Pravila o zaštiti privatnosti


Pravila o zaštiti privatnosti

1. Općenito

Medis Adria d.o.o. sa svojim povezanim društvima poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišoj razini zaštite vaših osobnih podataka. Stoga smo obvezani provoditi naše aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima čije odredbe određuju zaštitu osobnih podataka, a posebice u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama te Općoj uredbi EU-a o zaštiti podataka. Svrha ove Izjave o zaštiti osobnih podataka jest da vas informiramo o svrsi u koju se vaši podaci prikupljaju i načinu njihove upotrebe te o pravima koja imate u vezi s podacima koje pohranjujemo o vama i kako ih ostvariti.

Medis Adria d.o.o. sa svojim povezanim društvima obvezuje se da će se prikupljeni podaci koje proslijedite upotrebljavati u skladu s Izjavom o zaštiti podataka, da se vaši podaci neće prodavati, posuđivati niti proslijediti trećoj strani na bilo kakav način, osim u slučajevima navedenima u ovoj Izjavi.

2. Upravitelj podacima

Upravitelj vašim osobnim podacima je društvo Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10010 Zagreb-Buzin, Hrvatska, gdpr(at)medis.com, (01) 2303-446.

Budući da nam je vaša privatnost iznimno bitna, imenovali smo u tu svrhu ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka kojoj se možete obratiti ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u našem društvu je JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana.

Kako biste stupili u kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka pošaljite poruku e-pošte na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite telefonski broj (01) 2303-446.

Sve teme i sadržaji koje obrađuje ovlaštena osoba za zaštitu podataka strogo su povjerljivi.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na:

 • korisnike naše internetske stranice,
 • primatelje naših e-novosti,
 • sudionike na našim događanjima,
 • prijavljene osobe i sudionike kliničkih istraživanja,
 • krajnje korisnike naših usluga (korisnici naše internetske trgovine, sudionici naših nagradnih igara, pojedinci koji naručuju besplatne uzorke na našim internetskim stranicama, članovi kluba vjernosti za bezreceptne proizvode i članovi kluba vjernosti Medisplus.si),
 • sudionike natjecanja Medis Awards,
 • stručnu javnost s kojom surađujemo u okviru neposrednog oglašavanja naših proizvoda,
 • pojedince koji nam prijave neželjene nuspojave lijekova,
 • kandidate koji se prijave na naše natječaje za slobodna radna mjesta.

3. Vrste osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju jasno navedenih i zakonitih osnova koje su određene u ovim Pravilima. Poduzeće Medis Adria d.o.o. predano je načelu najmanjeg opsega podataka što znači da prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke prikupljamo neposredno od vas (npr. kada nam svoje osobne podatke proslijedite narudžbom naših usluga, sudjelovanjem na našim događanjima, putem vaših upita ili na bilo koji drugi način na koji nam proslijedite svoje osobne podatke).

Vaše osobne podatke možemo prikupiti i iz javno dostupnih evidencija. Osobni podaci koje obrađujemo mogu obuhvaćati:

 • općenite informacije, kao što su ime i prezime (uključujući prefix ili titulu) spol, dob i datum rođenja, OIB;
 • podatke za kontakt, kao što su adresa, službena adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, broj osobnog mobilnog telefona;
 • podatke o zanimanju, kao što su podaci o vašem obrazovanju, akademska titula, kvalifikacije, zaposlenje/položaj/uloga, specijalizacija, interni referentni broj stranke, službena osobna iskaznica, članstvo u nekim strukovnim organizacijama, vaš životopis;
 • tehničke informacije i informacije o interakciji, kao što su:
  • informacije o uređaju koji upotrebljavate tijekom interakcije s našim poduzećem informacije o prethodnim interakcijama ili informacije o danim prezentacijama;
  • informacije o vašem preferiranom načinu stupanja u kontakt s vama ili vašem preferiranom komunikacijskom kanalu;
  • podatke o trajanju interakcije s našim poduzećem, o mjestu tih interakcija i o vašem odazivu na različite interakcije s našim predstavnikom;

4. Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Svi osobni podaci koje nam proslijedite obrađuju se povjerljivo i upotrebljavaju se samo u svrhu u koju su proslijeđeni. Ako postoji potreba za daljnjom obradom vaših podataka u drugu svrhu, stupit ćemo s vama u kontakt i zatražiti vašu suglasnost.

Svrhe u koje obrađujemo vaše osobne podatke razvrstali smo radi bolje preglednosti u tri skupine:

 1. svrhe obrade za stručnu javnost
 2. opće svrhe obrade

1. Svrhe obrade za stručnu javnost

U nastavku su navedene svrhe obrade osobnih podataka pojedinca stručne javnosti (definiciju kategorije stručne javnosti potražite u zadnjoj točki ovih Pravila) i sudionika kliničkih istraživanja.

Slanje stručnih obavijesti o lijekovima, dodacima prehrani, medicinskoj opremi i događajima stručnoj javnosti na području zdravstva i farmacije

Ime, prezime, adresa i podaci za kontakt i obrazovanje te podaci o radnom mjestu profesionalnih osoba na području zdravstva i farmacije prikupljaju se u svrhu slanja stručnih obavijesti o lijekovima, dodacima prehrani i medicinskoj opremi koje zastupa i prodaje navedeno poduzeće te o događajima koje organizira.

Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje oglasa možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obavijesti dostupne su u točki „Vaša prava“.

Stručne obavijesti šalju se na temelju osnovne prilagodbe sadržaja u pogledu vašeg područja (zdravstvo, farmacija) i u pogledu vaših odaziva na određene sadržaje i vaših preferencija. Ta se prilagodba provodi na temelju našeg zakonskog interesa ponude aktualnih rješenja za interakciju sa strankama za lijekove.

