттеглянето му (например за използване на клуб за лоялност на Дефендил).

7. Период на съхранение

Съхраняваме всички Лични данни, които обработваме в съответствие със законновите и подзаконовите актове, и само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са събрани данните.

Когато срокът за запазване на личните данни е предвиден от закона, данните се съхраняват в съответствие с разпоредбите на приложимото право.

Когато основанието за събиране и обработка на лични данни е споразумение, периодът на задържане продължава за целия срок на договора, включително гаранция срок или друг период, произтичащ от сключения договор.

Когато събираме и обработваме личните ви данни въз основа на вашето изрично съгласие, ние запазваме личната ви информация за целия период или до анулиране на съгласието. В случай, че целта, за която сме обработили информацията ви, бъде изпълнена, информацията ще буде изтрита, дори и в случаите, когато съглсието не е оттеглено. Например, когато организираме наградна игра, целта на събирането и обработката е изпълнена, когато наградите са раздадени, следователно ние ще изтрием всички данни на участниците (с изключение на тези, които са необходими по правни причини), дори и да не е подаддена отмяна на съгласието, тъй като целта на събирането е изпълнена (т.е. са дадени награди).

8. Режим за защита на личните данни

Медис Фарма България се ангажира да защитава личната информация, която ни предоставяте. Медис Фарма България ще направи всичко, за да защити личните данни от всяко нарушение и злоупотреба

Ние съхраняваме лични данни в електронна форма. Нашите компютърни системи са защитени от технически и организационни мерки, които предотвратяват случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна и неоторизирано разкриване или достъп до вашите лични данни.

Техническите и организационни мерки, които използваме за защита на вашите лични данни, включват, но не се ограничават до тях:

 • Редовна архивация на копия, които са правилно защитени,
 • Ограничаване на достъпа до лични данни,
 • Редовно обучение на служители по темата за защита на личните данни и надзор над работата на служителите,
 • Система с пароли,
 • Използване на подходяща софтуерна защита.

След изтичане на срока на съхранение или при оттегляне на полученото съгласие, данните (включително всички техни копия) незабавно, безвъзвратно и окончателно се заличават. Всеки носител на лични данни, в който се намират такива данни, също така окончателно се унищожава или изтрива.

В случай на нарушение на защитата на личните данни, незабавно ще уведомим компетентния надзорен орган. За България компетентният орган за защита на личните данни е Комисията за защита на личните. За да научите повече за функциите на компетентния орган, моля, вижте техния уебсайт. Ако има съмнение за престъпление касаещо нарушаване на защитата на личните данни, незабавно ще уведомим полицията или компетентната прокуратура.

Ако възникне високорисково нарушение на защитата на личните данни, касаещо правата и свободите на лицата, чиито лични данни обработваме, ние ще ви информираме за такова нарушение без излишно забавяне.

9. Вашите права

Медис Фарма България гарантира, че можете да упражнявате всички права, които имате във връзка с обработката на личните ви данни.

Прекратяване на абонамента за бюлетини за продукти

Ако повече не желаете да сте информирани за продуктите, предлагани от Медис Фарма България и свързаните с него компании, можете да се свържете с нас на gdpr(at)medis.com или да ни се обадите на +359 2 427 49 58, или да уведомите нашия професионален сътрудник при посещението Ви (ако сте медицински или фармацевтичен специалист).

Субекта, чиито данни съхраняваме, може по всяко време да поиска Медис Фарма България да:

