Pravila o zaštiti prava na privatnost

1. Opšte odredbe

  Preduzeće Medis Pharma d.o.o. sa svojim povezanim društvima poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišem nivou zaštite vaših podataka o ličnosti. Zbog toga smo obavezani sprovoditi naše aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima čije odredbe određuju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskim komunikacijama te Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Svrha izjave o zaštiti podataka o ličnosti jeste da vas informišemo o tome zašto se vaši podaci prikupljaju i o načinu njihove upotrebe, kao i o pravima koja imate u vezi sa podacima koje čuvamo o vama i kako ih ostvariti.

  Medis Pharma d.o.o. sa svojim povezanim društvima obavezuje se da će se prikupljeni podaci koje nam pošaljete upotrebljavati u skladu sa Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti, da se vaši podaci neće prodavati, posuđivati niti slati trećoj strani na bilo kakav način, osim u slučajevima navedenima u ovoj izjavi.

  2. Rukovalac podacima

   Rukovalac vašim podacima o ličnosti je društvo Medis Pharma d.o.o., Milutina Milankovića 11b, 11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija, gdpr(at)medis.com, broj telefona (011) 3122-728.

   Pošto nam je vaša privatnost izuzetno bitna, u tu svrhu imenovali smo ovlašćenu osobu za zaštitu podataka o ličnosti kojoj se možete obratiti ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti. Ovlašćena osoba za zaštitu podataka o ličnosti u našem društvu je Luka Sever, a van društva imamo i konsultanta, društvo JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.

   Da biste stupili u kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu podataka o ličnosti, pošaljite poruku e-mailom na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (011) 3122-728.

   Sve teme i sadržaji koje obrađuje ovlašćena osoba za zaštitu podataka o ličnosti su strogo poverljivi.

   Ova izjava o zaštiti podataka o ličnosti odnosi se na:

   • korisnike naše internet stranice,
   • primaoce naših e-novosti,
   • učesnike na našim događanjima,
   • prijavljene osobe i učesnike kliničkih ispitivanja,
   • krajnje korisnike naših usluga (učesnici naših nagradnih konkursa, pojedinci koji naručuju besplatne uzorke na našim internet stranicama, članovi kluba lojalnosti za proizvode bez recepta),
   • učesnike konkursa Medis Awards,
   • stručnu javnost sa kojom sarađujemo u okviru neposrednog oglašavanja naših proizvoda,
   • pojedince koji nam prijave neželjena dejstva lekova,
   • kandidate koji se prijave na naše raspisane konkurse za slobodna radna mesta.

   3. Vrste podataka o ličnosti

    Vaše podatke o ličnosti obrađujemo samo na bazi jasno navedenih i zakonitih osnova koji su određeni u ovim pravilima. Preduzeće Medis Pharma d.o.o. je predano načelu najmanjeg obima podataka, što znači da prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni.

    Vaše podatke o ličnosti prikupljamo direktno od vas (npr. kada nam svoje podatke pošaljete sa narudžbom naših usluga, učestvovanjem na našim događanjima, putem vaših pitanja ili na bilo koji drugi način na koji nam prosledite svoje podatke).

    Vaše podatke o ličnosti možemo takođe prikupiti iz javno dostupnih evidencija. Podaci o ličnosti koje obrađujemo mogu obuhvatati:

    • opšte informacije, kao što su ime i prezime (uključujući prefiks ili titulu), pol, starost i datum rođenja, JMBG;
    • podatke za kontakt, kao što su adresa, službena adresa, e-mail, broj telefona, broj ličnog mobilnog telefona;
    • podatke o zanimanju, kao što su podaci o vašem obrazovanju, akademska titula, kvalifikacije, zaposlenje/položaj/uloga, specijalizacija, interni referentni broj, službena lična iskaznica, članstvo u nekim strukovnim organizacijama, vaša biografija;
    • tehničke informacije i informacije o interakciji, kao što su:
     • informacije o uređaju koji upotrebljavate tokom interakcije sa našim preduzećem informacije o prethodnim interakcijama ili informacije o danim prezentacijama;
     • informacije o vašem preferiranom načinu stupanja u kontakt sa vama ili vašem preferiranom kanalu komunikacije;
     • podaci o trajanju interakcije sa našim preduzećem, o mestu tih interakcija i o vašoj reakciji na različite interakcije sa našim predstavnikom.