Obrada povratnih informacija stručne javnosti na području zdravstva i farmacije u svrhu personaliziranog slanja obavijesti

Povratne informacije, koje prikupljaju naši predstavnici na terenu i putem ankete o zadovoljstvu uslugama, prikupljaju se u svrhu prilagodbe slanja obavijesti preferencijama pojedinca. To su informacije o preferencijama za stupanje u kontakt s vama putem vašeg preferiranog komunikacijskog kanala, podaci o trajanju interakcije s našim poduzećem, o mjestu tih interakcija i o vašem odazivu na različite interakcije s našim predstavnikom te pojedinosti o bilo kakvim prethodnim vezama s drugim zdravstvenim organizacijama. U interesu omogućivanja učinkovitog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem te ponude aktualnih rješenja za interakciju sa strankama za naše proizvode sukladno zakonu obrađujemo gore navedene podatke. Više o zakonskom interesu kao osnovi za obradu osobnih podataka možete pronaći u točki 6. ovih Pravila.

Direktno oglašavanje farmaceutskih proizvoda zaposlenicima ljekarni i veledrogerija

Ime, prezime, OIB, adresu i podatke za kontakt, obrazovanje te podatke o radnom mjestu profesionalnih osoba na području farmacije upotrebljavamo u svrhu direktnog oglašavanja lijekova, dodataka prehrani, medicinskih proizvoda i medicinske opreme koje zastupa i prodaje navedeno poduzeće .

U interesu omogućivanja učinkovitog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem te ponude aktualnih rješenja za interakciju sa strankama za naše proizvode sukladno zakonu obrađujemo gore navedene podatke. Više o zakonskom interesu kao osnovi za obradu osobnih podataka možete pronaći u točki 6. ovih Pravila.

Provedba kliničkih istraživanja u različitim područjima medicine

Ime, prezime, OIB, spol, dob, podatke za kontakt, zdravstveno stanje upotrebljavamo u svrhu provedbe kliničkih istraživanja i slanja obavijesti o aktualnim kliničkim istraživanjima. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti. Suglasnost za primanje oglasa možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa slanjem stručnih obavijesti dostupne su u točki „Vaša prava“.

Sklapanje ugovora o edukaciji i autorskih ugovora te provedba njihovih odredbi

Ime, prezime, adresa, podatci za kontakt, IBAN, OIB upotrebljavamo u svrhu sklapanja ugovora o edukaciji, i autorskog ugovora te provedbe njihovih odredbi.

Ti se podaci obrađuju na temelju odredbi ugovora. Više o ugovoru kao osnovi za obradu osobnih podataka možete pronaći u točki 6. ovih Pravila.

2. Opće svrhe obrade

U ovoj su točki navedene svrhe obrade koje mogu biti relevantne za obje skupine; tj. za stručnu javnost i za krajnje korisnike.

Ispunjavanje zahtjeva određenih zakonskim propisima

U određenim slučajevima zakonski propisi mogu od nas zahtijevati obradu odnosno prosljeđivanje vaših osobnih podataka. U tom slučaju vaše osobne podatke obrađujemo na temelju zakonskih odredbi; takva obrada odnosno prosljeđivanje osobnih podataka je obvezno.

Pohrana podataka neodabranih kandidata na natječajima za slobodno radno mjesto koje pošalje kandidat

Ime, prezime, adresu e-pošte , adresu, mobilni telefon, životopis upotrebljavamo u svrhu provedbe natječaja za slobodno radno mjesto i slanja obavijesti o aktualnim radnim mjestima. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje oglasa možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Provedba nagradnih natječaja i promotivnih kampanja koje organizira poduzeće Medis Adria d.o.o.

Ime, prezime, spol, dob, adresu e-pošte, adresu upotrebljavamo u svrhu provedbe nagradnih natječaja i promotivnih kampanja . Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za obavještavanje o nagradnim natječajima i promotivnim kampanjama možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Slanje besplatnih uzoraka pretplatnicima

Ime, prezime spol, dob, adresu e-pošte, adresu upotrebljavamo u svrhu slanja besplatnih uzoraka. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje besplatnih uzoraka možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Omogućivanje pristupa klubu vjernosti Novalac i njegove upotrebe

Ime, prezime, spol, dob, adresu e-pošte i dob djeteta upotrebljavamo za klub vjernosti. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje obavijesti o novostima kluba vjernosti Novalac možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Omogućivanje pristupa kluba vjernosti Imunoglukan i njegove upotrebe

Ime, prezime, spol dob, adresu e-pošte, adresu upotrebljavamo za klub vjernosti. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje oglasa možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Omogućivanje pristupa internetskoj trgovini novalac.hr i imunoglukan.hr

Ime, prezime, spol dob, adresu e-pošte, adresu upotrebljavamo za izvršenje online narudžbe. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje oglasa možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Komunikacija s korisnicima na temelju vaših upita, bez obzira na komunikacijski kanal (e-pošta, ispunjavanje obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici, telefonski poziv itd.)

Ime, prezime, spol, dob, adresu e-pošte i adresu upotrebljavamo za odgovore na vaše upite. U interesu upoznavanja naših stranaka s dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke sukladno zakonskoj osnovi. Više o zakonskom interesu kao osnovi za obradu osobnih podataka možete pronaći u točki 6. ovih Pravila.

Provedba natjecanja Medis Awards

Ime, prezime, OIB, adresu i kontakt, obrazovanje, radno iskustvo, podatke o prijavljenom projektu te podatke o radnom mjestu stručnih osoba na području zdravstva upotrebljavamo za provedbu natjecanja Medis Awards. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje obavijesti i Medis Awards natječaju možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

Slanje e-novosti krajnjim korisnicima

Ime, prezime, spol dob, adresu e-pošte i adresu upotrebljavamo za slanje e-novosti. Ti se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje e-novosti možete povući u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima dostupne su u točki „Vaša prava“.

E-novosti šalju se na temelju osnovne prilagodbe sadržaja proizvoda za koje ste izrazili interes odnosno već ste ih kupili u našoj internetskoj trgovini U interesu upoznavanja naših stranaka s dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke sukladno zakonskoj osnovi.

Slanje e-novosti našim partnerima i potencijalnim partnerima

Ime, prezime i adresu e-pošte upotrebljavamo za slanje e-novosti. - U interesu omogućivanja učinkovitog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovim vođenjem prikupljamo i obrađujemo prethodno navedene podatke sukladno zakonskoj osnovi. Više o zakonskom interesu kao osnovi za obradu osobnih podataka možete pronaći u točki 6. ovih Pravila.