 • Провери дали личните данни на субекта са обработени или не
 • Дава достъп до лични данни:
  Достъпът до лични данни ще бъде предоставен само, когато потвърдим, че Вашите лични данни се обработват. Имате право да поискате информация за това какви данни се обработват и какъв е източникът на тази информация.
 • Активирайте корекцията на неточни или непълни лични данни, свързани с обекта на данните:
  Моля, не забравяйте да ни информирате за всяка промяна в личната ви информация колкото е възможно по-скоро, тъй като това е единственият начин да се гарантира точността и целостта на личните данни, които съхраняваме. Можете да ни уведомите за всички промени, използвайки контактите, изброени в Раздел 10 на тези Правила.
 • Дава възможност за разпечатката на лични данни, предоставени ни от индивида, в структурирана, стандартна машинно четима форма.
 • Дайте право на лични данни да бъдат изтрити (т.е. правото да бъдат забравени):
  Правото на изтриване на лични данни е ограничено, тъй като не можем да изтрием личните данни, които обработваме въз основа на законови и подзаконови нормативни актове, или въз основа на договорни отношения между нас (включително гаранционни и други периоди, които могат да възникнат от конкретен договор.
 • Активирайте правото да ограничите обработката (например искането за ограничаване на обработката е възможно при провеждане на проверката за пълнота на личните данни, които обработваме).
 • Да се разреши правото на възражение срещу обработката:
  Правото на възражение срещу обработката на лични данни се ограничава до обработка, основана на легитимен интерес (случаите, при които легитимен интерес представлява основа за обработката на личните ви данни, са изброени в настоящата Политика или ние предварително ще Ви информираме ) и обработката за целите на директния маркетинг, включително профилиране
 • Направете данните, да могат да се прехвърлят, и предоставете на субекта обработващ информацията в структурирана, стандартно приложима и машинно четена форма или директно ги съобщете на друг Администратор.
 • Давате право на отказ от съгласие, когато личните данни се обработват въз основа на съгласие, и когато анулирането на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данните, която се е извършвала преди това оттегляне.

Съгласието може да бъде оттеглено от физическо лице по всеки начин, посочен в раздел 10 от тези Политика. Оттеглянето на съгласието не създава никакви отрицателни последици за вас. След като оттеглите вашето съгласие, ние няма да предлагаме определени услуги, ако тези услуги са от такова естество, че ние не можем да ги изпълним, без да ви предоставим вашата лична информация (напр. Без обработката на Вашия e-mail адрес ние не можем да Ви предоставим e- поща). Всяко лице, за което се отнасят данните, има право да подаде жалба срещу нас на комисаря по информацията.

Можете да уражните правата си като се свържете с нас по чрез електронна поща: със заглавие на съобщението Защита на личните данни или по телофона на:.

Medis Intago, d.o.o. се ангажира да отговори на исканията на субекта на данни без неоправдано забавяне и най-късно в законоустановените срокове.

10. Данни за контакт

Отговорното лице или упълномощено лице за защита на личните данни в Медис Фарма България ще отговори на въпросите ви относно поверителността на вашите данни, начина на тяхното събиране и обработка или запитвания относно правата ви, свързани с вашата лична информация. За да се свържете с упълномощения служител по защита на данните, моля, изпратете имейл до gdpr(at)medis.com или се обадете на +359 2 427 49 58.

11. Дефениции

Този раздел определя дефинициите на термините, използвани в настоящата Политика:

Лични данни е всяка информация, която се отнася до конкретно или идентифицируемо лице, по-специално: име, идентификационен номер, уеб идентификатори, както и фактори, които са характерни за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата.

Обработка е всяко действие или набор от действия, които се извършват с лични данни и включва по-специално събирането, редактирането, съхраняването, модифицирането, преглеждането, извличането и заличаването на такива данни.

Администратор е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка. За целите на тази политика Медис Фарма България е контролерът.

Обработващ е физическо или юридическо лице, както и публичен орган или агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на Администратора.

Експертна общност означава физически лица, работещи в медицинска или фармацевтична професионална сфера (като лечебни заведения, аптеки), както и хора, работещи в аптечни скалдове на едро, с които сътрудничим.

Краен потербител е всяко физическо лице, което използва нашите услуги (включително потребители на онлайн магазина, членове на клубове за лоялност и т.н.).

12. Промени

Ние си запазваме правото периодично да адаптираме Декларацията за поверителност за актуалните условия и законодателство в областта на защитата на личните данни. Поради тази причина Ви молим проверите текущата версия, преди да предоставите вашите лични данни, за да се информирате надлежно за всички промени или актуализации.


Политика за защита на личните данни за целите на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия, поверителност на целите за осигуряване на качеството на продуктите

1. Общи положения

„Медис Фарма България“ ЕООД със своите партньорски компании уважава Вашето право на неприкосновеност на личния живот и се стреми да осигури най-високо ниво на защита на Вашата лична информация. Поради това, при извършване на дейността ни, се ангажираме да работим в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни. По-специално Закон за защита на личните данни, Закон за електронните съобщения и Общ регламент за защита на данните на ЕС. Целта на тази Декларация за поверителност е да Ви информира за целите, за които ще бъде придобита Вашата лична информация и как тя ще бъде използвана, какви са Вашите права във връзка с информацията, която поддържаме за Вас, и как можете да упражнявате тези права.