    4. Svrha obrade podataka i vrste podataka o ličnosti

     Svi podaci o ličnosti koje nam prosledite obrađuju se poverljivo i upotrebljavaju se samo u svrhu u koju su prosleđeni. Ako postoji potreba za daljom obradom vaših podataka u drugu svrhu, stupićemo sa vama u kontakt i zatražiti vašu saglasnost.

     Svrhe u koje obrađujemo vaše podatke o ličnosti razvrstali smo radi bolje preglednosti u tri grupe:

     • svrhe obrade za stručnu javnost
     • opšte svrhe obrade

     Svrhe obrade za stručnu javnost

     U nastavku su navedene svrhe obrade podataka o ličnosti pojedinca stručne javnosti (definiciju kategorije stručne javnosti potražite u zadnjoj tački ovih pravila) i učesnika kliničkih ispitivanja.

     Stručno obaveštavanje o lekovima, dodacima ishrani, medicinskim sredstvima i događajima za stručnu javnost na području zdravstva i farmacije

     Ime, prezime, adresa i podaci za kontakt i edukaciju, kao i podaci o radnom mestu profesionalnih lica na području zdravstva i farmacije prikupljaju se u svrhu stručnog obaveštavanja o lekovima, dodacima ishrani i medicinskim sredstvima koje zastupa i prodaje navedeno preduzeće te o događajima koje organizuje.

     Stručno obaveštavanje se vrši na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za stručno obaveštavanje možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obaveštenja su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Stručna obaveštenja šalju se na osnovu osnovnog prilagođavanja sadržaja u pogledu vašeg područja (zdravstvo, farmacija) i u pogledu vaših odgovora na određene sadržaje i vaših preferencija. To prilagođavanje se sprovodi na osnovu našeg zakonskog interesa ponude aktuelnih rešenja za lekove za interakciju sa klijentima.

     Obrada povratnih informacija stručne javnosti na području zdravstva i farmacije u svrhu personalizovanog slanja obaveštenja

     Povratne informacije koje prikupljaju naši predstavnici na terenu i putem ankete o zadovoljstvu našim uslugama prikupljaju se u svrhu prilagođavanja slanja obaveštenja preferencijama pojedinca. To su informacije o preferencijama za stupanje u kontakt sa vama putem vašeg preferiranog komunikacijskog kanala, podaci o trajanju interakcije sa našim preduzećem, o mestu tih interakcija, o vašem odgovoru na različite interakcije sa našim predstavnikom i pojedinosti o bilo kakvim prethodnim vezama sa drugim zdravstvenim organizacijama. U interesu omogućavanja efikasnog i uspešnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem i u interesu ponude aktuelnih rešenja za interakciju sa klijentima za naše proizvode u skladu sa zakonom obrađujemo gore navedene podatke. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu podataka o ličnosti možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Direktno oglašavanje farmaceutskih proizvoda zaposlenima u apotekama i veledrogerijama

     Ime, prezime, JMBG, adresu i podatke za kontakt, obrazovanje i podatke o radnom mestu stručnjaka na području farmacije upotrebljavamo u svrhu direktnog oglašavanja lekova, dodataka ishrani, medicinskih sredstava i medicinske opreme koje zastupa i prodaje navedeno preduzeće.