Prijava nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda

Podatke o bolesniku (datum rođenja, informacije o zdravlju, zdravstvena anamneza) i podatke o izvjestitelju (ime i prezime, kontakt, zanimanje) upotrebljavamo u svrhu praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda. Kao farmaceutska tvrtka po zakonu smo dužni pratiti sigurnost svih Medisovih proizvoda diljem svijeta koje razvijamo ili prodajemo u bilo kojoj zemlji. Svrha praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda jest omogućiti nama i mjerodavnim regulatornim tijelima (na primjer Europskoj agenciji za lijekove i drugim tijelima) upravljanje nuspojavama te zaštitu javnoga zdravlja i osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda. U naše obveze praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda spada i obrada određenih podataka iz kojih možemo neposredno ili posredno identificirati prijavitelja nuspojave (“osobni podaci”) da možemo izvršiti stroge obveze u vezi sa stalnim ocjenjivanjem koristi i rizika za proizvode i da regulatorna tijela možemo izvijestiti o sumnji na nuspojave ili neželjene događaje.

5. Korisnici podataka

Upravitelj podacima može vaše osobne podatke proslijediti trećoj strani. Pristup treće strane vašim podacima i obrada podataka od treće strane ograničeni su na svrhe u koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima proslijedimo vaše osobne podatke obvezane su pridržavati se važećih zakona i odredaba ove Izjave o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti:

1.našim povezanim društvima koja su navedeni u nastavku:

 • Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Medis Group d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Medis GmbH, campus 21, Europaring F15/301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austrija
 • Medis Pharma Bulgaria EOOD, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bugarska
 • Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Medis Hungary Kft., VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Mađarska
 • MEDIS MAKEDONIJA DOOEL Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče 50/2–11, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija
 • Medis Poland Sp. z o.o., Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poljska
 • Medis RO S.R.L., 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Rumunjska
 • Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 2 sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija
 • Medis Pharma Slovakia s.r.o., Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103
 • Medis Pharma Lithuania UAB, Kuršių g. 7-23, LT-48107 Kaunas, Litva
 • Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Czech Republic

2. društvima koja osiguravaju pomoćne usluge za normalan rad našeg poduzeća (davateljima poštanskih usluga, davateljima usluga otpreme, davateljima usluga uništavanja spisa i nositelja podataka, davateljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme, davateljima usluga internetskih alata za slanje e-novosti i druge e-pošte (Sedinblue), davateljima usluga CRM (VEEVA), davateljima pravnih usluga, administratoru i administratoru internetske stranice itd.)

3. tijelima javne uprave i sudovima podatke prosljeđujemo kada zakonski propisi to od nas zahtijevaju (npr. porezna tijela, zahtjev suda itd.)

4. veledrogerijama i ljekarnama kod kojih direktno oglašavamo

5. organizacijama odnosno ustanovama s područja zdravstva prosljeđujemo osobne podatke kada to zakonski propisi od nas zahtijevaju.

6. Zbog izvršavanja naših obveza na području praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda možda ćemo proslijediti i/ili otkriti vaše osobne podatke:

 • u sklopu poduzeća Medis radi analize i obrade prijavljene nuspojave;
 • nadležnim regulatornim tijelima u vezi sa sumnjom na nuspojavu;
 • trećim osobama, pružateljima usluga za grupaciju Medis; ti pružatelji usluga mogu obuhvaćati upravitelje baza podataka, operatere u pozivnim centrima i našeg istraživača tržišta ako ste mu otkrili podrobnosti o vašoj sumnji na nuspojavu. Želimo da znate da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će osigurati zaštitu osobnih podataka kod pružatelja usluga kojima grupacija Medis posreduje osobne podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
 • drugim farmaceutskim tvrtkama s kojima surađujemo pri prodaji ili distribuciji te drugim licencnim partnerima grupacije Medis kada obveze za Medisov proizvod zahtijevaju takvu razmjenu informacija o sigurnosti. Molimo da imate na umu da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će osigurati zaštitu osobnih podataka kod poslovnih partnera kojima grupacija Medis šalje osobne podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
 • trećim osobama kao pravnim nasljednicima u slučaju prodaje, ustupanja ili prijenosa određenoga Medisovog proizvoda, s time povezanoga projekta ili terapijskoga područja; u tom slučaju zahtijevat ćemo da kupac, preuzimatelj ili primatelj postupa s osobnim podacima u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
 • kad objavljujemo informacije o nuspojavama (na primjer prikaze slučajeva ili sažetke); u tom slučaju odstranit ćemo identifikacijske oznake iz svih publikacija i čuvati tajnost vašeg identiteta.

Određene osobne podatke razmjenjujemo s prethodno navedenim trećim stranama. Osigurat ćemo da je trećim stranama pristup omogućen samo u svrhe određene u ovoj Izjavi. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da pristup vašim osobnim podacima imaju samo osobe zaposlene kod bilo koje navedene treće strane, a kojima je pristup osobnim podacima potreban radi obavljanja njihovog posla.

Pristup osobnim podacima ograničavamo poduzeću Medis Adria, kao i zaposlenima u našim povezanim društvima. Sve zaposlene osobe koje imaju pristup osobnim podacima obvezne su zaštititi osobne podatke koje obrađuju.

Vaše osobne podatke poduzeće Medis Adria i prethodno navedene treće strane mogu obrađivati izvan Europskog gospodarskog prostora koji obuhvaća i države koje možda ne osiguravaju toliki stupanj zaštite osobnih podataka, a koji je na snazi unutar Europskog gospodarskog prostora.

Za izvedbu narudžbi u internetskoj trgovini novalac.hr i imunoglukan.hr i za isporuku proizvoda Medis će ugovornom partneru (Ljekarna Palac) ustupiti potrebne osobne podatke korisnika. Partner će dobivenim osobnim podatcima potrebnima za pružanje dogovorene usluge postupati sukladno važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka.

U skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni pri svakom prijenosu. Te ćemo mjere odrediti prihvaćanjem odgovarajućih ugovornih okvira koji određuju stupanj zaštite osobnih podataka.