„Медис Фарма България“ ЕООД със своите партньорски дружества се ангажира, че предоставената от Вас лична информация ще бъде използвана в съответствие с тази Декларация за поверителност и няма да бъде продавана, предоставена назаем или прехвърляна по друг начин на трети лица, освен в случаите, предвидени в тази Декларация.

2. Администратор на лични данни

Администратор на Вашите лични данни е „Медис Фарма България“ ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31, офис № 6, България, gdpr(at)medis.com, +359 2 427 49 58.

Тъй като поверителността Ви е изключително важна за нас, назначихме оторизиран защитник на лични данни, към когото можете да се обърнете, ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни. Нашият оторизиран Администратор на лични данни е JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana.

За да се свържете с оторизираното лице за защита на личните данни, моля, изпратете имейл до gdpr(at)medis.com или се обадете на +359 2 427 49 58.

Всички теми и съдържание, които ще бъдат разгледани от упълномощено лице за защита на данните, ще бъдат обект на строга поверителност.

Тази Декларация за поверителност важи за:

 • лица, които докладват за нежелани лекарствени ефекти за нас.
 • лица, които задават въпроси, свързани с качеството на продуктите, предлагани на пазара и разпространявани от групата на Medis.

3. Видове лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни само въз основа на ясно заявени и легитимни цели, които са определени в тази Политика. „Медис Фарма България“ ЕООД се ангажира с принципа за свеждане до минимум на данните, което означава, че събираме, съхраняваме и обработваме само данните, които са ни необходими, за да изпълним целите, за които те се изискват.

Събираме Вашите лични данни директно от Вас (напр. предоставяте Вашите лични данни, когато поръчвате нашите услуги, участвате в нашите събития или правите запитвания).

Вашата лична информация може да бъде получена и от обществено достъпни записи. Личните данни, които обработваме, може да включват:

 • обща информация за Вас — например име и фамилия (включително префикс или звание), пол, възраст и дата на раждане;
 • информация за контакт — като фирмен адрес, имейл адрес, телефон/факс номер, номер на Вашия мобилен телефон;
 • нежелани ефекти, докладвани от физическо лице.

4 .Цел на обработката на данни и категории лични данни

Всички предоставени от Вас лични данни ще бъдат третирани поверително и ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени. Ако има нужда от по-нататъшна обработка на Вашите данни за друга цел, ние ще се свържем с Вас предварително и ще поискаме Вашето съгласие.

Докладване за нежелани ефекти от лекарства и медицински изделия

Данни за пациента (име и фамилия, дата на раждане, информация за здравословното състояние, медицинска история) и данни за лицето, докладващо за нежелани ефекти (име и фамилия, данни за контакт, професия), се използват за целите на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия. Като фармацевтична компания ние сме правно задължени да следим за безопасността на всички продукти на „Медис“ по света, които ние разработваме или продаваме във всяка една държава. Целта на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия е да даде възможност на нас и на компетентните регулаторни публични органи (напр. Европейската агенция по лекарствата и други органи) да управляваме нежеланите събития, както и да защитаваме общественото здраве и да гарантираме високите стандарти на качество и безопасност на продуктите. В рамките на нашите задължения за мониторинг на безопасността на лекарствата и медицинските изделия се включва и обработката на определени данни, чрез които ние можем пряко или косвено да идентифицираме лицето, което докладва за нежеланото събитие („лични данни“), за да изпълним нашите строги задължения за постоянна оценка на ползите и рисковете от продуктите и да докладваме на компетентните регулаторни публични органи за предполагаеми нежелани ефекти или събития.

Отговаряне на въпроси, свързани с качеството на продукта

Данните за здравните специалисти и широката общественост (име и фамилия, контакт, професия) се използват с цел да се отговори на въпроси, свързани с качеството на продуктите, предлагани на пазара и разпространявани от групата на Medis.

5. Потребители на данни

Администраторът може да предаде Вашите лични данни на трети страни. Достъпът на трети страни до информацията и обработката на данни от тези страни са ограничени до целите, за които са събрани такива данни. Всички трети страни, на които можем да предоставим Вашите лични данни, трябва да спазват приложимите закони и разпоредби, както и разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.