     Gore navedene podatke obrađujemo u interesu omogućavanja efikasnog i uspešnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem, kao i u svrhu ponude aktuelnih rešenja za interakciju sa klijentima za naše proizvode u skladu sa zakonom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu podataka o ličnosti možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Sprovođenje kliničkih ispitivanja u različitim oblastima medicine

     Ime, prezime, JMBG, pol, starost, podatke za kontakt i zdravstveno stanje upotrebljavamo u svrhu sprovođenja kliničkih ispitivanja i slanja obaveštenja o aktuelnim kliničkim ispitivanjima. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti. Saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obaveštenja su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Sklapanje ugovora o edukaciji i autorskih ugovora te sprovođenje njihovih odredbi

     Vaše ime, prezime, adresu, podatke za kontakt, IBAN, JMBG upotrebljavamo u svrhu sklapanja ugovora o edukaciji i autorskog ugovora te za sprovođenje njihovih odredbi.

     Ti podaci se obrađuju na osnovu odredbi ugovora. Više o ugovoru kao osnovu za obradu podataka o ličnosti možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Opšte svrhe obrade

     U ovoj tački su navedene svrhe obrade koje mogu biti relevantne za obe grupe; tj. za stručnu javnost i za krajnje korisnike.

     Ispunjavanje zahteva određenih zakonskim propisima

     U određenim slučajevima zakonski propisi mogu od nas zahtevati obradu, odnosno prosleđivanje vaših podataka o ličnosti. U tom slučaju vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu zakonskih odredbi; takva obrada, odnosno prosleđivanje podataka o ličnosti je obavezno.

     Čuvanje podataka neodabranih kandidata na konkursima za slobodno radno mesto koje prosledi kandidat

     Ime, prezime, e-mail, adresu, mobilni telefon i biografiju upotrebljavamo u svrhu provođenja konkursa za slobodno radno mesto i slanja obaveštenja o aktuelnim radnim mestima. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Sprovođenje nagradnih konkursa i promotivnih kampanja koje organizuje preduzeće Medis Pharma d.o.o.

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo u svrhu sprovođenja nagradnih konkursa i promotivnih kampanja . Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za obaveštavanje o nagradnim konkursima i promotivnim kampanjama možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Slanje besplatnih uzoraka pretplatnicima

     Ime, prezime pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo u svrhu slanja besplatnih uzoraka. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje besplatnih uzoraka možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Omogućavanje pristupa klubu lojalnosti Novalac i njegove upotrebe

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i uzrast deteta upotrebljavamo za klub lojalnosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje obaveštenja o novostima kluba lojalnosti Novalac možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Omogućavanje pristupa klubu lojalnosti Imunoglukan i njegove upotrebe

     Ime, prezime, pol starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za klub lojalnosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje oglasnih poruka možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Komunikacija sa korisnicima na osnovu vaših pitanja, bez obzira na komunikacijski kanal (e-pošta, ispunjavanje formulara za kontakt na našoj internet stranici, telefonski poziv itd.)

     Ime, prezime, pol, starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za odgovore na vaša pitanja. U interesu upoznavanja naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonskim osnovom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu podataka o ličnosti možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Sprovođenje konkursa Medis Awards

     Ime, prezime, JMBG, adresu i kontakt, obrazovanje, radno iskustvo, podatke o prijavljenom projektu i podatke o radnom mestu stručnih lica na području zdravstva upotrebljavamo za sprovođenje konkursa Medis Awards. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje obaveštenja i za konkurs Medis Awards možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     Slanje e-novosti krajnjim korisnicima

     Ime, prezime, pol starost, e-mail i adresu upotrebljavamo za slanje e-novosti. Ti podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti, pri čemu saglasnost za dobijanje e-novosti možete da povučete u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima su dostupne u tački „Vaša prava“.

     E-novosti šalju se na osnovu osnovnog prilagođavanja sadržaja proizvoda za koje ste izrazili interesovanje. U svrhu upoznavanja naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonom.