6. Zakonske osnove za upotrebu osobnih podataka

Osnove na temelju kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke navedene su u nastavku:

 • Vaše izričito dopuštenje – možda ćemo vas zatražiti dopuštenje za upotrebu vaših osobnih podataka u jednu svrhu ili više njih. Dodatne informacije o pravima koja imate ako obrađujemo vaše podatke na temelju vašeg dopuštenja potražite u odjeljku Vaša prava.
 • Zakonski interesi – upotreba vaših osobnih podataka olakšava nam upravljanje našim poslovanjem i njegovo poboljšanje te smanjivanje smetnji pri pružanju usluga koje vam možemo osigurati. Upravo zato nam upotreba vaših osobnih podataka omogućuje da je naša komunikacija s vama relevantnija i prilagođena te da su vaša iskustva našim uslugama i proizvodima učinkovita i uspješna. Zakonski interesi mogu obuhvaćati:
  • omogućivanje učinkovitog i uspješnog upravljanja našim poslovanjem i njegovo vođenje;
  • omogućivanje brzog i jednostavnog pristupa naših stranaka proizvodima;
  • održavanje usklađenosti s našim unutarnjim postupcima i politikama upravljanja odnosima sa strankama;
  • ponuda aktualnih rješenja za interakciju sa strankama za lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani, hranu te medicinsku opremu;
  • upoznavanje naših stranaka s dodatnim informacijama i prezentacijama radi poboljšavanja ponude naših usluga.

Svaki put kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonskih interesa, izričito ćemo to navesti u ovim Pravilima ili ćemo vas prethodno obavijestiti u posebnom obrascu.

 • Ugovorni odnosno predugovorni odnos – vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno u svrhu sklapanja ugovora s vama i provedbe njegovih odredaba. Vaše osobne podatke obrađujemo tijekom razdoblja trajanja ugovora, uključujući jamstvena ili bilo koje druga razdoblja koja proizlaze iz sklopljenog ugovora (npr. provedba vaših narudžbi u internetskoj trgovini).
 • Zakonski propisi – vaše osobne podatke obrađujemo kada to od nas zahtijevaju zakonski propisi (npr. porezni zakoni).
 • Medis obrađuje osobne podatke koji su važni iz vidika praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda, uključujući posebne vrste osobnih podataka u skladu s GDPR-om:

  • za proučavanje nuspojave;
  • za osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama koje određuju važeći zakoni i propisi na području praćenje sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda i zbog svojih zakonitih interesa pri osiguravanju svrhe praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda (Članak 6. GDPR-a) uz uvažavanje činjenice da je europsko i nacionalno zakonodavstvo članica EU na području praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda prihvaćena zbog važnoga javnog interesa na području javnoga zdravlja i sigurnosti lijekova ili medicinskih proizvoda (Članak 9. GDPR-a)

Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo na temelju zakonskih propisa obvezni ste nam proslijediti. Prosljeđivanje osobnih podataka za sklapanje (i ispunjavanje odredaba) ugovora je dobrovoljno. Međutim, upozoravamo vas da vam ne možemo pružiti usluge ako nam ne proslijedite osobne podatke koji su nam potrebni za pružanje tih usluga (npr. prosljeđivanje adrese e-pošte prilikom kupovine u našoj internetskoj trgovini nužno je radi provedbe narudžbe).

Prilikom obrade vaših osobnih podataka na temelju dopuštenja prosljeđivanje osobnih podataka uvijek je dobrovoljno i bez negativnih posljedica za vas. Međutim, upozoravamo vas da određene usluge ne možemo pružiti bez vašeg dopuštenja ili nakon povlačenja vašeg dopuštenja (npr. upotreba kluba vjernosti Novalac).

7. Razdoblje pohrane

Sve osobne podatke koje obrađujemo pohranjujemo u skladu sa zakonskim propisima i onoliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu u koju su se podaci prikupili.

Kada je vrijeme pohrane osobnih podataka zakonski propisano, pohranjujemo ih u skladu s odredbama tog zakona.

Kada se osobni podaci prikupljaju i obrađuju na temelju odredbi ugovora, vrijeme pohrane podataka je cjelokupno razdoblje valjanosti ugovora, uključujući jamstvene ili bilo kakve rokove koji proizlaze iz sklopljenog ugovora.

Kada se osobni podaci prikupljaju i obrađuju na temelju vašeg izričitog dopuštenja, vaše ćemo osobne podatke pohraniti trajno odnosno dok ne povučete dopuštenje. U slučaju da je svrha u koju su se podaci obrađivali ispunjena, vaše ćemo podatke izbrisati čak i ako niste povukli dopuštenje. Na primjer pri organizaciji nagradne igre svrha prikupljanja i obrade ispunjava se kada se nagrade podijele te ćemo stoga sve podatke o sudionicima izbrisati (uz iznimku onih koji su nam potrebni iz zakonskih razloga), čak i ako ne povučete dopuštenje, jer je ispunjena svrha prikupljanja (odnosno podjela nagrada).

8. Način zaštite vaših podataka

Medis Adria d.o.o. obvezuje se zaštititi osobne podatke koje nam proslijedite. Medis Adria d.o.o. učinit će sve da osobne podatke zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zloupotrebe.

Osobne podatke pohranjujemo u tiskanom ili digitalnom obliku. Svi tiskani dokumenti s vašim osobnim podacima pohranjeni su u zaštićenim prostorijama, a naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili namjerno uništavanje, gubitak, oštećenje, izmjenu ili neovlašteno otkrivanje vaših osobnih podataka ili pristup vašim osobnim podacima.

Tehničke i organizacijske mjere koje upotrebljavamo za zaštitu vaših osobnih podataka uključuju:

 • redovitu izradu sigurnosnih kopija koje su zaštićene na odgovarajući način,
 • ograničenje pristupa osobnim podacima,
 • brigu za obrazovanje zaposlenih osoba s područja zaštite osobnih podataka i nadzor rada zaposlenih osoba,
 • sustav lozinki,
 • upotrebu odgovarajućih programskih zaštita.