Поради изпълнение на нашите задължения в областта на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия, ние може да изпращаме и/или разкриваме личните данни:

 • в рамките на „Групата Медис“ за анализ и обработка на докладваното нежелано събитие;
 • на компетентните регулаторни публични органи във връзка с предполагаемото нежелано събитие;
 • на трети страни, изпълнители на услуги за „Групата Медис“; тези изпълнители на услуги може да включват операторите на бази данни за безопасност, операторите на телефонни центрове и нашите маркетингови изследователи, в случай че сте разкрили данните за Вашето предполагаемото нежелано събитие на същите. Моля, имайте предвид, че сме осигурили подходящи мерки за сигурност във връзка със защитата на личните данни при изпълнителите на услуги, на които „Групата Медис“ изпраща лични данни и които извършват услуги или осъществяват функции от наше име;
 • на други фармацевтични компании, с които си сътрудничим в областта на маркетинга или дистрибуцията, и на други лицензирани партньори на „Групата Медис“, когато задълженията относно продукт на „Медис“ изискват такъв обмен на информация за безопасност. Моля, имайте предвид, че сме осигурили подходящи мерки за сигурност във връзка със защитата на личните данни при тези търговски партньори, на които „Групата Медис“ изпраща лични данни и които извършват услуги или осъществяват функции от наше име;
 • на трети страни в качеството им на правоприемници в случай на продажба, оттегляне или прехвърляне на даден продукт, проект или терапевтична зона на „Медис“, свързани с горепосоченото; в този случай ще изискваме купувачът, прехвърлителят или приобретателят да обработва лични данни в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни;
 • когато публикуваме информация за нежелани събития (например проучвания на казуси или обобщения); в такива случаи ще премахнем идентификационните маркери от всички публикации и ще запазим тайната на Вашата самоличност.

Обменяме лична информация с третите страни, описани по-горе. Ще гарантираме, че достъпът ще бъде предоставен на трети страни само за целите, изложени в тази Декларация. Ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни ще се предоставя само на служителите на горепосочените трети страни, които имат нужда от достъп до лични данни, за да изпълняват своята работа.

Ние ограничаваме достъпа до лични данни както в „Медис Фарма България“ ЕООД, така и на служителите в нашите свързани компании. Всички служители, които имат достъп до лични данни, са отговорни за защитата на личните данни, които обработват.

Вашите лични данни могат също да бъдат обработени от „Медис Фарма България“ ЕООД и изброените по-горе трети страни извън Европейското икономическо пространство, включително държави, които не могат да предоставят такава защита на личните данни, каквато е в сила в рамките на Европейското икономическо пространство.

В съответствие с приложимите правила за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот ние ще вземем необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще останат сигурни и защитени във всеки трансфер. Ще определим тези мерки, като сключим подходящи договорни споразумения, които ще определят защитата на личните данни.

6. Основания за използване на лични данни

„Медис“ обработва лични данни, които са важни от гледна точка на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия, включително и специални видове лични данни, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR):

 • за проучване на нежеланото събитие;
 • за осигуряване спазването на законовите задължения, определени в действащите закони и подзаконови нормативни актове в областта на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия и поради техните законни интереси при осигуряване на целите на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия (Член 6 от Общия регламент за защита на личните данни), когато следва,
 • че европейското и националното законодателство на държавите – членки на ЕС, в областта на мониторинга на безопасността на лекарствата и медицинските изделия е прието поради важния публичен интерес в областта на общественото здраве и безопасността на лекарствата и медицинските изделия (Член 9 от Общия регламент за защита на личните данни).
 • За подготовка на отговори на въпроси от професионалната и широката общественост;
 • За изпълнение на договорни задължения към фирмите, с които си сътрудничим при маркетинга или дистрибуцията на продуктите.

Вие сте длъжни да предоставите лична информация, която ние събираме и обработваме в съответствие със закона.

По отношение на обработката на лични данни въз основа на Вашето съгласие, предоставянето на лична информация винаги е доброволно и няма никакви отрицателни последици за Вас. Независимо от това, бихме искали да подчертаем, че няма да можем да предоставяме определени услуги без Вашето съгласие или след оттеглянето му (например за използване на клуб за лоялност на Дефендил).