     Slanje e-novosti našim partnerima i potencijalnim partnerima

     Ime, prezime i e-mail upotrebljavamo za slanje e-novosti. U svrhu omogućavanja efikasnog i uspešnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke u skladu sa zakonom. Više o zakonskom interesu kao osnovu za obradu podataka o ličnosti možete pročitati u tački 6. ovih pravila.

     Prijava neželjenih reakcija lekova i medicinskih sredstava

     Podatke o pacijentu (datum rođenja, informacije o zdravlju, zdravstvena anamneza) i podatke o izveštaču (ime i prezime, kontakt, profesija) upotrebljavamo u svrhu praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava. Kao farmaceutsko preduzeće po zakonu smo dužni pratiti bezbednost svih Medisovih proizvoda diljem sveta koje razvijamo ili prodajemo u bilo kojoj zemlji. Svrha praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava je omogućiti nama i nadležnim regulatornim organima (na primer Evropskoj agenciji za lekove i drugim organima) upravljanje neželjenim reakcijama, zaštitu javnog zdravlja i obezbeđivanje visokih standarda kvaliteta i bezbednosti proizvoda. U naše obaveze praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava takođe spada obrada određenih podataka iz kojih možemo neposredno ili posredno identifikovati izveštača neželjene reakcije (“podaci o ličnosti”) da možemo da izvršimo stroge obaveze u vezi sa stalnim ocenjivanjem koristi i rizika za proizvode i da regulatorne organe možemo da obavestimo o sumnji na neželjena dejstva ili neželjene događaje.

     5. Korisnici podataka

      Rukovalac podacima može da prosledi vaše podatke o ličnosti trećoj strani. Pristup treće strane vašim podacima i obrada podataka od treće strane ograničeni su na svrhe u koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima prosledimo vaše podatke o ličnosti su obavezane pridržavati se važećih zakona i odredaba Izjave o zaštiti podataka o ličnosti.

      Vaše podatke o ličnosti možemo proslediti:

      1. našim povezanim društvima koja su navedena u nastavku:
      • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
      • Medis Group, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija
      • Medis GmbH, campus 21, Europaring F15/301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austrija
      • Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
      • Medis Pharma Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bugarska
      • Medis Adria d.o.o., Buzinska 58, 10000 Zagreb, Hrvatska
      • Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Mađarska
      • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poljska
      • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Rumunija
      • MEDIS MAKEDONIJA DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče 50/2–11, 1000 Skopje, Severna Makedonija
      • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103, Slovačka
      • Medis Pharma Lithuania UAB, Kuršių g. 7-23, LT-48107 Kaunas, Litvanija
      • Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Češka
      1. društvima koja obezbeđuju pomoćne usluge za normalan rad našeg preduzeća (pružaocima poštanskih usluga, pružaocima usluga otpreme, pružaocima usluga uništavanja dokumenata i nosilaca podataka, pružaocima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme, pružaocima usluga internet alata za slanje e-novosti i druge e-pošte (Sendinblue), pružaocima usluga CRM (Veeva), pružaocima pravnih usluga, administratoru i administratoru internet stranice itd.)
      2. organima javne uprave i sudovima prosleđujemo podatke kada zakonski propisi to od nas zahtevaju (npr. poreski organi, zahtev suda itd.)
      3. veledrogerijama i apotekama kod kojih direktno oglašavamo (odnosi se na zaposlene grupacije Medis)
      4. organizacijama, odnosno ustanovama sa područja zdravstva prosleđujemo podatke o ličnosti kada to zakonski propisi od nas zahtevaju (npr. slanje obaveštenja agenciji za lekove, medicinska sredstva, dodatke ishrani, hranu i medicinsku opremu o neželjenim dejstvima lekova – farmakovigilansa – i zavodu za zdravstveno osiguranje).
      5. Zbog izvršavanja naših obaveza na području praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava možda ćemo proslediti i/ili otkriti vaše lične podatke:

      • u sklopu preduzeća Medis radi analize i obrade prijavljene neželjene reakcije;
      • nadležnim regulatornim organima u vezi sa sumnjom na neželjenu reakciju;
      • trećim stranama, davaocima usluga za grupaciju Medis; ti davaoci usluga mogu obuhvatati rukovaoce bazama podataka, operatere u pozivnim centrima i našeg istraživača tržišta ako ste mu otkrili detalje o vašoj sumnji na neželjenu reakciju. Želimo da znate da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mere zaštite koje će obezbediti zaštitu podataka o ličnosti kod davalaca usluga kojima grupacija Medis posreduje podatke o ličnosti i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
      • drugim farmaceutskim preduzećima sa kojima sarađujemo pri prodaji ili distribuciji, kao i drugim licencnim partnerima grupacije Medis kada obaveze za Medisov proizvod zahtevaju takvu razmenu informacija o bezbednosti. Molimo da imate na umu da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mere zaštite koje će obezbediti zaštitu podataka o ličnosti kod poslovnih partnera kojima grupacija Medis šalje podatke o ličnosti i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
      • trećim stranama kao pravnim naslednicima u slučaju prodaje, ustupanja ili prenosa određenog Medisovog proizvoda, sa tim povezanog projekta ili terapijskog područja; u tom slučaju zahtevaćemo da kupac, preuzimalac ili primalac postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka o ličnosti;
      • kad objavljujemo informacije o neželjenim reakcijama (na primer prikaze slučajeva ili sažetke); u tom slučaju odstranićemo identifikacione oznake iz svih publikacija i čuvati tajnost vašeg identiteta.

       Određene podatke o ličnosti razmenjujemo sa prethodno navedenim trećim licima. Obezbedićemo da trećim licima pristup bude omogućen samo u svrhe određene u ovoj izjavi. Preduzećemo odgovarajuće mere da bismo osigurali da pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo osobe zaposlene kod bilo koje navedene treće strane, a kojima je pristup podacima o ličnosti potreban radi obavljanja njihovog posla.

       Pristup podacima o ličnosti ograničavamo preduzeću Medis Pharma i zaposlenima u našim povezanim društvima. Sve zaposlene osobe koje imaju pristup ličnim podacima obavezne su zaštititi podatke o ličnosti koje obrađuju.

       Preduzeće Medis Pharma i prethodno navedene treće strane mogu obrađivati vaše podatke o ličnosti izvan Evropskog ekonomskog prostora koji obuhvata i države koje možda ne obezbeđuju onoliki stepen zaštite podataka o ličnosti koji je na snazi unutar Evropskog ekonomskog prostora.

       U skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti preduzet ćemo odgovarajuće mere da bismo osigurali da vaši podaci o ličnosti ostanu zaštićeni pri svakom prenosu. Te mere ćemo odrediti prihvatanjem odgovarajućih ugovornih okvira koji određuju stepen zaštite podataka o ličnosti.

       6. Zakonski osnovi za upotrebu podataka o ličnosti

        Osnovi na bazi kojih upotrebljavamo vaše podatke o ličnosti su navedeni u nastavku:

        • Vaša izričita dozvola – možda ćemo od vas zatražiti dozvolu za upotrebu vaših podataka o ličnosti u jednu svrhu ili više njih. Dodatne informacije o pravima koja imate ako obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše dozvole potražite u poglavlju „Vaša prava“.
        • Zakonski interesi – upotreba vaših podataka o ličnosti olakšava nam upravljanje našim poslovanjem i njegovo poboljšanje, kao i smanjivanje smetnji pri pružanju usluga koje vam možemo obezbediti. Upravo zato nam upotreba vaših podataka o ličnosti omogućuje da naša komunikacija sa vama bude relevantnija i prilagođena i da su vaša iskustva našim uslugama i proizvodima efikasna i uspešna. Zakonski interesi mogu obuhvatati:
         • omogućavanje efikasnog i uspešnog upravljanja našim poslovanjem i njegovo vođenje;
         • omogućavanje brzog i jednostavnog pristupa naših klijenata proizvodima;
         • održavanje usklađenosti sa našim unutarnjim postupcima i politikama upravljanja odnosima sa klijentima;
         • ponuda aktuelnih rešenja za interakciju sa klijentima za lekove, medicinske proizvode, dodatke ishrani, hranu te medicinsku opremu;
         • upoznavanje naših stranaka sa dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga.