Nakon isteka razdoblja pohrane odnosno povlačenja dane suglasnosti podaci se (uključujući moguće kopije) odmah nepovratno i trajno brišu. Uništavaju se odnosno trajno se brišu i svi mogući nositelji osobnih podataka na kojima se ti podaci nalaze.

Ako dođe do kršenja zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, o kršenju ćemo odmah obavijestiti nadležno nadzorno tijelo. U Hrvatskoj je nadležno nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Više o funkciji nadležnog tijela možete pročitati na njihovoj internetskoj stranici. Ako bi pri kršenju zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka postojala sumnja na kazneno djelo, odmah ćemo o tome obavijestiti policiju odnosno nadležnog tužitelja.

Ako dođe do kršenja zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka koje predstavlja velik rizik za prava i slobode pojedinaca čije podatke obrađujemo, odmah ćemo vas o tome obavijestiti.

9. Vaša prava

Medis Adria d.o.o. jamči ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Odjava od slanja stručnih obavijesti o proizvodima

Ako ne želite primati obavijesti o proizvodima koje zastupa i prodaje poduzeće Medis Adria d.o.o. i povezana društva, možete nas o tome obavijestiti na gdpr(at)medis.com ili nazovite telefonski broj (01) 2303-446 ili posjetite našeg stručnog suradnika (ako ste stručnjak na području zdravstva ili farmacije).

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može bilo kada zatražiti sljedeće od poduzeća Medis Adria d.o.o.:

 • potvrdu obrađuju li se njegovi podaci ili ne;
 • omogućivanje pristupa osobnim podacima:
  pristup osobnim podacima omogućuje se kada potvrdimo da obrađujemo vaše osobne podatke, imate pravo zahtijevati informacije o tome koje informacije obrađujemo te koji je njihov izvor;
 • omogućivanje ispravka netočnih ili nepotpunih osobnih podataka:
  pozivamo vas da nas obavijestite o svakoj izmjeni vaših osobnih podataka što prije jer samo tako možemo osigurati točnost i potpunost osobnih podataka koje bilježimo, o promjenama nas možete obavijestiti putem kontakata navedenih u točki 10. ovih Pravila;
 • omogućivanje ispisa osobnih podataka koje nam je proslijedio pojedinac u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalno čitljivom obliku;
 • omogućivanje ostvarivanja prava brisanja osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav):
  pravo na brisanje osobnih podataka je ograničeno; ne možemo izbrisati vaše osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakonskih propisa ili na temelju ugovornog odnosa s našim društvom (uključujući moguće jamstvene ili druge rokove koji proizlaze iz pojedinačnog ugovora);
 • omogućivanje ostvarivanja prava na ograničenje obrade (npr. zahtjev za ograničenjem obrade je moguć kada je u tijeku provjera potpunosti vaših osobnih podataka koje obrađujemo);
 • omogućivanje ostvarivanja prava na ulaganje prigovora na obradu:
  pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka ograničeno je na obradu na temelju zakonskog interesa (kada je zakonski interes osnova za obradu vaših osobnih podataka, to je navedeno u ovim Pravilima odnosno o tome ćemo vas prethodno obavijestiti na odgovarajući način) i obradu u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje;
 • omogućivanje ostvarivanja prava na prenosivost podataka i prosljeđivanje podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i digitalno čitljivom obliku ili neposredno prosljeđivanje drugom upravitelju;
 • omogućivanje ostvarivanja prava na povlačenje dopuštenja kada se osobni podaci obrađuju na temelju dopuštenja pri čemu povlačenje dopuštenja ne utječe na zakonitost obrade podataka do njenog ukidanja.

Dopuštenje pojedinac može povući na bilo koji način koji je naveden u točki 10. ovih Pravila. Povlačenje dopuštenja za vas nema nikakvih negativnih posljedica. Može se dogoditi da vam nakon povlačenja dopuštenja ne možemo ponuditi određene usluge ako se te usluge ne mogu pružati bez prosljeđivanja vaših osobnih podataka (npr. bez obrade vaše adrese e-pošte ne možemo nuditi usluge slanja obavijesti putem e-pošte). Svaki pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo uložiti žalbu kod službenika za informiranje.

Svoja prava možete ostvariti tako da nam se obratite putem e-pošte:gdpr(at)medis.com s oznakom zaštita osobnih podataka ili pozivom na telefonski broj: (01) 2303-446

Medis Adria d.o.o. obvezuje se da će na zahtjeve pojedinaca na koga se odnose osobni podaci odgovoriti bez nepotrebne odgode, a najkasnije u zakonski propisanom roku.

10. Kontakt

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će vam odgovorna osoba u poduzeću Medis Adria d.o.o. i/ili ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka. Kako biste stupili u kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka pošaljite poruku e-pošte na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite telefonski broj (01) 2303-446.

11. Definicije

U ovoj točki navedene su definicije pojmova koje upotrebljavamo u ovim Pravilima.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenog pojedinca, kao što su: ime, identifikacijski broj, internetske identifikacijske oznake i podaci o fizičkom, fiziološkom, genetskom, psihičkom, gospodarskom, kulturnom ili društvenom identitetu pojedinca.

Obrada je svaki postupak ili niz postupaka koji se provodi na osobnim podacima, a posebice uključuje prikupljanje, uređivanje, pohranjivanje, promjenu, uvid, pronalaženje te brisanje i uništavanje tih podataka.

Upravitelj je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugim osobama određuje svrhu i sredstva obrade. Za potrebe ovih Pravila upravitelj osobnih podataka je Poduzeće Medis Adria d.o.o.

Osoba koja obrađuje podatke je fizička ili pravna osoba, također i tijelo javne vlasti ili agencija odnosno drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime upravitelja.

Stručna javnost označava fizičke osobe koje rade u medicinskoj ili farmaceutskoj struci (kao npr. zdravstvene ustanove, ljekarne) i osobe zaposlene u veledrogerijama s kojima surađujemo.

Krajnji korisnik označava svaku fizičku osobu koja upotrebljava naše usluge (korisnici internetske trgovine, članovi kluba vjernosti itd.).