7. Период на съхранение

Съхраняваме всички лични данни, които обработваме, в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни актове, и само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са събрани данните.

Когато срокът за запазване на личните данни е предвиден от закона, данните се съхраняват в съответствие с разпоредбите на приложимото право.

Когато основанието за събиране и обработка на лични данни е споразумение, периодът на задържане продължава за целия срок на договора, включително гаранция, срок или друг период, произтичащ от сключения договор.

Когато събираме и обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето изрично съгласие, ние запазваме личната Ви информация за целия период или до анулиране на съгласието. В случай че целта, за която сме обработили информацията Ви, бъде изпълнена, информацията ще бъде изтрита, дори и в случаите, когато съгласието не е оттеглено. Например, когато организираме наградна игра, целта на събирането и обработката е изпълнена, когато наградите са раздадени, следователно ще изтрием всички данни на участниците (с изключение на тези, които са необходими по правни причини), дори и да не е подадена отмяна на съгласието, тъй като целта на събирането е изпълнена (т.е. дадени са награди).

8. Режим за защита на личните данни

„Медис Фарма България“ ЕООД се ангажира да защитава личната информация, която ни предоставяте. „Медис Фарма България“ ЕООД ще направи всичко, за да защити личните данни от всяко нарушение и злоупотреба.

Ние съхраняваме личните данни в електронна форма. Нашите компютърни системи са защитени чрез технически и организационни мерки, които предотвратяват случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна и неоторизирано разкриване или достъп до Вашите лични данни.

Техническите и организационни мерки, които използваме за защита на Вашите лични данни, включват, но не се ограничават до тях:

 • редовно архивиране на копия, които са правилно защитени;
 • ограничаване на достъпа до личните данни;
 • редовно обучение на служители по темата за защита на личните данни и надзор на работата на служителите;
 • система с пароли;
 • използване на подходяща софтуерна защита.

След изтичане на срока на съхранение или при оттегляне на полученото съгласие, данните (включително всички техни копия) незабавно, безвъзвратно и окончателно се заличават. Всеки носител на лични данни, в който се намират такива данни, също така окончателно се унищожава или изтрива.

В случай на нарушение на защитата на личните данни, незабавно ще уведомим компетентния надзорен орган. За България компетентният орган за защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни. За да научите повече за функциите на компетентния орган, моля, вижте техния уебсайт. Ако има съмнение за престъпление, отнасящо се до нарушаване на защитата на личните данни, незабавно ще уведомим полицията или компетентната прокуратура.

Ако възникне високорисково нарушение на защитата на личните данни, отнасящо се до правата и свободите на лицата, чиито лични данни обработваме, ние ще Ви информираме за такова нарушение без излишно забавяне.

9. Вашите права

„Медис Фарма България“ ЕООД гарантира, че можете да упражнявате всички права, които имате във връзка с обработката на личните Ви данни.

Прекратяване на абонамента за бюлетини за продукти

Ако повече не желаете да бъдете информирани за продуктите, предлагани от „Медис Фарма България“ ЕООД и свързаните с дружеството компании, можете да се свържете с нас на gdpr(at)medis.com или да ни се обадите на +359 2 427 49 58, или да уведомите нашия професионален сътрудник при посещението Ви (ако сте медицински или фармацевтичен специалист).

Субектът, чиито данни съхраняваме, може по всяко време да поиска „Медис Фарма България“ ЕООД:

 • да провери дали личните данни на субекта са обработени или не;
 • да даде достъп до лични данни:
  достъпът до лични данни ще бъде предоставен само когато потвърдим, че Вашите лични данни се обработват. Имате право да поискате информация за това какви данни се обработват и какъв е източникът на тази информация.
 • да активира корекцията на неточни или непълни лични данни, свързани с обекта на данните:
  моля, не забравяйте да ни информирате за всяка промяна в личната Ви информация колкото е възможно по-скоро, тъй като това е единственият начин да се гарантира точността и целостта на личните данни, които съхраняваме. Можете да ни уведомите за всички промени, използвайки контактите, изброени в Раздел 10 на тези Правила.
 • да даде възможност за разпечатката на лични данни, предоставени ни от индивида, в структурирана, стандартна машинно четима форма;
 • да даде право личните данни да бъдат изтрити (т.е. правото да бъдат забравени):
  правото на изтриване на лични данни е ограничено, тъй като не можем да изтрием личните данни, които обработваме въз основа на закони и подзаконови нормативни актове, или въз основа на договорни отношения между нас (включително гаранционни и други периоди, които могат да възникнат от конкретен договор.
 • да активира правото да ограничите обработката (например искането за ограничаване на обработката е възможно при провеждане на проверката за пълнота на личните данни, които обработваме);
 • да разреши правото на възражение срещу обработката:
 • правото на възражение срещу обработката на лични данни се ограничава до обработка, основана на легитимен интерес (случаите, при които легитимен интерес представлява основа за обработката на личните Ви данни, са изброени в настоящата Политика или ние предварително ще Ви информираме) и обработката за целите на директния маркетинг, включително профилиране;
 • да направи данните да могат да се прехвърлят и да ги предостави на субекта, обработващ информацията, в структурирана, стандартно приложима и машинно четена форма или директно да ги съобщи на друг Администратор на лични данни.