        Svaki put kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu zakonskih interesa, eksplicitno ćemo to navesti u ovim pravilima ili ćemo vas prethodno obavestiti u posebnom formularu.

        • Ugovorni, odnosno predugovorni odnos – vaše podatke o ličnosti obrađujemo kada je to potrebno u svrhu sklapanja ugovora sa vama i sprovođenja njegovih odredaba. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo tokom perioda trajanja ugovora, uključujući garantni ili bilo koji drugi period koji proizlazi iz sklopljenog ugovora.
        • Zakonski propisi – vaše podatke o ličnosti obrađujemo kada to od nas zahtevaju zakonski propisi (npr. poreski zakoni).
         • Medis obrađuje podatke o ličnosti koji su važni iz vidika praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava, uključujući posebne vrste podataka o ličnosti u skladu sa GDPR-om:

          • za proučavanje neželjene reakcije;
          • za obezbeđivanje usklađenosti sa zakonskim obavezama koje definišu važeći zakoni i propisi na području praćenje bezbednosti lekova i medicinskih sredstava i zbog svojih zakonitih interesa pri obezbeđivanju svrhe praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava (Član 6. GDPR-a) uz uvažavanje činjenice
          • da je evropsko i nacionalno zakonodavstvo članica EU na području praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava prihvaćeno zbog važnog javnog interesa na području javnog zdravlja i bezbednosti lekova ili medicinskih sredstava (Član 9. GDPR-a)

        Podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu zakona dužni ste nam dati.

         Podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu zakonskih propisa obavezni ste nam proslediti. Prosleđivanje podataka o ličnosti za sklapanje (i ispunjavanje odredaba) ugovora je dobrovoljno. Međutim, upozoravamo vas da vam ne možemo pružiti usluge ako nam ne prosledite podatke o ličnosti koji su nam potrebni za pružanje tih usluga.

         Prilikom obrade vaših podataka o ličnosti na osnovu pristanka na prosleđivanje podataka o ličnosti je uvek dobrovoljno i bez negativnih posledica za vas. Međutim, upozoravamo vas da određene usluge ne možemo pružiti bez vašeg pristanka ili nakon povlačenja vašeg pristanka (npr. upotreba kluba lojalnosti Novalac).

         7. Period čuvanja

          Sve podatke o ličnosti koje obrađujemo čuvamo u skladu sa zakonskim propisima i onoliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu u koju su se podaci prikupljali.

          Kada je vreme čuvanja podataka o ličnosti zakonski propisano, čuvamo ih u skladu sa odredbama zakona.

          Kada se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na osnovu odredbi ugovora, trajanje čuvanja podataka je čitav period važenja ugovora, uključujući garantne ili bilo kakve rokove koji proizlaze iz sklopljenog ugovora.

          Kada se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg eksplicitnog pristanka, vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati u periodu od 10 godina, odnosno dok ne povučete pristanak. Ako je svrha u koju su se podaci obrađivali ispunjena, vaše podatke ćemo izbrisati čak i ako niste povukli svoj pristanak. Na primer pri organizaciji nagradnog konkursa svrha prikupljanja i obrade ispunjava se kada se nagrade podele i zato ćemo sve podatke o učesnicima izbrisati (uz iznimku onih koji su nam potrebni iz zakonskih razloga), čak i ako ne povučete svoj pristanak jer je ispunjena svrha prikupljanja (odnosno podela nagrada).