12. Izmjene

Zadržavamo pravo da predmetnu Izjavu o zaštiti osobnih podataka po potrebi povremeno prilagodimo činjeničnim odnosima i zakonskim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Stoga prije svakog prosljeđivanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste dobili informacije o izmjenama i dopunama.
 Pravila o zaštiti privatnosti u svrhu praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda, osiguravanja kvalitete proizvoda, odgovaranja na medicinska pitanja o lijekovima

1. Općenito

Medis Adria d.o.o. sa svojim povezanim društvima poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišoj razini zaštite vaših osobnih podataka. Stoga smo obvezani provoditi naše aktivnosti u skladu sa zakonima i propisima čije odredbe određuju zaštitu osobnih podataka, a posebice u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama te Općoj uredbi EU-a o zaštiti podataka. Svrha ove Izjave o zaštiti osobnih podataka jest da vas informiramo o svrsi u koju se vaši podaci prikupljaju i načinu njihove upotrebe te o pravima koja imate u vezi s podacima koje pohranjujemo o vama i kako ih ostvariti.

Medis Adria d.o.o. sa svojim povezanim društvima obvezuje se da će se prikupljeni podaci koje proslijedite upotrebljavati u skladu s Izjavom o zaštiti podataka, da se vaši podaci neće prodavati, posuđivati niti proslijediti trećoj strani na bilo kakav način, osim u slučajevima navedenima u ovoj Izjavi.

2. Upravitelj podacima

Upravitelj vašim osobnim podacima je društvo Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10000 Zagreb, Hrvatska, gdpr(at)medis.com, (01) 2303-446.

Budući da nam je vaša privatnost iznimno bitna, imenovali smo u tu svrhu ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka kojoj se možete obratiti ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u našem društvu je JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana.

Kako biste stupili u kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka pošaljite poruku e-pošte na adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite telefonski broj (01) 2303-446.

Sve teme i sadržaji koje obrađuje ovlaštena osoba za zaštitu podataka strogo su povjerljivi.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na:

 • osobe koje nam prijave nuspojave lijekova.
 • osobe koje postave pitanja o kvaliteti proizvoda koje prodaje, odnosno distribuira tvrtka Medis Adria d.o.o.
 • osobe koje postave medicinsko pitanje o lijekovima koje prodaje, odnosno distribuira tvrtka Medis Adria.

3. Vrste osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju jasno navedenih i zakonitih osnova koje su određene u ovim Pravilima. Poduzeće Medis Adria d.o.o. predano je načelu najmanjeg opsega podataka što znači da prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke prikupljamo neposredno od vas.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti i iz javno dostupnih evidencija. Osobni podaci koje obrađujemo mogu obuhvaćati:

 • općenite informacije, kao što su ime i prezime (uključujući prefiks ili titulu) spol, dob i datum rođenja, OIB;
 • podatke za kontakt, kao što su adresa, službena adresa, e-adresa, telefonski broj, broj osobnog mobilnog telefona;
 • nuspojave koje osoba prijavi.

4. Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Svi osobni podaci koje nam proslijedite obrađuju se povjerljivo i upotrebljavaju se samo u svrhu u koju su proslijeđeni. Ako postoji potreba za daljnjom obradom vaših podataka u drugu svrhu, stupit ćemo s vama u kontakt i zatražiti vašu suglasnost.

Prijava nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda

Podatke o bolesniku (ime i prezime, datum rođenja, informacije o zdravlju, zdravstvena anamneza) i podatke o izvjestitelju (ime i prezime, kontakt, zanimanje) upotrebljavamo u svrhu praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda. Kao farmaceutska tvrtka po zakonu smo dužni pratiti sigurnost svih Medisovih proizvoda diljem svijeta koje razvijamo ili prodajemo u bilo kojoj zemlji. Svrha praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda jest omogućiti nama i mjerodavnim regulatornim tijelima (na primjer Europskoj agenciji za lijekove i drugim tijelima) upravljanje nuspojavama te zaštitu javnoga zdravlja i osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda. U naše obveze praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda spada i obrada određenih podataka iz kojih možemo neposredno ili posredno identificirati prijavitelja nuspojave (“osobni podaci”) da možemo izvršiti stroge obveze u vezi sa stalnim ocjenjivanjem koristi i rizika za proizvode i da regulatorna tijela možemo izvijestiti o sumnji na nuspojave ili neželjene događaje.

Odgovaranje na pitanja o kvaliteti proizvoda

Podatke o zdravstvenim radnicima i o općoj javnosti (ime i prezime, kontaktne podatke, zanimanje) upotrebljavamo za odgovaranje na pitanja o kvaliteti proizvoda koje prodaje, odnosno distribuira Medis Adria.

Odgovaranje na medicinska pitanja o lijekovima

Podatke o zdravstvenim radnicima i o općoj javnosti (ime i prezime, kontaktne podatke, zanimanje) upotrebljavamo za odgovaranje na pitanja o lijekovima farmaceutskih tvrtki s kojima surađujemo kod prodaje, odnosno distribucije lijekova te s drugim licencijskim partnerima Medis Adrije.

5. Korisnici podataka

Upravitelj podacima može vaše osobne podatke proslijediti trećoj strani. Pristup treće strane vašim podacima i obrada podataka od treće strane ograničeni su na svrhe u koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima proslijedimo vaše osobne podatke obvezane su pridržavati se važećih zakona i odredaba ove Izjave o zaštiti osobnih podataka.