Давате право на отказ от съгласие, когато личните данни се обработват въз основа на съгласие и когато анулирането на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данните, която се е извършвала преди това оттегляне. Съгласието може да бъде оттеглено от физическо лице по всеки начин, посочен в раздел 10 от тези Политика. Оттеглянето на съгласието не създава никакви отрицателни последици за вас. След като оттеглите Вашето съгласие, ние няма да предлагаме определени услуги, ако тези услуги са от такова естество, че ние не можем да ги изпълним, без да Ви предоставим Вашата лична информация (напр. без обработката на Вашия имейл адрес ние не можем да Ви предоставим поща по електронен път). Всяко лице, за което се отнасят данните, има право да подаде жалба срещу нас до комисаря по информацията.

Можете да упражните правата си като се свържете с нас по имейл със заглавие на съобщението „Защита на личните данни“ или по телефона на: gdpr(at)medis.com, +359 2 427 49 58.

„Медис Фарма България“ ЕООД се ангажира да отговори на исканията на субекта на данни без неоправдано забавяне и най-късно в законоустановените срокове.

Моля, имайте предвид, че тези права може да бъдат ограничавани поради изпълнението на задълженията за фармакологична бдителност. Вашите права се ограничават, ако съществува правно основание за обработване на личните Ви данни, например, ние не можем да заличим информацията, събрана в рамките на доклад за нежелано събитие, освен ако информацията е погрешна. Може да поискаме от Вас да се идентифицирате по подходящ начин, преди да разгледаме каквито и да било искания за достъп или коригиране на личните Ви данни.


10. Данни за контакт

Отговорното лице или упълномощено лице за защита на личните данни в „Медис Фарма България“ ще отговори на въпросите Ви относно поверителността на Вашите данни, начина на тяхното събиране и обработка или запитвания относно правата Ви, свързани с Вашата лична информация. За да се свържете с упълномощения служител по защита на данните, моля, изпратете имейл до gdpr(at)medis.com или се обадете на +359 2 427 49 58.

11. Дефиниции

Този раздел определя дефинициите на термините, използвани в настоящата Политика:

Лични данни е всяка информация, която се отнася до конкретно или идентифицируемо лице, по-специално: име, идентификационен номер, уеб идентификатори, както и фактори, които са характерни за физическото, физиологичното, генетичното, умственото, икономическото състояние.

Обработка е всяко действие или набор от действия, които се извършват с лични данни, и включва по-специално събирането, редактирането, съхраняването, модифицирането, преглеждането, извличането и заличаването на такива данни.

Администратор е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка. Отговарящ за целите на тази политика е „Медис Фарма България“ ЕООД.

Обработващ е физическо или юридическо лице, както и публичен орган или агенция, или друг орган, който обработва лични данни от името на Администратора.

Експертна общност означава физически лица, работещи в медицинска или фармацевтична професионална сфера (като лечебни заведения, аптеки), както и хора, работещи в аптечни складове на едро, с които сътрудничим.

Краен потребител е всяко физическо лице, което използва нашите услуги (включително потребители на онлайн магазина, членове на клубове за лоялност и т.н.).

12. Промени

Ние си запазваме правото периодично да адаптираме Декларацията за поверителност за актуалните условия и законодателство в областта на защитата на личните данни. Поради тази причина Ви молим да проверите текущата версия, преди да предоставите Вашите лични данни, за да се информирате надлежно за всички промени или актуализации.