          8. Način zaštite vaših podataka o ličnosti

           Medis Pharma d.o.o. obavezuje se zaštititi podatke o ličnosti koje nam prosledite. Medis Pharma d.o.o. učiniće sve da podatke o ličnosti zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zloupotrebe.

           Podatke o ličnosti čuvamo u štampanom ili digitalnom obliku. Svi štampani dokumenti sa vašim podacima o ličnosti čuvaju se u zaštićenim prostorijama, a naši kompjuterski sistemi su zaštićeni tehničkim i organizacionim merama koje sprečavaju nenamerno ili namerno uništavanje, gubitak, oštećenje, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje vaših podataka o ličnosti ili pristup vašim ličnim podacima.

           Tehničke i organizacione mere koje upotrebljavamo za zaštitu vaših podataka o ličnosti uključuju:

           • redovnu izradu sigurnosnih kopija koje su zaštićene na odgovarajući način,
           • ograničenje pristupa podacima o ličnosti,
           • brigu za obrazovanje zaposlenih osoba sa područja zaštite podataka o ličnosti i kontrolu rada zaposlenih osoba,
           • sistem lozinki,
           • upotrebu odgovarajućih programskih zaštita.

           Nakon isteka perioda čuvanja, odnosno povlačenja datog pristanka podaci se (uključujući moguće kopije) odmah nepovratno i trajno brišu. Uništavaju se, odnosno trajno se brišu i svi mogući nosioci podataka o ličnosti na kojima se ti podaci nalaze.

           Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti podataka o ličnosti, o kršenju ćemo odmah obavestiti nadležni nadzorni organ. U Srbiji je nadležni nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti Agencija za zaštitu podataka o ličnosti.

           Više o funkciji nadležnog organa možete pročitati na njihovoj internet stranici. Ako bi pri kršenju zakonskih odredbi o zaštiti podataka o ličnosti postojala sumnja na krivično delo, odmah ćemo o tome obavestiti policiju, odnosno nadležnog tužioca.

           Ako se prekrše zakonski propisi o zaštiti podataka o ličnosti i ako to predstavlja veliki rizik za prava i slobode pojedinaca čije podatke obrađujemo, odmah ćemo vas o tome obavestiti.

           9. Vaša prava

            Medis Pharma d.o.o. garantuje ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti.

            Odjava od slanja stručnih obaveštenja o proizvodima

            Ako ne želite dobijati obaveštenja o proizvodima koje zastupa i prodaje preduzeće Medis Pharma d.o.o. i povezana društva, možete nas o tome obavestiti na gdpr(at)medis.com ili nazovite broj telefona (011) 3122-728 ili obavestite našeg stručnog saradnika (ako ste stručnjak na području zdravstva ili farmacije).

            Pojedinac na kojeg se odnose podaci o ličnosti može bilo kada zatražiti sledeće od preduzeća Medis Pharma d.o.o.:

            • potvrdu o tome da li se njegovi podaci obrađuju ili ne;
            • omogućavanje pristupa ličnim podacima:
             pristup ličnim podacima omogućuje se nakon naše potvrde da obrađujemo vaše podatke o ličnosti; imate pravo da zahtevate informacije o tome koje informacije obrađujemo i koji je njihov izvor;
            • omogućavanje ispravka netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti:
             pozivamo vas da nas obavestite o svakoj izmeni vaših podataka o ličnosti što pre jer samo tako možemo osigurati tačnost i potpunost podataka o ličnosti koje beležimo, o promenama nas možete obavestiti putem kontakata navedenih u tački 10. ovih pravila;
            • omogućavanje ispisa podataka o ličnosti koje nam je prosledio pojedinac u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalno čitljivom obliku;
            • omogućavanje ostvarivanja prava brisanja podataka o ličnosti (tzv. pravo na zaborav):
             pravo na brisanje podataka o ličnosti je ograničeno; ne možemo izbrisati vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo na osnovu zakonskih propisa ili na osnovu ugovornog odnosa sa našim društvom (uključujući moguće garantne ili druge rokove koji proizlaze iz pojedinačnog ugovora);
            • omogućavanje ostvarivanja prava na ograničenje obrade (npr. zahtev za ograničenjem obrade je moguć kada je u toku provera potpunosti vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo);
            • omogućavanje ostvarivanja prava na ulaganje prigovora na obradu:
             pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka o ličnosti ograničeno je na obradu na osnovu zakonskog interesa (kada je zakonski interes osnova za obradu vaših podataka o ličnosti, to je navedeno u ovim pravilima, odnosno o tome ćemo vas prethodno obavestiti na odgovarajući način) i obradu u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje;
            • omogućavanje ostvarivanja prava na prenosivost podataka i prosleđivanje podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i digitalno čitljivom obliku ili neposredno prosleđivanje drugom rukovaocu;
            • omogućavanje ostvarivanja prava na povlačenje pristanka kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu pristanka pri čemu povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka do njenog ukidanja.