Zbog izvršavanja naših obveza na području praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda možda ćemo proslijediti i/ili otkriti vaše osobne podatke:

 • u sklopu poduzeća Medis radi analize i obrade prijavljene nuspojave;
 • nadležnim regulatornim tijelima u vezi sa sumnjom na nuspojavu;
 • trećim osobama, pružateljima usluga za grupaciju Medis; ti pružatelji usluga mogu obuhvaćati upravitelje baza podataka, operatere u pozivnim centrima i našeg istraživača tržišta ako ste mu otkrili podrobnosti o vašoj sumnji na nuspojavu. Želimo da znate da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će osigurati zaštitu osobnih podataka kod pružatelja usluga kojima grupacija Medis posreduje osobne podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
 • drugim farmaceutskim tvrtkama s kojima surađujemo pri prodaji ili distribuciji te drugim licencnim partnerima grupacije Medis kada obveze za Medisov proizvod zahtijevaju takvu razmjenu informacija o sigurnosti. Molimo da imate na umu da smo omogućili odgovarajuće tehnološke mjere zaštite koje će osigurati zaštitu osobnih podataka kod poslovnih partnera kojima grupacija Medis šalje osobne podatke i koji pružaju usluge, odnosno funkcionalnosti u naše ime;
 • trećim osobama kao pravnim nasljednicima u slučaju prodaje, ustupanja ili prijenosa određenoga Medisovog proizvoda, s time povezanoga projekta ili terapijskoga područja; u tom slučaju zahtijevat ćemo da kupac, preuzimatelj ili primatelj postupa s osobnim podacima u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
 • kad objavljujemo informacije o nuspojavama (na primjer prikaze slučajeva ili sažetke); u tom slučaju odstranit ćemo identifikacijske oznake iz svih publikacija i čuvati tajnost vašeg identiteta.

Određene osobne podatke razmjenjujemo s prethodno navedenim trećim stranama. Osigurat ćemo da je trećim stranama pristup omogućen samo u svrhe određene u ovoj Izjavi. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da pristup vašim osobnim podacima imaju samo osobe zaposlene kod bilo koje navedene treće strane, a kojima je pristup osobnim podacima potreban radi obavljanja njihovog posla.

Pristup osobnim podacima ograničavamo poduzeću Medis Adria, kao i zaposlenima u našim povezanim društvima. Sve zaposlene osobe koje imaju pristup osobnim podacima obvezne su zaštititi osobne podatke koje obrađuju.

Vaše osobne podatke poduzeće Medis Adria i prethodno navedene treće strane mogu obrađivati izvan Europskog gospodarskog prostora koji obuhvaća i države koje možda ne osiguravaju toliki stupanj zaštite osobnih podataka, a koji je na snazi unutar Europskog gospodarskog prostora.

U skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni pri svakom prijenosu. Te ćemo mjere odrediti prihvaćanjem odgovarajućih ugovornih okvira koji određuju stupanj zaštite osobnih podataka.

6. Zakonske osnove za upotrebu osobnih podataka

Osnove na temelju kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke navedene su u nastavku:

Medis obrađuje osobne podatke koji su važni iz vidika praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda, uključujući posebne vrste osobnih podataka u skladu s GDPR-om:

 • za proučavanje nuspojave;
 • za osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama koje određuju važeći zakoni i propisi na području praćenje sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda i zbog svojih zakonitih interesa pri osiguravanju svrhe praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda (Članak 6. GDPR-a) uz uvažavanje činjenice
 • da je europsko i nacionalno zakonodavstvo članica EU na području praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda prihvaćena zbog važnoga javnog interesa na području javnoga zdravlja i sigurnosti lijekova ili medicinskih proizvoda (Članak 9. GDPR-a)
 • za pripremu odgovora na pitanja koja dobije od stručne i opće javnosti;
 • za izvršavanje ugovornih obveza prema tvrtkama s kojima surađujemo kod prodaje, odnosno distribucije proizvoda.

Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo na temelju zakona dužni ste nam dati.

Pri obradi vaših osobnih podataka na temelju vašeg dopuštenja prosljeđivanje osobnih podataka uvijek je dobrovoljno i bez negativnih posljedica za vas. Međutim, upozoravamo vas da određene usluge ne možemo pružiti bez vaše privole ili nakon povlačenja vaše privole (npr. upotreba Kluba vjernosti Novalac).

7. Razdoblje pohrane

Sve osobne podatke koje obrađujemo pohranjujemo u skladu sa zakonskim propisima i onoliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu u koju su se podaci prikupili.

Kada je vrijeme pohrane osobnih podataka zakonski propisano, pohranjujemo ih u skladu s odredbama tog zakona.

Kada se osobni podaci prikupljaju i obrađuju na temelju odredbi ugovora, vrijeme pohrane podataka je cjelokupno razdoblje valjanosti ugovora, uključujući jamstvene ili bilo kakve rokove koji proizlaze iz sklopljenog ugovora.

Kada se osobni podaci prikupljaju i obrađuju na temelju vašeg izričitog dopuštenja, vaše ćemo osobne podatke pohraniti trajno odnosno dok ne povučete dopuštenje. U slučaju da je svrha u koju su se podaci obrađivali ispunjena, vaše ćemo podatke izbrisati čak i ako niste povukli dopuštenje.

8. Način zaštite vaših podataka

Medis Adria d.o.o. obvezuje se zaštititi osobne podatke koje nam proslijedite. Medis Adria d.o.o. učinit će sve da osobne podatke zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zloupotrebe.

Osobne podatke pohranjujemo u tiskanom ili digitalnom obliku. Svi tiskani dokumenti s vašim osobnim podacima pohranjeni su u zaštićenim prostorijama, a naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili namjerno uništavanje, gubitak, oštećenje, izmjenu ili neovlašteno otkrivanje vaših osobnih podataka ili pristup vašim osobnim podacima.

Tehničke i organizacijske mjere koje upotrebljavamo za zaštitu vaših osobnih podataka uključuju:

 • redovitu izradu sigurnosnih kopija koje su zaštićene na odgovarajući način,
 • ograničenje pristupa osobnim podacima,
 • brigu za obrazovanje zaposlenih osoba s područja zaštite osobnih podataka i nadzor rada zaposlenih osoba,
 • sustav lozinki,
 • upotrebu odgovarajućih programskih zaštita.

Nakon isteka razdoblja pohrane odnosno povlačenja dane suglasnosti podaci se (uključujući moguće kopije) odmah nepovratno i trajno brišu. Uništavaju se odnosno trajno se brišu i svi mogući nositelji osobnih podataka na kojima se ti podaci nalaze.

Ako dođe do kršenja zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, o kršenju ćemo odmah obavijestiti nadležno nadzorno tijelo. U Hrvatskoj je nadležno nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Više o funkciji nadležnog tijela možete pročitati na njihovoj internetskoj stranici. Ako bi pri kršenju zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka postojala sumnja na kazneno djelo, odmah ćemo o tome obavijestiti policiju odnosno nadležnog tužitelja.

Ako dođe do kršenja zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka koje predstavlja velik rizik za prava i slobode pojedinaca čije podatke obrađujemo, odmah ćemo vas o tome obavijestiti.

9. Vaša prava

Medis Adria d.o.o. jamči ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Odjava od slanja stručnih obavijesti o proizvodima

Ako ne želite primati obavijesti o proizvodima koje zastupa i prodaje poduzeće Medis Adria d.o.o. i povezana društva, možete nas o tome obavijestiti na gdpr(at)medis.com ili nazovite telefonski broj (01) 2303-446 ili obavijestite našeg stručnog suradnika (ako ste stručnjak na području zdravstva ili farmacije).

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može bilo kada zatražiti sljedeće od poduzeća Medis Adria d.o.o.:

 • potvrdu obrađuju li se njegovi podaci ili ne;
 • omogućivanje pristupa osobnim podacima:

pristup osobnim podacima omogućuje se nakon naše provjere da obrađujemo vaše osobne podatke, imate pravo zahtijevati informacije o tome koje informacije obrađujemo te koji je njihov izvor;

 • omogućivanje ispravka netočnih ili nepotpunih osobnih podataka:

pozivamo vas da nas obavijestite o svakoj izmjeni vaših osobnih podataka što prije jer samo tako možemo osigurati točnost i potpunost osobnih podataka koje bilježimo, o promjenama nas možete obavijestiti putem kontakata navedenih u točki 10. ovih Pravila;

 • omogućivanje ispisa osobnih podataka koje nam je proslijedio pojedinac u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalno čitljivom obliku;
 • omogućivanje ostvarivanja prava brisanja osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav):

pravo na brisanje osobnih podataka je ograničeno; ne možemo izbrisati vaše osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakonskih propisa ili na temelju ugovornog odnosa s našim društvom (uključujući moguće jamstvene ili druge rokove koji proizlaze iz pojedinačnog ugovora);

 • omogućivanje ostvarivanja prava na ograničenje obrade (npr. zahtjev za ograničenjem obrade je moguć kada je u tijeku provjera potpunosti vaših osobnih podataka koje obrađujemo);
 • omogućivanje ostvarivanja prava na ulaganje prigovora na obradu:

pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka ograničeno je na obradu na temelju zakonskog interesa (kada je zakonski interes osnova za obradu vaših osobnih podataka, to je navedeno u ovim Pravilima odnosno o tome ćemo vas prethodno obavijestiti na odgovarajući način) i obradu u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući profiliranje;

 • omogućivanje ostvarivanja prava na prenosivost podataka i prosljeđivanje podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i digitalno čitljivom obliku ili neposredno prosljeđivanje drugom upravitelju;
 • omogućivanje ostvarivanja prava na povlačenje dopuštenja kada se osobni podaci obrađuju na temelju dopuštenja pri čemu povlačenje dopuštenja ne utječe na zakonitost obrade podataka do njenog ukidanja.

Pojedinac može povući dopuštenje na bilo koji način koji je naveden u točki 10. ovih Pravila. Povlačenje dopuštenja za vas nema nikakvih negativnih posljedica. Može se dogoditi da vam nakon povlačenja dopuštenja ne možemo ponuditi određene usluge ako se te usluge ne mogu pružati bez prosljeđivanja vaših osobnih podataka (npr. bez obrade vaše adrese e-pošte ne možemo nuditi usluge slanja obavijesti putem e-pošte). Svaki pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo uložiti žalbu kod službenika za informiranje.

Svoja prava možete ostvariti tako da nam se obratite putem e-pošte: gdpr(at)medis.com s oznakom zaštita osobnih podataka ili pozivom na telefonski broj: (01) 2303-446

Medis Adria d.o.o. obvezuje se da će na zahtjeve pojedinca na kojega se odnose osobni podaci odgovoriti bez nepotrebne odgode, a najkasnije u zakonski propisanom roku.

Molimo da uvažavate da ta prava mogu biti ograničena zbog izvršavanja farmakovigilancijskih obveza. Vaša prava su ograničena ako postoji pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka, na primjer ne možemo izbrisati informacije koje su prikupljene u sklopu izvještaja o nuspojavi, osim ako su nepravilne. Možemo zahtijevati da se pravilno identificirate prije nego što uvažimo bilo koji zahtjev za pristupom ili ispravkom vaših osobnih podataka.

10. Kontakt

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će vam odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka. Kako biste stupili u kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka pošaljite poruku na e-adresu gdpr(at)medis.com ili nazovite glavni telefonski broj poduzeća (01) 2303-446.

11. Definicije

U ovoj točki navedene su definicije pojmova koje upotrebljavamo u ovim Pravilima.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenog pojedinca, kao što su: ime, identifikacijski broj, internetske identifikacijske oznake i podaci o fizičkom, fiziološkom, genetskom, psihičkom, gospodarskom, kulturnom ili društvenom identitetu pojedinca.

Obrada je svaki postupak ili niz postupaka koji se provodi na osobnim podacima, a posebice uključuje prikupljanje, uređivanje, pohranjivanje, promjenu, uvid, pronalaženje te brisanje i uništavanje tih podataka.

Upravitelj je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugim osobama određuje svrhu i sredstva obrade. Za potrebe ovih Pravila upravitelj osobnih podataka je Poduzeće Medis Adria d.o.o.

Osoba koja obrađuje podatke je fizička ili pravna osoba, također i tijelo javne vlasti ili agencija odnosno drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime upravitelja.

Stručna javnost označava fizičke osobe koje rade u medicinskoj ili farmaceutskoj struci (kao npr. zdravstvene ustanove, ljekarne) i osobe zaposlene u veledrogerijama s kojima surađujemo.

Krajnji korisnik označava svaku fizičku osobu koja upotrebljava naše usluge (korisnici internetske trgovine, članovi kluba vjernosti itd.).

12. Izmjene

Zadržavamo pravo da predmetnu Izjavu o zaštiti osobnih podataka po potrebi povremeno prilagodimo činjeničnim odnosima i zakonskim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Stoga prije svakog prosljeđivanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste dobili informacije o izmjenama i dopunama.