            Pojedinac može povući pristanak na bilo koji način koji je naveden u tački 10. ovih pravila. Povlačenje pristanka za vas nema nikakve negativne posljedice. Može se dogoditi da vam nakon povlačenja pristanka ne možemo ponuditi određene usluge ako se te usluge ne mogu pružati bez prosleđivanja vaših podataka o ličnosti (npr. bez obrade vašeg e-maila ne možemo nuditi usluge slanja obaveštenja putem e-maila). Svaki pojedinac na kojeg se odnose podaci o ličnosti ima pravo uložiti žalbu kod službenika za informisanje.

            Svoja prava možete ostvariti tako da nam se obratite e-mailom na adresu: gdpr(at)medis.com sa oznakom zaštita podataka o ličnosti ili pozivom na broj telefona (011) 3122-728.

            Medis Pharma d.o.o. se obavezuje da će na zahteve pojedinaca na koga se odnose podaci o ličnosti odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonski propisanom roku.

            10. Kontakt

             Na pitanja o poverljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahteve za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima odgovoriće vam odgovorna osoba za zaštitu podataka o ličnosti. Da biste stupili u kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu podataka o ličnosti, pošaljite poruku e-pošte na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite glavni broj telefona preduzeća (011) 3122-728.

             11. Definicije

              U ovoj tački su navedene definicije pojmova koje upotrebljavamo u ovim pravilima.

              Podatako ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, kao što su: ime, identifikacioni broj, internet identifikacione oznake i podaci o fizičkom, fiziološkom, genetskom, psihičkom, ekonomskom, kulturnom ili društvenom identitetu pojedinca.

              Obrada podataka je svaka radnja ili niz radnji koji se sprovodi na podacima o ličnosti, a naročito uključuje prikupljanje, uređivanje, pohranjivanje, čuvanje, uvid, pronalaženje, brisanje i uništavanje tih podataka.

              Rukovalac je fizičko ili pravno lice koje samo ili zajedno sa drugim licima određuje svrhu i sredstva obrade. Za potrebe ovih pravila rukovalac podataka o ličnosti je Preduzeće Medis Pharma d.o.o.

              Obrađivač podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti ili agencija, odnosno drugi organ koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

              Stručna javnost označava fizičke osobe koje rade u medicinskoj ili farmaceutskoj struci (kao npr. zdravstvene ustanove, apoteke) i osobe zaposlene u veledrogerijama sa kojima sarađujemo.

              Krajnji korisnik podataka označava svaku fizičku osobu koja upotrebljava naše usluge (članovi kluba lojalnosti itd.).

              12. Izmene

               Zadržavamo pravo da predmetnu izjavu o zaštiti podataka o ličnosti po potrebi povremeno prilagodimo činjeničnim odnosima i zakonskim propisima sa područja zaštite podataka o ličnosti. Zbog toga pre svakog prosleđivanja podataka o ličnosti proverite aktuelnu verziju da biste dobili informacije o izmenama i dopunama.